Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Waxayi

Waxayi 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Malekɛ nde naxa se maniyase wuri daaxi so n yi ra, a nu fa a fala, «Keli, i xa Ala xa hɔrɔmɔbanxi nun sɛrɛxɛbade maniya, i man xa batulae kɔnti.
2I naxa yire maniya naxan na tande, barima si gbɛtɛe fama mɛnni nan tongode, e fa taa sɛniyɛnxi kana kike tongo naani nun firin bun ma.
3N masenyi soma n ma seede firinyie nan yi ra, e naxan tima n xili ra xi wulu keren xi kɛmɛ firin nun xi tongo senni bun ma, sunnun donma ragoroxi e ma.
4Na seede firinyie misaalixi oliwi wuri firin nan na, a nun lanpui firin naxee tixi Daali Marigi ya i.
5Xa mixi nde fa wa fe ɲaaxi rabafe e ra, tɛ nan minima e dɛ kui, a e yaxuie xa fe kana. Iyo, xa mixi nde wama e tɔɔrɔfe, na kanyi faxama na mɔɔli nan na.
6Sɛnbɛ na e bɛ koore balanfe ra, alako tunɛ naxa fa e xa namiɲɔnmɛ wali raba tɛmui. Sɛnbɛ na e bɛ ye masarafe wuli ra, a nun fure ɲaaxi mɔɔli wuyaxi raminife duniɲa ma e wama a xɔn ma tɛmui naxɛ.»
7Na seede firinyie na gɛ e xa seedeɲɔxɔya ra, na sube naxan minixi yili tilinxi kui, na nan e gerema, a nɔ e ra, a e faxa.
8E furee sama nɛ taa belebele malande, e Marigi banban wuri magalanbuxi ma dɛnnaxɛ. Na taa maniyaxi Sodoma nan na, xa na mu a ra Misira.
9Mixie kelima si, bɔnsɔɛ, xui, nun ɲamanɛ birin nan ma, e fa e fure matode xi saxan nun a tagi bun ma. E mu tinma mixi xa e ragata.
10Mixie fama sɛɛwade duniɲa ma na mixi firinyie nan faxafe ra, barima na namiɲɔnmɛ firinyie nu bara mixie tɔɔrɔ. E se ndee fi e booree ma na sɛɛwɛ xa fe ra.
11Na xi saxan nun a tagi to dangi, Ala naxa nii raso e fate, e man xa ti e sanyie xun na. Naxan birin e to, e naxa gaaxu ki fanyi ra.
12Na seedee naxa xui sɛnbɛma nde mɛ kelife koore ma a falafe ra, «Wo xa te han be.» E naxa te koore ma nuxui kui e yaxuie ya xɔri.
13Na tɛmui, bɔxi naxa sɛrɛn. Taa itaxunxi fu ra, na dɔxɔde fu nde naxa bira. Na bɔxi xa sɛrɛnyi naxa mixi wulu solofere faxa, mixi dɔnxɔɛe naxa kaaba, e fa Ala matɔxɔ, naxan na koore ma.
14Ɲaxankatɛ firin nde bara dangi, a gbe mu luxi a saxan nde fan xa fa.
15Malekɛ solofere nde to sara fe, xui itexie naxa mini koore ma a falafe ra, «Mangɛya naxan nu na duniɲa ma, na bara findi muxu Marigi nun a xa Mixi Sugandixi gbe ra. A xa mangɛya buma nɛ abadan.»
16Na fori mɔxɔɲɛn nun naani, naxee nu magoroxi kibanyie kui Ala ya i, e naxa e felen bɔxi ma, e Ala batu.
17E naxa a fala, «Muxu bara muxu Marigi Ala Sɛnbɛ Kanyi tantu, naxan nu na singe han to, barima i bara i sɛnbɛ magaaxuxi ramini, i xa mangɛya xa ti duniɲa.
18Ɲamanɛe nu bara xɔnɔ, kɔnɔ i xa xɔnɛ bara e li, kiiti waxati bara fa. Na kui, mixi faxaxie makiitima nɛ, i xa konyi namiɲɔnmɛe e sare sɔtɔma nɛ, a nun sɛniyɛntɔɛe, nun naxee gaaxuma i xili ya ra, dimɛdie nun forie. Naxee bara duniɲa kana, e fan xun nakanama nɛ.»

19Ala xa hɔrɔmɔlingira naxan na koore ma, a naxa rabi, birin naxa Ala xa saatɛ kankira to naxan na hɔrɔmɔlingira kui. Na tɛmui seyamakɔnyie, galanyi xuie, bɔxi sɛrɛnyi, nun balabalanyi belebele naxa mini sɛnbɛ ra.