Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Mudɑ́ɑmmu

Mudɑ́ɑmmu 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ n keè ditĩ̀nnì mɑrì dièmmɛ̀ kɛ tú: Adeduyɑ! Sɑ̃ntɛnɛ̀ Kuyie nkùù kpeńnì kɛ̀ ku yètìrì ndɛu, kùù ti dɛɛtɛ́.
2Kuyie mbekù weti weti nwe kɛ̀ dɛ̀ wenni, kù kpetínnɛ́mu onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ bɛ̀ cɑ̀ɑ̀ri. Ò kùɔ ku tɔ̃mbɛ̀ mbɛ kɛ̀ kù ò kpetínnɛ́ kɛ fɔ̀ɔ́.
3Kɛ yíɛ́ kɛ dɔ̀: Adeduyɑ! Sɑ̃ntɛnɛ̀ Kuyie, ndɛ kó dihɛì cɔ́ummu kɛ̀ kuyukú dekù tiwɛtì yɛbie nyɛbie.
4Kɛ̀ Kuyie nni nkɑri ku kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì kɛ̀ bɛkótíbɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀ nɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ fòùrɛ̀ dɛ̀nɑ̀ɑ̀ ninkoo ku ììkɛ̀ kɛ tú: Adeduyɑ! Dɛ̀ mmɛ ndò. Sɑ̃ntɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie.
5Kɛ̀ n keè òmɔù bɛ́innímɛ̀ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì borɛ̀ kɛ tú: Díndi ku tɔ̃mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ku dé, bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀ sɑ̃ntɛnɛ̀ Kuyie.
6Kɛ̀ n yíɛ́ kɛ́keè ditĩ̀nnì diɛrì mɑrì dìèmmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ ùuti kɛ dò mmɛniɛ nduò kucúcuku, kɛ pɛ́ú fɛtɑɑfɛ̀ kɔ̃mɛ kɛ tú: Adeduyɑ! Sɑ̃ntɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù kpeńnì kɛ tú okpɑ̀ɑ̀tì, kɛ bɑkɛ́.
7Dɛ̀ nti nɑɑti, kɛ yɛ̃́ Kuyie mpebii yóó túótɛ́mɛ̀ di pokù, ò bɑ̀ɑ́tí kɛ dèèmu.
8Kuyie nhò sɑ̃̀rimu koò dɑ̀tínnɛ́ tiyɑɑ̀kpetì tìì wenni kɛ miɛti, tìì tu ku kɔbɛ pĩ́ mmùù tɔ̃mmú sɑ̀ɑ̀mù kù dɔ́ mù.
9Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Wɑ̃ri kɛ dɔ̀: Dɛ̀ nnɑɑti Kuyie nyú bɛ̀ ku pebii potúòmù, Kuyie nkuù tì bɛ́i.
10Kɛ̀ n nínkú kɛ bo dì sɑ̃ntɛ kɛ̀ di dɔ̀ m bɑ́ɑ́ di sɑ̃ntɛ kɛ̀ dì tu Kuyie nkóo tɔ̃ntì nwe kɛ dònnɛ̀ mí nnɛ̀ Kirisi kɔbɛ tɔbɛ̀, kɛ̀ n sɑ̃ntɛ Kuyie nku. Yesu nɑ̀kɛ́ tì, Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ do nɑ̀kɛ́ tì, ti ti nnɑ́ɑ́.
11Kɛ̀ n yɑ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kpetɛ́mɛ̀, kòò mɔù dèkɛ tɛsɑ̃mpɛ́ítɛ̀ kòo yètìrì tu: Timɔ́mmɔnti, kòò dɔ̀ɔ̀ri Kuyie ndɔ́mɛ̀ kɛ bekù nɛ̀ timɔ́mmɔnti kɛ kpɑ nnɛ̀ timɔ́mmɔnti.
12Kòo nuɔ ncɔ́u mmuhɑ̃ɑ̃́ nkòò òkɛ́ yɛkpɑ̀ɑ̀tìpìkɛ̀, kɛ̀ diyètìrì mɑrì wɑ̃̀ri yɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ weè mɑ́ɑ̀ dì yɛ̃́.
13Kɛ̀ bɛ̀ ò yu kɛ tú: Kuyie nnɑ́ɑǹtì. Kòò dɑ̀ɑ́tí diyɑɑ̀bòrì kɛ̀ bɛ̀ di mɛ̀ú mmɛyĩ̀ĩ̀.
14Kɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kó tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì ò tũ̀ nkɛ dɑ́ɑ́tí tiyɑɑ̀sɑ̀ɑ̀tì tikpetì tipɛ́ítì kɛ dekɛ sisɑ̃mpíɛ́.
15Kòo cɛ̃mmú bɛ̀ɛ̀ yetɛ Kuyie nkpɛti nɛ̀ kumɑ́tìpɑ̀ɑ̀ti, kɛ̀ kuseú nɑtikù yìɛ̀ní o nùù ò yóó bɛ̀ kùɔnɛ̀ kù, kɛ́ bɛ̀ bɛnkɛ Kuyie nkperíkù miɛkɛ bɛ̀ cɔ́ummɛ̀ kɛ̀ bɛ yĩ̀ĩ̀ mpɔ̃ntɛ́ kɛ́ ndò bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ nɑumɛ̀ yɛtebɛ diyɛtituò miɛkɛ.
16Kɛ wɑ̃̀ri o yɑɑ̀bòrì ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ o kpèrì o yètìrì kɛ tú: Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kóo kpɑ̀ɑ̀tì, bɛkótíbɛ̀ kóo kótì!
17Kɛ̀ n yíɛ́ kɛ́yɑ̀ Kuyie ntɔ̃nnì mɑrì kɛ̀ dì còḿmú diyiè tɑkɛ́, kɛ pĩɛ̃kù kɛ yu tinɔtì kɛ tú: Tíínnɛ̀nní, kɛ̀ Kuyie ndi ɑ̃nnɛ́ dibɑnni diɛrì kɛ̀ dí di.
18Kɔtɛnɛ̀ní kɛ́cɔ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀, bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀, bɛkperíbɛ̀, sisɛ̃ĩ́ nɛ̀ si dèèbɛ̀, bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu, tidɑɑtì nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú tidɑɑtì, bɛdiɛbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀.

19Kɛ̀ n yíɛ́ kɛ́yɑ̀ musĩ̀mmù nɛ̀ kutenkù kumɔu kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ bɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ tìí nkɛ bo dokɛ́nɛ̀ wèè dèkɛ tɛsɑ̃ntɛ̀ nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀.
20Kɛ̀ bɛ̀ɛ kpetínnɛ́ musĩ̀mmù nɛ̀ wèè do soú nkɛ tú ò nɑ̀ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, wèè do mù nɛínɛ̀ kɛ dɔɔri tidiɛtì. (Ò do dɔɔri tìì diɛtì kɛ suó mù cɑ̀nnɛ bɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ nninku kɛ sɑ̃ntí mu tenkɑɑnìtɛ̀.) Dɛ kó musĩ̀mmù nɛ̀ wèè do soú nkɛ tú ò nɑ̀ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ dootóo bɛfòùbɛ̀ kuhɑ̃ɑ̃binku, muhɑ̃pòpùo mmiɛkɛ,
21kɛ́kuɔ bɛtɔbɛ̀ nɛ̀ kuseú kùù yìɛ̀ní wèè dèkɛ tɛsɑ̃ntɛ̀ o nùù, kɛ̀ tinɔ̀tìi bɛ cɔ̀ kɛ́kpenkɛ.