Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Mudɑ́ɑmmu

Mudɑ́ɑmmu 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ n yɑ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ dò nhonitipòkù kɛ dɑ́ɑ́ti diyiè tiyɑ̀ɑ̀tì kɔ̃mɛ, kɛ nɑ otɑ̃̀nkù, kɛ ókɛ́ siwɑ̃̀ɑ̃ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ sìdɛ́sì kó dipìì.
2Kɛ pùó nkɛ dɔ́ kɛ́pɛitɛ́ kɛ kuɔ̀nnɛ̀ kuyonku.
3Kɛ̀ n yɑ̀ dinìtìrì diɛrì mɑrì kɛ̀ di dò ndiwũɔ̃rì, kɛ mɔkɛ yɛyɔ yɛ̀yiekɛ̀, yɛyìè ntɛpíítɛ̀, bɑ́ dìì yuu kɛ̀ dì òkɛ́ dipìì.
4Kɛ̀ di yóú kɑu siwɑ̃̀ɑ̃ yɛwɛ́tiyɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kó dìmɑrì kpɛsi kɛ buɔ̀nní kɛtenkɛ̀, kɛ̀ dì bɑ̀ɑ onitipòkù bo pɛitɛ́mɛ̀ kɛ̀ dìi cɑ́ɑ́kɛ́ dɛbirɛ.
5Kòo nitipòkùu pɛitɛ́ kɛ̀ Kuyie mpɑ̃̀nkɛɛ túótɛ́ dɛbirɛ̀ kɛ́kònnɛ̀. Dɛɛ̀ birɛ yó mbɑkɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kɛ bɛ̀ cɛ̃mmú nɛ̀ kumɑ́tìpɑ̀ɑ̀ti.
6Kòo nitìpòkùu cokɛ́ kɛ́tɑ dikpɑ́ɑ̀ kɛ́nsɔri kɛ̀ Kuyie nhò piú kɛ dɔ̀ yɛwe tɛkɔupíítɛ̀ nɛ̀ sikɔu sìdɛ́ nɛ̀ sipísìkuɔ̀ (1260).
7Kɛ̀ mudoò ɑ̃nnɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì Misɛɛri nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kpɑnnɛ̀ dinìtìrì nɛ̀ di kɔbɛ,
8kɛ́ bɛ̀ nɑ kɛ̀ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í mmɔkɛ kucɛ kɛ bo mbo kɛĩ́nkɛ̀.
9Kɛ̀ bɛ̀ɛ tentɛní dɛ kó dinìtìrì diɛrì nɛ̀ di kɔbɛ kɛtenkɛ̀, fɛwɑ̀ɑ̀fɛ̀ fɛ̀ɛ̀ do bo nɛ̀ dimɔ̀nnì bɛ̀ tu fɛ̀ dibɔɔ̀ yoo Sɑtɑ̃ɑ̃.
10Kɛ̀ n kèè mɛtɑmmɛ̀ pɛ̀úmɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kɛ tú: Kuyie mmɔ̀nnì tùɔ̀kɛmu kɛ̀ kù dɛɛtɛ́ bɛnìtìbɛ̀, kɛ bɛnkɛ ku wɛ̃rímú, kɛ̀ Kirisi bɑɑtɛ́, kɛ̀ bɛ̀ tentɛní dibɔɔ̀ dìì do wɑ́tìrì Kirisi kɔbɛ Kuyie mborɛ̀ kɛyènkɛ̀ nɛ̀ kuyie.
11Dipebii kó mɛyĩ̀ĩ̀ nnɛ̀ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ntimɔ́mmɔnti, dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ dì nɑ, kɛ yie nkɛ duɔ́ mbɛmɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ kùɔ bɑ́ bɛ̀ í yɔ̀tɛ mukṹṹ.
12Fɔ̃́ nkɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ ɑ kɔbɛ dɛ̀ ndi nɑɑti. Kɛtenkɛ̀ kɔbɛ nɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɔbɛ di bo yɑ̀, kɛ yɛ̃́ dibɔɔ̀ cùtɛ́nímɛ̀ di borɛ̀ kɛ̀ di miɛkɛ cɔ́u ndì yɛ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ dò ndimɔ̀nnì kũpɛ.
13Dinìtìrì yɑ̀ dìì mɔ̀nnì dì donnímɛ̀ kɛtenkɛ̀, kɛ́ɑnnɛnɛ̀ onitipòkù wèè do pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ.
14Kɛ̀ Kuyie nhò ɑ̃nnɛ́ itúfìɛ̀ti kòo puu kɛ́tɑ dikpɑ́ɑ̀ cuokɛ̀ kɛ́sɔrinɛ̀ fɛwɑ̀ɑ̀fɛ̀, kɛ́mmɔkɛ yɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ dikéè, kɛ̀ Kuyie nhò piú.
15Kɛ̀ fɛwɑ̀ɑ̀fɛ̀ɛ tɔ̃́ mɛniɛ nkɛ̀ mɛ̀ɛ nɑɑ́ nkukó ndiɛkù kɛ bo pɔ̃ntɛ́nɛ̀ onitipòkù.
16Kɛ̀ kɛtenkɛ̀ɛ dɛɛtɛ́ onitipòkù kɛ́mɑɑ́nko mɛɛ̀ niɛ ndinìtìrì tɔ̃́ mɛ̀.
17Kɛ̀ dɛ̀ɛ yonkɛ dinìtìrì kɛ̀ dìi kɔtɛ kɛ́kpɑnnɛ̀ o bí sɔnyi. Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ yie nKuyie nkuɔ́ kɛ tú weti weti Kirisi kɔbɛ,
18kɛ́kɔtɛ kɛ́ncómmú dɑ̀mɛ́ɛ̀rì tɑkɛ́.