Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Mudɑ́ɑmmu

Mudɑ́ɑmmu 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ n yɑ̀ musĩ̀mmù mɑmù kɛ̀ mù yɛ̀tìní dɑ̀mɛ́ɛ̀rì, kɛ mɔkɛ yɛyɔ yɛ̀yiekɛ̀, nɛ̀ yɛyìè ntɛpíítɛ̀, bɑ́ dìì yènnì kɛ̀ dì òkɛ́ dipìì, bɑ́ dìì yuu kɛ̀ dì wɑ̃̀ri kɛ sɑ̃́ɑ̃́ nKuyie.
2Kɛ̀ dɛ kó musĩ̀mmù dònnɛ̀ dimɑnnì, kɛ̀ mu tɑ̀ɑ̀kɛ dò nkutontonkù kpɛyi, kɛ̀ mu nùù dò ndicìrícìrì kpɛri, kɛ̀ dinìtìrì mù duɔ́ ndi wɛ̃rímú, kɛ́ mù kɑ̀nnɛ mu kó dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì kɛ́ mù duɔ́ ntikpetì.
3Kɛ̀ mu yuu mɑrì dò ndi kɔ̀ùtɛ kɛ nɑ nku kɛ miɛtɛ́. Kɛ̀ dɛ̀ɛ di kutenkù kumɔu kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ mmù tũ,
4kɛ́nsɑ̃ntí dinìtìrì di duɔ́ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ndi wɛ̃rímú musĩ̀mmù. Kɛ múnkɛ nsɑ̃ntí musĩ̀mmù kɛ tú: We ndɑ mɑnnɛ̀, we mbo nɑ kɛ dɑ kpɑnnɛ̀!
5Kɛ̀ dinìtìrìi duɔ́ mmuwɛ̃rímú musĩ̀mmù kɛ̀ mù mbɑkɛ́ kutenkù kɛ dɔ̀ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀, kɛ nɑ́ɑ́ ntɛpɔ̀tɛ̀ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ sɑ̃́ɑ̃́ nKuyie.
6Kɛ nɑ́ɑ́ ntinɑ́ɑnyɛiti, kɛ cɑɑri Kuyie nyètìrì, kɛ sɑ̃́ɑ̃́ nku ɛì kɛĩ́nkɛ̀, nɛ̀ ku kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ kɛ̀ bo.
7Kɛ̀ dinìtìrìi duɔ́ mmuwɛ̃rímú musĩ̀mmù kɛ̀ mù bo kpɑnnɛ̀ Kuyie nkɔbɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ, kɛ́mbɑkɛ́ iwuɔ nyimɔu, bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ibotí imɔu, yɛbotɛ̀ yɛmɔu.
8Bɛ̀ɛ̀ yètɛ̀ í wɑ̃̀ri mufòmmu pɑ́tíri Kuyie mpebii bɛ̀ kùɔ dì kpɛri, bɛ̀ɛ̀ yètɛ̀ í bo dɛ miɛkɛ nɛ̀ Kuyie ndɔ̀ɔ̀mɛ̀ kutenkù kɛ̀ bɛ̀ nninku kɛ mù bɑ̀ɑ́.
9Wèè mɔ̀kɛ yɛto kɛ bo keè, wèe keè.
10Dɛ̀ dò mbɛ̀ɛ kpetínnɛ́ wè bɛ̀ yóó ò kpetínnɛ́mu, dɛ̀ dò mbɛ̀ɛ kuɔ wè nɛ̀ disiè bɛ̀ yóó ò kùɔmu. Dɛɛ̀ te kɛ̀ Kuyie nkɔbɛ dò nkɛ́nwɛ̃́ɛ̃́rì kɛ tũ nKuyie.
11Kɛ̀ n yíɛ́ kɛ́yɑ̀ musĩ̀mmù mɑmù kɛ̀ mù yɛ̀tìní kɛtenkɛ̀, kɛ mɔkɛ yɛyìè nyɛ̀dɛ́ɛ̀, kɛ̀ yɛ̀ dò ntɛpedɑɑtɛ̀ kpɛyɛ, kɛ̀ mu tɑmmɛ̀ dò ndinìtìrì kɔ̃mɛ.
12Kɛ̀ mù mɔ̀kɛ muketimù kó muwɛ̃rímú, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛmɔu kɔbɛ mbɑ́ɑ́ mmusĩ̀mmù ketimù mùù do kɔ̀utɛ, kɛ nɑ nku kɛ miɛtɛ́.
13Kɛ̀ dɛ kó musĩ̀mmù dɛ́rímmù ndɔɔri tidiɛtì kɛ níí bɛ́i nkɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ ncútɛ́ní kɛĩ́nkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ììkɛ̀.
14Kɛ̀ mù ndɔɔri tidiɛtì bɛ̀ yɛ̃ mmùu dɔɔ̀ tì kɛ fétìnko bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ muketimù wùó. Kɛ̀ mùu duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ muketimù bɛ̀ do kɔ̀utɛmu nɛ̀ disiè kɛ̀ mùu miɛtɛ́ mu kó tɛtenkɑɑnìtɛ̀ kɛ bo mmù dɛ̀úkùnko.
15Kɛ̀ dɛ kó musĩ̀mmù dɛ́rìmù mmɔkɛ muwɛ̃rímú, kɛ́ɑ̃nnɛ́ mufòmmu tɛtenkɑɑnìtɛ̀ kɛ̀ tɛ̀ nnɔ nkɛ nɑ́ɑ́ nkɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ nkɔ̀ù bɛ̀ɛ̀ yetɛ bɛ̀ bo nínkúmɛ̀ kɛ́ tɛ̀ sɑ̃ntɛ.
16Kɛ̀ mùu duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ cɑnnɛ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu, bɛdiɛbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀, bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ idɑwɑɑ́ tidɑɑtì nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú tidɑɑtì, bɑ́ wè bɛ nɔu siyoú nɛ̀ bɛ tĩ́ĩ̀.
17Òmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́fítɛ́ yoo wèe dontɛ́ kɛ̀ bɛ̀ í ò wɑ̃̀ri musĩ̀mmù yètìrì yoo mu cɑnnimɛ̀.
18Wèè ciì weè bo bɑntɛ́ musĩ̀mmù kó mɛcɑnnimɛ̀ miɛ mmɛ̀ɛ̀ tu onìtì yètìrì: Sikɔu sìkuɔ̀ nɛ̀ sipísìkuɔ̀ nɛ̀ mɛ̀kuɔ̀ (666).