Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Mudɑ́ɑmmu

Mudɑ́ɑmmu 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yesu Kirisi dɑ́ɑ ntìì nɑ́ɑǹtì tiì bo di mpɑ́tíri miɛkɛ. Kuyie nkuù duɔ́ nkòò nɑ̀kɛ́ o tɔ̃mbɛ̀ tìì yóó tuɔkɛní, kòo duɔ́ nkɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì tì nɑ̀kɛ́ o kóo tɔ̃ntì Isɑ̃ɑ̃.
2Kɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ tì wɑ̃̀ri timɔu. Kuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì nɛ̀ Yesu ò bɛnkɛ tì, ò yɑ̀ dɛ̀ nɛ̀ ò kèè tì.
3Dɛ̀ nnɑɑti wèè kɑ̀ɑ nti nnɑ́ɑǹtì Kuyie ndɑ́ɑ tì, kɛ́nnɑɑti bɛ̀ɛ̀ kèḿmú kɛ tì yie. Kuyie ndo nɑ̀kɛ́ dìì mɔ̀nnì kpɛ́í dì duunnímu.
4Mí nyIsɑ̃ɑ̃ míì dɔunko Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bo Asii. Kuyie nkùù do bo, kɛ bo, kɛ yó mbo nɛ̀ ku Yɑɑ́ mmuyiekɛ̀ mùù fitɛ́ ku kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì, bɛ̀ di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ kɛ di duɔ́ ndiwɛ̀ì
5nɛ̀ Yesu Kirisi wèè ti nɑ̀kɛ́ Kuyie nkpɛti weti weti, wèè ku kɛ yɑ̃̀ńtɛ́ mɛketimɛ̀, wèè bɑkɛ́ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛmɔu. Wèè ti dɔ́ kɛ còú nho yĩ̀ĩ̀ kɛ ti dɛɛtɛ́nɛ̀ mɛyɛi,
6kɛ ti tɑ o kpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ kɛ tú ikuɔ́ nìùbɛ̀, kɛ pĩ́ nho cicɛ Kuyie ntɔ̃mmú. O yètìrì ndɛu, kòo mbɑkɛ́ sɑ̃́ɑ̃̀! Kɛ̀ dɛ mmɛ ndo.
7Dɑɑtɛnɛ̀! Ò kèrínímu yɛwɛtɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ titentì timɔu kɔbɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò kùɔ kɛ̀ bɛ̀ bo ò yɑ̀ kɛ́kɔmmú. Dɛ̀ mmɛ ndò.
8Ti Yiɛ̀ nKuyie mmuwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ mbɛ́immu kɛ tú kuù tu diketirì nɛ̀ kumɑ̀nku. Kù do bomu, kɛ bo, kɛ yóó kɔtɛní.
9Mí nyIsɑ̃ɑ̃ di tebitɛ Kirisi kó mɛtɑummɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ ti wɛ̃ nkɛ fɛ̃́ũ̀rì kɛ mi nkɛ tɑunɛ̀ Kirisi, kɛ wɛ̃ nho kpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ. Bɛ̀ n kɑ̀nnɛ Pɑtimɔsi, dihɛì dìì sokɛ́ mɛniɛ mmiɛkɛ, n nɑ̀kɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ Kuyie nnɑ́ɑǹtì nɛ̀ Yesu m bɛnkɛ tì.
10Tɛom̀pùtɛ̀ mɑtɛ̀ yiè kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù n túótɛ́ kɛ̀ n keè mɛtɑmmɛ̀ mɑmɛ̀ n fɔ̃nkúò kɛ̀ mɛ̀ kpeńnì kɛ dò nditɑ̃tɛheù kɔ̃mɛ kɛ̀ mɛ̀ tu:
11Wɑ̃ri ɑ wúó ndɛ̀ nkɛ́duɔnko Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀: Efɛɛsi kpɛri, Siminni kpɛri, Pɛrikɑmmu kpɛri, Tiyɑtiiri kpɛri, Sɑriti kpɛri, Fidɑdɛrifii kpɛri, nɛ̀ Dɑodisee kpɛri.
12Kɛ̀ n wɛ̃̀ɛ̃tɛ kɛ bo yɑ̀ wèè n nɑ̀ɑ́nnɛ̀, kɛ yɑ̀ sifitíkɛ̀kɛ̀ɛ sìyiekɛ̀ mɛsɔɔ kpɛsi.
13Kòò mɔù còḿmú si cuokɛ̀ kɛ dònnɛ̀ Onìtìbirɛ kɛ dɑ́ɑ́tí diyɑɑ̀bòrì kɛ̀ dì cùtɛ́ kɛ kɑ̃́ɑ̃́kɛ́ o nɑɑ̀cɛ̀i, kòo boú fɛsɔɔnɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀ o cuokɛ̀.
14Kòo yùtì pɛ́i kɛ dò ntikóntì, kòo nuɔ ncɔ́u mmuhɑ̃ɑ̃́.
15Kòo nɑɑ̀cɛ̀i cɔ́u nkɛ dò mmɛbiɛrimɛ bɛ̀ pũ̀tírí mmɛ̀ dihònnì. Kòo tɑmmɛ̀ dò mmɛniɛ nhɔ̃ nhuutimɛ̀ kucúcuku miɛkɛ.
16Kòo tɔ siwɑ̃̀ɑ̃ sìyiekɛ̀ o nɔ̀ùtɛ̀ youtɛ, kɛ̀ disiè mɛnɑtimɛ̀ mɛdɛ́mɛ̀ kpɛri yiɛní o nùù, kòo ììkɛ̀ pĩ̀nti diyiè ɔ̃ ncɔ́ummɛ̀ kuyie ncuokɛ̀.
17Kɛ̀ n do o ììkɛ̀ kɛ́ndò n ku, kòo nɔ́ɔ́ nho nɔ̀ùtɛ̀ youtɛ n yĩ́nkɛ̀ kɛ dɔ̀: Kufɔ̃wɑɑ́ mbɑ́ dɑ pĩ́, míì tu diketírì nɛ̀ kumɑ̀nku.
18N fòùmu! N do kumu kɛ yɑ̃̀ńtɛ́ kɛ yó nfòù sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ bɑkɛ́ mukṹṹ nkɛ tɔ mu ɛì kpetínsì.

19Wɑ̃ri ɑ wúó ndɛ̀ nɛ̀ ɑ yóó yɑ̀ dɛ̀.
20Ntɛ siwɑ̃̀ɑ̃ sìyiekɛ̀ n tɔ sì n nɔ̀ùtɛ̀ youtɛ nɛ̀ sisɔɔfitíkɛ̀kɛ̀ɛ sìyiekɛ̀ bɛnkú mù: Siwɑ̃̀ɑ̃ sìyiekɛ̀ tu Kuyie ntɔ̃rɛ̀ nyɛ yɛ̀ɛ̀ bo Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀ yɛyiekɛ̀ miɛkɛ. Kɛ̀ sikɛ̀kɛ̀ɛ tu Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀.