Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Mudɑ́ɑmmu

Mudɑ́ɑmmu 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ n wɛ̃tɛ kɛ́yɑ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kpetɛ́mɛ̀, kɛ́keè mɛtɑmmɛ̀ kɛ̀ mɛ̀ ndònnɛ̀ n sòò kèè dìì tɑ̃tɛheù kɔ̃mɛ kɛ̀ mɛ̀ tu: Dekɛní diɛ nkɛ̀ n dɑ bɛnkɛ dɛ̀ɛ̀ yóó dɔɔ̀.
2Dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ nkɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù m píɛ kɛ̀ n yɑ̀ kɛĩ́nkɛ̀ dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì kòò mɔù dì kɑ̀ri,
3kòo ììkɛ̀ dò ntinɔ́bɛ́ntì kɛ miɛti, kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ miɛti kɛ dò nyɛkṹɔ̃̀. Kɛ̀ kutɑ̃mmɛyɑ̃rí fitɛ́ dɛ kó dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì kɛ miɛti kɛ dò mmɛnɔ́ɔnnúɔ̀.
4Kɛ̀ yɛkpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ dì fitɛ́, kɛ̀ bɛkótíbɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀ yɛ̀ kɑ̀ri kɛ dɑ́ɑ́tí tiyɑɑ̀pɛ́ítì kɛ ókɛ́ yɛsɔɔpìkɛ̀.
5Kɛ̀ dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì pĩ̀nti kɛ kũnti kɛ pɛ́ú fɛtɑɑfɛ̀ ɔ̃ɔ̃ mmíí nkɛ̀ dɛ̀ kũ̀nti kɛ pɛ́umɛ̀, kɛ̀ ifìtíyì ìyiekɛ̀ cɔ́u nyìì tu Kuyie nyɑɑ́ mmùyiekɛ̀.
6Kɛ̀ dɛ kó dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì ììkɛ̀ dò ndɑ̀mɛ́ɛ̀rì, kɛ dò ndoii kɛ dò ntɛwéìtɛ̀. Kɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ fòùrɛ̀ dɛ̀nɑ̀ɑ̀ kɑ̀ri kɛ dì fitɛ́ kɛ mɔkɛ inuɔ ndɛ ììkɛ̀ nɛ̀ dɛ fɔ̃nkúò.
7Kɛ̀ dɛketirɛ̀ dò ndicìrícìrì, dɛdɛ́rɛ̀ dinɑɑdɑɑ̀, kɛ̀ dɛtɑ̃ɑ̃́nnɛ̀ ììkɛ̀ dò nhonìtì kɔkɛ, kɛ̀ dɛnɑɑnnɛ̀ dò nfɛtúúfɛ̀ ɛ̀ìntɛ.
8Bɑ́ dɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ mɔ̀kɛ ifìɛ̀ti ìkuɔ̀ kɛ̀ inuɔ nhɑ̃ i ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ i miɛkɛ, kɛ̀ dɛ̀ diè nsɑ̃́ɑ̃̀ kɛ tú: Ti Yiɛ̀ nKuyie mmuwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ ndò pɑ́í, pɑ́í, pɑ́í nwe, kù do bomu, kɛ bo, kɛ yóó kɔtɛní.
9Kɛ̀ dɛ kó dɛnɛnnɛ̀ dɛnɑ̀ɑ̀ diè nkɛ sɑ̃ntí wèè fòù sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ kɑri dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì.
10Kɛ̀ bɛkótíbɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛnɑ̀ɑ̀ nínkú wèè fòù sɑ̃́ɑ̃̀ o ììkɛ̀ kɛ́hóótɛ́ bɛ pìkɛ̀ kɛ́dɔú nho ììkɛ̀ kɛ dɔ̀:
11Ti Yiɛ̀ nKuyie fɔ̃́ɔ̃̀ dò nti ndɑ sɑ̃ntí kɛ dɛ́úkùnko ɑ yètìrì, ɑ kpeńnìmu kɛ yɛ̃́ fɔ̃́ɔ̃̀ dɔ́mɛ̀ kɛ dɔ̀ɔ̀ dɛmɔu kɛ te kɛ̀ dɛ̀ bo.