Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Mudɑ́ɑmmu

Mudɑ́ɑmmu 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ do tɔ mɛyɛi mmɛ̀yiekɛ̀ kó ibòòkɛ kɛ̀ yɛ kó dìmɑrì n nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛní kɛ̀ n dɑ bɛnkɛ Kuyie nyóó bekɛnɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ tontɛ́, wèè tu: Dihɛidiɛ̀ dìì bo ikó mpɛ́u borɛ̀.
2Kɛ̀ kɛtenkɛ̀ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛmɔu nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kó bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ dì duɔ́nɛ̀, kɛ muɔ́ mmɛnɑɑ̀ kɔ̃mɛ.
3Kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mùu n túótɛ́ kɛ́kɔtɛnɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ cuokɛ̀, kɛ̀ n yɑ̀ onitipòkù mɔù kòò dèkɛ musĩ̀mmù wũɔ̃mù, kɛ̀ mù wɑ̃̀ri mu kɔ̃̀ntì timɔu iwɑ̃rii kɛ̀ ì sɑ̃̀ɑ̃́ nKuyie, kɛ̀ mù mɔ̀kɛ yɛyɔ yɛ̀yiekɛ̀ nɛ̀ yɛyìè ntɛpíítɛ̀.
4Kɛ̀ dɛ kóo nitipòkù dɑ̀ɑ́tí tikpɑ̀ɑ̀tìyɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ tì wũɔ̃, kɛ sɑ̃̀ri weti weti nɛ̀ mɛdɛ̀ì mmɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛsɔɔ nnɛ̀ yɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀ kɛ tɔ fɛbòòfɛ̀ kɛ̀ isɔkɛ nɛ̀ mɛyɛi nhò dɔ̀ɔ̀mmɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ ɑ̃ dɛ miɛkɛ.
5Kòò wɑ̃̀ri o tĩ́nnì kɛ kutinnɛ kɛ tú: Bɑbidɔnni, bɛ̀ɛ̀ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛtɔbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri isɔkɛ kpɛrɛ bɛ kóo yɔ̃.
6Kɛ̀ n yɑ̀ ò muɔ́mmɛ̀ Kuyie nkɔbɛ kó mɛyĩ̀ĩ̀ mmɛ nɛ̀ Kirisi kɔbɛ bɛ̀ kùɔ bɛ̀, bɛ̀ yie mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nYesu. Kɛ̀ n dɛ̀ yɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ n di.
7Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì m bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dɑ di bɑ nkpɛ́í? M bo dɑ nɑ́kɛ́ onitipòkù nɛ̀ ò dèkɛ mùù sĩ̀mmù kɛ̀ mù mɔ̀kɛ yɛyɔ yɛ̀yiekɛ̀ nɛ̀ yɛyìè ntɛpíítɛ̀ dɛ̀ bɛnkú mù.
8A mɛ nwúó mmùù sĩ̀mmù do bomu, kɑ̀ɑ mù mɔ̀ńtóo. Mù wɛ̃̀tɛ kɛ yɛ̀nní difɔ̃̀tìrì ndi kɛ̀ bɛ̀ mù kùɔ. Kɛ̀ dɛ̀ɛ di bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yètɛ̀ í bo mufòmmu pɑ́tíri miɛkɛ nɛ̀ Kuyie ndɔ̀ɔ̀mɛ̀ kutenkù, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do mù yɑ̀mɛ̀ kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ mù mɔ̀ńtóo, kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ mù yɑ̀.
9Diɛ ntú mɛciì nkpɛrɛ ndɛ, yɛyɔ yɛ̀yiekɛ̀ tu yɛtɑ̃rɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ nyɛ onitipòkù kɑ̀ri yɛ̀ɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ tú bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀.
10Bɛ̀nùmmù domu, kòo kuɔ́nwè kpɑɑ́, oyiénwè bo tuɔkɛní dìì mɔ̀nnì wenwe í yóó ɔɔtɛ.
11Musĩ̀mmù mùù do bo kɛ̀ bɛ̀ɛ mù mɔ̀ńtóo mù tu okpɑ̀ɑ̀tì niínwè, kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ wɛ̃nnɛ́ bɛketibɛ̀ bɛyiekɛ̀ kɛ yóó kú.
12A yɑ̀ yɛ̀ɛ̀ yìè ntɛpíítɛ̀ tu bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ mbɛ tɛpíítɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mu nyí di tikpɑ̀tì. Bɛ̀ nɛ́ yóó tì dimu, kɛ́nwɛ̃nnɛ̀ musĩ̀mmù kɛ dɔ̀ dimɔ̀nnì sɑ́m̀pɔ́.
13Bɛmɔu tɛpíítɛ̀ tɛntɛ bɛ̀ yóó wɛ̃nnɛ́ dinùù ndi, kɛ́duɔ́ mmusĩ̀mmù bɛ wɛ̃rímú nɛ̀ bɛ kpetì.
14Kɛ̀ bɛ̀ɛ dokɛ́nɛ̀ dipebii kɛ̀ dìi bɛ̀ nɑ, kɛ yɛ̃́ diì bɑkɛ́mɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́, kɛ tú bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. Kɛ̀ di kɔbɛ tú Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ kɛ bɛ̀ yu, kɛ̀ bɛ̀ kù tũ mmɛsɑ̀ɑ̀.
15Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: A do yɑ̀ mɛ̀ɛ̀ niɛ nhonitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ kòò kɑ̀ri mɛ ĩ́nkɛ̀, mɛ̀ tu bɛnìtìbɛ̀ mbɛ nɛ̀ yɛtĩ̀rɛ̀ nɛ̀ yɛbotɛ̀ nɛ̀ ibotí imɔu kɔbɛ.
16Musĩ̀mmù yìè ntɛpíítɛ̀ ɑ yɑ̀ yɛ̀ tu bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ mbɛ bɛ̀ɛ̀ yó nníí nhonitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀, kɛ́fietɛ o kpɛrɛ dɛmɔu kóò còńnɔ́ɔ difɔ̃kperì, kóò cɑ̀ɑ́kɛ́ kɛ́cɔ́u ndɛsɔnnɛ muhɑ̃ɑ̃́.
17Kuyie nkuù yóó bɛ̀ duɔ́ ndɛ kó mɛyɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ dinùù, kɛ duɔ́ mmusĩ̀mmù bɛ wɛ̃rímú kɛ̀ mùu dɔ̀ɔ̀ Kuyie bɛ́i ntì.
18A yɑ̀ wèè nitipòkù tu dihɛidiɛ̀ ndi, dìì bɑkɛ́ kutenkù kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛmɔu.