Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Mudɑ́ɑmmu

Mudɑ́ɑmmu 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ n yɑ̀ Kuyie ntɔ̃nnì cùtɛ́nímɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kɛ tɔ difɔ̃̀tìrì cũmpuri kó sikpetínsì nɛ̀ mɛfĩmmɛ diɛmɛ̀.
2Kɛ pĩ́ ndinìtìrì, fɛwɑ̀ɑ̀fɛ̀ fɛ̀ɛ̀ do bo nɛ̀ dimɔ̀nnì, fɛ̀ɛ̀ tu Sɑtɑ̃ɑ̃ kɛ́boú kɛ̀ dì mboú kɛ dɔ̀ yɛbie ntɛkɔupíítɛ̀ (1000).
3Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnìi di dootóo difɔ̃̀tìrì cũmpuri, kɛ kpetínnɛ́ kɛ́pɑ́ɑ́ nkɛ́pɔ̃nnɛ́, kɛ̀ di nkɛ bo kɛ̀ yɛbie ntɛkɔupíítɛ̀ yɑ̀ɑ deènɛ̀, bɑ́ di tɛ̃́nkɛ í soú nhòmɔù. Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́ dì fĩ̀ĩ́ ndimɔ̀nnì sɑ́m̀pɔ́.
4Kɛ̀ n yíɛ́ kɛ́yɑ̀ yɛkpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rɛ̀, kɛ̀ Kuyie nduɔ́ mbɛ̀ɛ̀ yɛ̀ kɑ̀ri muwɛ̃rímú kɛ̀ bɛ̀ bo bekɛ́nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀. Kɛ̀ n yɑ̀ bɛcíríbɛ̀ bɛ̀ do kùɔ bɛ̀, bɛ̀ nɑ̀kɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKirisi kpɛ́í nɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì. Bɛ̀ɛ̀ do í yie nkɛ nínkú kɛ́dɔu mmusĩ̀mmù nɛ̀ mu tenkɑɑnìtɛ̀ bɛ̀ í nyie kɛ̀ mùu bɛ̀ cɑ̀nnɛ bɛ tĩ́ĩ̀ nyoo bɛ nɔu. Kɛ̀ m bɛ̀ yɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ yɑ̃̀ńtɛ́ kɛ wɛ̃ńnɛ̀ Kirisi kɛ yo ntikpɑ̀tì yɛbie ntɛkɔupíítɛ̀.
5Bɛ̀ɛ̀ yɑ̃̀ńtɛ́ bɛ̀mbɛ mɛketimɛ̀, kɛ̀ bɛsɔmbɛ yóó yɑ̃́ntɛ́ yɛbie ntɛkɔupíítɛ̀ bo pɛ̃ɛ̃tɛ́mɛ̀.
6Dɛ̀ nnɑɑti Kuyie ncɑ̃̀ńnɛ́ bɛ̀, bɛ̀ɛ̀ ketɛ́ kɛ yɑ̃̀ńtɛ́, bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yóó kú mukúdɛ́rímù, bɛ̀ yó ntú Kuyie nnɛ̀ Kirisi bɛ kó ikuɔ́ nìùbɛ̀ mbɛ, kɛ́nwɛ̃ńnɛ̀ Kirisi kɛ yo ntikpɑ̀tì yɛbie ntɛkɔupíítɛ̀.
7Kɛ̀ yɛbie ntɛkɔupíítɛ̀ɛ (1000) pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ̀ Kuyie nkpetɛ́ dibɔɔ̀.
8Kɛ̀ dìi suó titentì timɔu kɔbɛ, kɛ tíí nKuyie nkpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀ bɛ̀ tu bɛ̀: Kɔku nɛ̀ Mɑkɔku , kɛ̀ bɛ̀ nsũ kɛ mɑ̀nnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó mubirímú.
9Kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́cɛ̃ɛ̃tɛ Kuyie nkɔbɛ dihɛì ku dɔ́ dì. Kɛ̀ Kuyie ncṹũnní muhɑ̃ɑ̃́ nkɛ̀ mùu bɛ̀ kùɔ.
10Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ dootóo dibɔɔ̀ dìì do bɛ̀ soú mmuhɑ̃ɑ̃́ nnɛ̀ kuhɑ̃ɑ̃binku muhɑ̃pòpùo mmiɛkɛ, musĩ̀mmù nɛ̀ wèè do soú nkɛ tú ò nɑ̀ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì dɛ borɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ nfɛ̃́ũ̀rì kuyie nnɛ̀ kɛyènkɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ yɛbie nyɛbie.
11Kɛ̀ nwèńtɛ́ kɛ́mɔ́ntóo kɛtenkɛ̀ nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀, kɛ́yɑ̀ dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì pɛ́írì diɛrì, kòò mɔù kɑ̀ri di ĩ́nkɛ̀.
12Kɛ̀ n yɑ̀ bɛcíríbɛ̀: Bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ còḿmú dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì ììkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ pĩ̀ntɛ yɛpɑ́tɛ, bɑ́ wè o dɔɔ̀rìmɛ̀ wɑ̃̀ri dɛ̀. Kɛ̀ Kuyie mbɛ̀ bekɛ́nɛ̀ bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ dòmmɛ̀.
13Kɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rìi tɛ̃́nnɛ́ní bɛcíríbɛ̀ kɛ̀ kudɔnkù tɛ̃́nnɛ́ní ku kɔbɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ bekɛ́nɛ̀ bɑ́ wè o dɔɔ̀rìmɛ̀ dòmmɛ̀,
14kɛ́pĩ́ mmukṹṹ nɛ̀ kudɔnkù, kɛ́dootóo kuhɑ̃ɑ̃binku miɛkɛ mùù tu mukúdɛ́rímù.
15Kɛ̀ bɛ̀ í yɑ̀ wèè yètìrì mufòmmu pɑ́tíri miɛkɛ bɛ̀ɛ ò dootóo kuhɑ̃ɑ̃binku miɛkɛ.