Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Mudɑ́ɑmmu

Mudɑ́ɑmmu 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ n yɑ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ yɛ̀ɛ̀ te kuyɑɑkù kɛ̀ yɛ̀ còḿmú itemmɑ̀nkɛ inɑ̀ɑ̀, bɑ́ dì kɛ̀ dì bɑ̀ɑ di kó kuyɑɑkù, kɛ̀ kù bɑ́ɑ́ fuutɛ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ yoo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì yoo mutie mɑmù.
2Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì tɛrìi yɛ̀nní diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ tɔ Kuyie nfòùkù kó mɛcɑnnimɛ̀, kɛ́pɛ́i nKuyie ntɔ̃rɛ̀ yɛnɑ̀ɑ̀ kù duɔ́ nyɛ̀ muwɛ̃rímú kɛ̀ yɛ̀ bo pɔntɛ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì.
3Kɛ dɔ̀: Di mu mbɑ́ɑ́ nɑmpɛ kɛtenkɛ̀ yoo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì yoo mutie mɑmù. Yóunɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ĩkú Kuyie nkɔbɛ tĩ́ĩ̀ mmɛcɑnnimɛ̀ kɛ́deè.
4Kɛ̀ yɛ̀ n nɑ́kɛ́ yɛ̀ ĩkú Isidɑyɛɛribɛ wuɔ nyimɔu miɛkɛ bɛnìtìbɛ̀ tĩ́ĩ̀ mɛcɑnnimɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mɑ̀mɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛkɔupíkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sikɔupípísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ (144000).
5Sudɑɑ kɔbɛ tɛkɔupípíítɛ̀ nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ (12000), Dubɛnni kɔbɛ 12000, Kɑti kɔbɛ 12000, Asɛɛ kɔbɛ 12000, Nɛfutɑdii kɔbɛ 12000, Mɑnɑnsee kɔbɛ 12000, Simmɛɔ̃ɔ̃ kɔbɛ 12000, Defii kɔbɛ 12000, Isɑkɑ kɔbɛ 12000, Sɑbunɔɔ kɔbɛ 12000, Sosɛfu kɔbɛ 12000, Bɛnsɑmɛɛ kɔbɛ 12000.
9Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ n yɑ̀ yɛbotɛ̀ yɛmɔu kɔbɛ nɛ̀ ibotí imɔu kɔbɛ, nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu nɛ̀ iwuɔ nyimɔu kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ tìkú ditĩ̀nnì diɛrì kɛ í dò nkɛ́nɑ kɛ́kɑɑ nkɛ dɑ́ɑ́tí tiyɑɑ̀pɛ́ítì, kɛ cómmú dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì nɛ̀ dipebii dɛ ììkɛ̀, kɛ pikú tipuonti.
10Kɛ pĩɛ̃kù kɛ tú: Kuyie nkùù kɑ̀ri dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ dipebii, bɛɛ̀ ti dɛɛtɛ́.
11Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ yɛmɔu nɛ̀ bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ dɛnɛnnɛ̀ fòùrɛ̀ dɛnɑ̀ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ cɛ̃̀ɛ̃̀tɛ dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì, kɛ nínkú kɛ sɑ̃ntí Kuyie
12nkɛ tú: Dɛ̀ mmɛ ndò! Ti Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ nnɛ̀ mutɔ̃mmú! Fɔ̃́ɔ̃̀ mɑ̀nnɛ̀ disɑ̃nni nɛ̀ diyetidiɛrì nɛ̀ mɛciì, nɛ̀ didontìrì nɛ̀ muwɛ̃rímú mumɔu yɛbie nyɛbie. Kɛ̀ dɛ̀ mmɛ ndò.
13Kɛ̀ bɛkótíbɛ̀ kóò mɔù m bekɛ kɛ dɔ̀: A yɛ̃́ bɛ̀ɛ̀ mɛ ndɑ́ɑ́tí tiyɑɑ̀pɛ́ítɑ̀ɑ̀, bɛ̀ yɛ̀nní dɛ̀ɑ̀?
14Kɛ̀ nh ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N yiɛ̀ nfɔ̃́ɔ̃̀ yɛ̃́. Kòo n nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ɛ̀ fɛ̃̀ṹtɛ́ bɛ̀mbɛ mɛdiɛ̀ nkɛ ɔ̀ú bɛ yɑɑ̀bòrɛ̀ nɛ̀ dipebii yĩ̀ĩ̀ nkɛ̀ yɛ̀ pɛikɛ.
15Dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ bo diɛ nKuyie nkpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì ììkɛ̀, kɛ pĩ́ nku tɔ̃mmú sɑ̃́ɑ̃̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Wèè kɑ̀ri dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì kòo bo mbɛ̀ bonɛ̀ kɛ bɛ̀ kɑ̃nkɛ́.
16Dikònnì nɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ dɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ bɛ̀ pĩ, diyiè nɛ̀ kuyiìnkù dɛ̀ mɛ mbɑ́ɑ́ bɛ̀ potɛ́.
17Dipebii dìì kɑ̀ri dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì diì yó mbɛ̀ cɛ̃mmú kɛ́ bɛ̀ niitɛ́ mufòmmu bintɛ kɛ̀ Kuyie mbɛ̀ ũtɛ́ bɛ nɔnniɛti.