Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Mudɑ́ɑmmu

Mudɑ́ɑmmu 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ n kèè òmɔù pĩɛ̃kɛ́ní Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ nɑ́kɛ́ ku tɔ̃rɛ̀ yɛyiekɛ̀ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kɛ́útɛ́ mmɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ ɑ̃ isɔɔbòòkɛ iyiekɛ̀ kɛtenkɛ̀, Kuyie mmiɛkɛ pɛikɛmu!
2Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì ketirìi útɛ́ní di kó fɛbòòfɛ̀ kó mɛyɛi nkɛtenkɛ̀, kɛ̀ yɛmɔnsĩ̀nyɛ̀ɛ pĩ́ mbɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ musĩ̀mmù cɑnnimɛ̀, kɛ ninku kɛ sɑ̃nti tɛtenkɑɑnìtɛ̀, kɛ́nyóù mɛdiɛ̀.
3Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì dɛ́rìi útɛ́ní di kó fɛbòòfɛ̀ kó mɛyɛi ndɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ kòo nɑɑ́ mmɛyĩ̀ĩ̀, kɛ́ndò mbɛ̀ kùɔ onìtì, dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo o miɛkɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ kú.
4Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì tɑ̃ɑ̃́nnìi útɛ́ní di kó fɛbòòfɛ̀ kó mɛyɛi nyikó mmiɛkɛ nɛ̀ sibií kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑɑ́ mmɛyĩ̀ĩ̀.
5Kɛ̀ n kèè Kuyie ntɔ̃nnì dìì bɑkɛ́ mɛniɛ ndi nɑ̀ɑ́mmɛ̀ kɛ tú: A beéntì wennimu fɔ̃́ nwèè dò mpɑ́íí, kɛ do bo, kɛ bo.
6Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ kùɔmɛ̀ ɑ kó bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀, di mmɔ̀nnì kɑ̀ɑ bɛ̀ duɔ́ mmɛyĩ̀ĩ̀ nkɛ̀ bɛ̀ bo yɑ̃̀. A bɛ̀ duɔ́ mbɛ̀ dò nhɑ bɛ̀ duɔ́ ndɛ̀ndɛ.
7Kɛ̀ n yíɛ́ kɛ́keè mɛtɑmmɛ̀ yɛ̀nnímɛ̀ dihúúntɔ̀nnì bíɛ́kɛ̀ kɛ tú: N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ bekù weti weti nwe, kɛ̀ dɛ̀ wenni.
8Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì nɑɑnnìi útɛ́ní di kó fɛbòòfɛ̀ kó mɛyɛi ndiyiè, kɛ̀ di ɑ̃ɑ̃́ ntuɔ mbɛnìtìbɛ̀.
9Kɛ̀ bɛ̀ ncɔ́ú mmɛdiɛ̀ nkɛ sɑ̃́ɑ̃́ nKuyie nkùù duɔnní dɛ kó mɛyɛi. Bɛ̀ mɛ nyí nyie nkɛ bo yóu mɛyɛi nkɛ dɛ́úkùnnɛ Kuyie nyètìrì.
10Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì nummùrìi útɛ́ní di kó fɛbòòfɛ̀ kó mɛyɛi musĩ̀mmù kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ mu ɛì biitoo, kɛ̀ mu nìtìbɛ̀ nkuɔ̀nnɛ̀ kuyonku kɛ cɑ́ɑ́ mbɛ nìì.
11Kɛ̀ yɛmuɔ mbɛ̀ dɔmmù kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ yóù, kɛ̀ bɛ̀ sɑ̃̀ɑ̃́ nKuyie nkɛĩ́nkɛ̀ kɔku. Bɛ̀ mɛ nyí nyie kɛ bo yóu mɛyɛi nkɛ́ceetɛ.
12Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì kuɔ́nnìi útɛ́ní di kó fɛbòòfɛ̀ kó mɛyɛi nkukó ndiɛkù Efɑdɑti kɛ̀ kùu kṹṹ, kɛ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bo nɑ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́.
13Kɛ̀ n yɑ̀ yɛbɔkɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ̀ yɛ̀ dò nyɛcɛdɑkɛ̀. Kɛ̀ yɛ̀ yìɛ̀ní dinìtìrì nùù miɛkɛ, yɛtɛyɛ̀ musĩ̀mmù kpɛri miɛkɛ, yɛtɛyɛ̀ wèè soú nkɛ tú ò nɑ̀ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì o nùù miɛkɛ.
14Yɛbɔkɛ̀ nyɛ yɛ̀ɛ̀ nɔ nkɛ dɔɔri tidiɛtì. Kɛ̀ yɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́yɑ̀ titentì timɔu kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ bo wɛ̃nnɛ́ kɛ́kpɑnnɛ Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀, dikpɑ̀nnì diɛrì yiè.
15Nyɛ̃́nɛ̀ kɛ̀ n kéróomu oyúókù kɔ̃mɛ, dɛ̀ nnɑɑti wèè dɑ̀kɛ kɛ ɑ̃ o yɑ̀ɑ̀tì kɛ bɑ́ɑ́ ce nhotetìrì kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ o fɛi!
16Kɛ̀ dɛ kó yɛbɔkɛ̀ɛ tíí mbɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛmɔu dibòrì mɑrì bɛ̀ yu dì nɛ̀ Ebedeebɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ tú: Adimɑkɛtɔ̃ɔ̃.
17Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì yiénnìi útɛ́ní di kó fɛbòòfɛ̀ kó mɛyɛi nyɛwɛtɛ̀ miɛkɛní, kòò mɔùu pĩɛ̃kɛ́ní Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ku kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì borɛ̀ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kɛ dèèmu.
18Kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ mìí nkɛ uuti, kɛ pɛ́u, kɛ̀ kɛtenkɛ̀ sɑ̃̀nti mɛdiɛ̀, kɛ̀ mu nyí sɑ̃̀ntɛ̀ mɛbotí nɛ̀ Kuyie ndɔ̀ɔ̀mɛ̀ onìtì.

19Kɛ̀ dihɛidiɛ̀ɛ totɛ́ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, kɛ̀ yɛbotɛ̀ kó yɛhɛkɛ̀ yɛmɔuu ńduò. Kɛ̀ Kuyie nyí nyɛ̃̀ mBɑbidɔnni kɔbɛ kó mɛyɛi, kɛ̀ ku miɛkɛɛ pɛikɛ kɛ̀ kùu bɛ̀ nìi nku bòòfɛ̀ yɛifɛ kó mɛnɑɑ̀.
20Kɛ̀ bɛ̀ɛ mɔ́ntóo kɛtenkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ sokɛ́ sokɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ nɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀.
21Kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ mɑ́tɑ̃́rɛ̀ nduòní kɛ cɛ̃́ɛ̃̀ kɛ tuɔ̀kù cidóò sipísìnɑ̀ɑ̀, kɛ buɔti bɛnìtìbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ nsɑ̃́ɑ̃́ nKuyie ndɛ kó mɛyɛi nkpɛ́í. Kɛ yɛ̃́ mɛ̀ do yóùmɛ̀ mɛdiɛ̀ mmɔ́mmɔmmɛ.