Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Mudɑ́ɑmmu

Mudɑ́ɑmmu 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ n yɑ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ diɛrɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ n di. Kuyie ntɔ̃rɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ tɔ mɛyɛi mmɛ̀yiekɛ̀, mɛ̀ɛ̀ yóó pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ̀ Kuyie mmiɛkɛɛ do.
2Kɛ̀ n yíɛ́ kɛ́yɑ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kòo dò ndoii, kɛ dò ntɛwéìtɛ̀ kɛ cɔ́ú mmuhɑ̃ɑ̃́, kɛ́yɑ̀ bɛ̀ɛ̀ do nɑ musĩ̀mmù kɛ í nìńkú kɛ sɑ̃ntɛ mu tenkɑɑnìtɛ̀, bɑ́ bɛ̀ í mbɛ̀ wɑ̃̀ri mu yètìrì kó mɛcɑnnimɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ còḿmú dɛ kóò dɑ̀mɛ́ɛ̀rì ĩ́nkɛ̀ kɛ tɔ tikùtìdùùtì Kuyie mbɛ̀ duɔ́ ntì.
3Kɛ diè mMɔyiisi Kuyie nkóo tɔ̃ntì kó fɛyɛ̀nfɛ̀ nɛ̀ dipebii kɔfɛ kɛ tú: Ti Yiɛ̀ nKuyie, ɑ tɔ̃mmú dɛumu kɛ wenni, ibotí imɔu kpɑ̀ɑ̀tì. A dɔɔri dɛ̀ dɛmɔu wennimu kɛ tú dɛmɔ́mmɔnnɛ.
4Ti Yiɛ̀ mbɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu dɑ dému kɛ dɛ́úkùnko ɑ yètìrì, fɔ̃́ɔ̃̀ dò mpɑ́íí. Ibotí imɔu bo tíí kɛ nínkú ɑ ììkɛ̀ kɛ dɑ sɑ̃ntɛ, kɛ yɛ̃́ ɑ bɛnkɛmɛ̀ ɑ wetímɛ̀.
5Kɛ̀ n yíɛ́ kɛ́yɑ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tɔu ĩ́ĩ́kú tɛ̀ kpetɛ́mɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀.
6Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ yɛ̀ɛ̀ do tɔ mɛyɛi mmɛ̀yiekɛ̀, kɛ̀ yɛ̀ɛ yɛ̀nní tɛ miɛkɛ kɛ dɑ́ɑ́tí tiyɑɑ̀pɛ́ítì kɛ̀ tì mìɛ̀ti, kɛ boú isɔɔnɑɑkũ̀ɔ̃ nyɛ cuokɛ̀.
7Kɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ fòùrɛ̀ dɛ̀nɑ̀ɑ̀ kó dɛ̀mɑrɛ̀ɛ yɛ̀ duɔ́ nyisɔɔbòòkɛ ìyiekɛ̀, kɛ̀ Kuyie nkùù bo yɛbie nyɛbie ku miɛkɛ píɛ́kɛ́ i miɛkɛ.
8Kɛ̀ Kuyie ndɔ̀ɔ̀ tidiɛtì kɛ́bɛnkɛ ku wɛ̃rímú, kɛ̀ kuyukúu dɑ́tínnɛ́ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, òmɔù í nnɑ kɛ́tɑ, kɛ́nkémmú ku tɔ̃rɛ̀ nyɛ̀yiekɛ̀ tɔ mɛ̀ɛ̀ yɛi mbo deèmɛ̀.