Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Mudɑ́ɑmmu

Mudɑ́ɑmmu 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì m bɛnkɛ kukó nkùù kó mɛniɛ nduɔ̀ mmufòmmu, kɛ̀ mɛ̀ yìɛ̀ní Kuyie nnɛ̀ dipebii bɛ kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì borɛ̀, kɛ dò ndoii kɛ dò n tɛwéìtɛ̀.
2Kɛ pũɔ̃̀ ndihɛì miɛkɛ, kɛ̀ dɛtie ndɛ̀ɛ̀ duɔ̀ mmufòmmu kɛ̀ dɛ̀ còḿmú yɛyɑkɛ̀ yɛ̀dɛ́ kɛ pɛi kucɛ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ dibenni, kucɛ mɛ̀mɑ́ɑ̀ otɑ̃̀nkù, kɛ̀ mu fɑ̃ɑ̃̀tì miɛkùnko yɛbotɛ̀.
3Dɛ̀mɑrɛ̀ í yó mbo dɛ kó dihɛì miɛkɛ Kuyie ncɔ̃ɔ̃ dɛ̀. Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì nɛ̀ dipebii kpɛri yó mbo dihɛì miɛkɛ nkɛ, kɛ̀ Kuyie ntɔ̃mbɛ̀ kù bɑ̀ɑ́.
4Kɛ wúó nku ììkɛ̀, kɛ̀ kùu wɑ̃ri ku yètìrì bɛ tĩ́ĩ̀.
5Kɛyènkɛ̀ í yó mbo, diyiè nɛ̀ otɑ̃̀nkù dɛ̀ mɛ nyí yó mbo. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù yó mpĩnti kɛ̀ dɛ̀ wenni, kɛ̀ bɛ̀ yo nku kpɑ̀tì sɑ̃́ɑ̃̀ yɛbie nyɛbie.
6Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ kó tinɑ́ɑǹtì tu timɔ́mmɔnti nti kɛ dò ntí ntì tɑ̃́. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù píɛ nku Yɑɑ́ nku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀, kɛ tɔ̃nní ku tɔ̃nnì kɛ̀ dì bɛ̀ nɑ̀kɛ́ dɛ̀ɛ̀ yóó dɔɔ̀.
7Kɛ̀ Yesu dɔ̀: Ndɑkɛnɛ̀ n wɛ̃tinímu bɑ̀mbɑ̀. Dɛ̀ nnɑɑti wèè yie ndi mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì.
8Mí nyIsɑ̃ɑ̃ n kèèmu kɛ yɑ̀ dɛ kó dɛnɛnnɛ̀, n kèè dìì mɔ̀nnì kɛ yɑ̀ kɛ́nínkóo Kuyie ntɔ̃nnì dìì dɛ̀ nni mbɛnkɛ, di ììkɛ̀ kɛ bo dì sɑ̃ntɛ.
9Kɛ̀ dì dɔ̀: A bɑ́ɑ́ n sɑ̃ntɛ, kɛ̀ n tu Kuyie ntɔ̃ntì nwe, kɛ dɑ dònnɛ̀ nɛ̀ Kirisi kɔbɛ tɔbɛ̀, ɑ́ sɑ̃ntɛ Kuyie nku.
10Á bɑ́ɑ́ yóu ɑ bo nɑ́kɛ́mɛ̀ di mpɑ́tíri kó tinɑ́ɑǹtì, kɛ yɛ̃́ dɛ mɔ̀nnì tɔ̀ɔ́nímɛ̀mu kɛ̀ tì yóó dɔɔ̀.
11Mɛyɛi nyiɛ̀ ndɔkɛ sɔɔtɛ́ o yɛi, wèè sĩ̀ nkòo dɔkɛ sĩntɛ, wèè dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀ nkòo dɔkɛ mmɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri, wèè dò mpɑ́íí kòo dɔkɛ wénkùnnɛ omɑ́ɑ̀.
12Kɛ̀ Yesu dɔ̀: Ndɑkɛnɛ̀! N wɛ̃tinímu bɑ̀mbɑ̀ nkɛ bo yietí bɑ́ wè o dɔɔ̀rìmɛ̀ dò mmɛ̀.
13Míì tu Oketiwè kɛ tú Osɔnwe, kɛ tú diketírì nɛ̀ kumɑ̀nku.
14Dɛ̀ nnɑɑti bɛ̀ɛ̀ ɔ̀ú bɛ yɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ bɛ̀ɛ di mutie mùù duɔ̀ mmufòmmu mu kó yɛbɛ kɛ́tɑ dihɛì kó yɛbòrɛ̀.
15Bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri isɔkɛ kpɛrɛ, bɛtediibɛ̀, bɛ̀ɛ̀ dɔutinɛ̀ bɛtɔbɛ̀, bɛnitikɔ̀ùbɛ̀, bɛbɔɔféúbɛ̀ nɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí yɛmbɛ̀, bɛmbɛ kó dimɑ̀ɑ̀ yó mbo ditowɑɑ̀ ndi.
16Mí nYesu míì tɔ̃nní n tɔ̃nnì kɛ̀ dì tì nɑ̀kɛ́ n kɔbɛ tĩ̀rɛ̀. Míì tu Dɑfiti yɑɑ̀birɛ, kɛ tú tɛkṹnwentɛ́wɑ̃̀tɛ̀ tɛ̀ɛ̀ pĩ̀nti.
17Kuyie nYɑɑ́ nnɛ̀ Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ tu o pokù ò tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Kɔtɛní! Bɛ̀ɛ̀ kèè kɛ̀ bɛ̀ múnkɛ dɔ̀: Kɔtɛní! Kɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ bo wè wèe kɔtɛní kɛ́yɑ̃̀ fɑ̀ɑ̀rɛ̀ mɛniɛ mmɛ̀ɛ̀ duɔ́ mmufòmmu.
18Mí nyIsɑ̃ɑ̃ n nɑ́ɑ́mmu bɛ̀ɛ̀ kɑ̀ɑ ndi mpɑ́tíri kɛ tú: Wèè yìɛ́ tìmɑtì dɛ miɛkɛ Kuyie mbo ò yìɛ́ mɛyɛi mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í dɛ kó dipɑ́tíri miɛkɛ.

19Kòò mmɔù mɛ nyɑ̀ɑ̀tɛ tìmɑtì, Kuyie mbo o mɔ̀ntɛ mutie mùù duɔ̀ mufòmmu mu kó dibii, bɑ́ ò bɑ́ɑ́ tɑ dihɛì sɑ̀ɑ̀rì kù nɑ̀ɑ́ ndìì kpɛ́í dì mpɑ́tíri miɛkɛ.
20Mí nyIsɑ̃ɑ̃ n nɑ́ɑ́ mɔ́mmuɔ nwe kɛ tú: Ò bɛ́immu kɛ tú: N wɛ̃tinímu bɑ̀mbɑ̀. Dɛ̀ mmɛ ndò! Wɛ̃tɛní ti Yiɛ̀ nYesu!
21Ti Yiɛ̀ nYesu kó mɛsɑ̀ɑ̀ nní ndi bonɛ̀ dimɔu.