Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Mudɑ́ɑmmu

Mudɑ́ɑmmu 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì nummùrìi eé ditɑ̃tɛheù, kɛ̀ n yɑ̀ tɛwɑ̃̀tɛ̀ donnímɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tɛ̀ duɔ́ ndifɔ̃̀tìrì cũmpuri kó sikpetínsì.
2Kɛ̀ tɛ̀ɛ dì kpetɛ́, kɛ̀ kuyukú diɛkù nyiɛ̀ní fɛhɑ̃ɑ̃tofɛ kɔ̃mɛ, kɛ́sɔukùnnɛ diyiè kɛ̀ dɛ̀ɛ biitoo.
3Kɛ̀ fɛcofɛɛ yɛ̀nní kuyukú miɛkɛ kɛ́pitóo kɛtenkɛ̀. Kɛ̀ Kuyie nfɛ̀ duɔ́ mmuwɛ̃rímú kɛ̀ fɛ̀ bo ntũɔ̃tì bɛnìtìbɛ̀ inɑɑ́ nkɔ̃mɛ.
4Kɛ̀ Kuyie nfɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɑ́ɑ́ kɑ́ɑ́kɛ́ timútì nɛ̀ dɛtie nnɛ̀ tidiitì. A ntũɔ̃tì n yí ĩkú bɛ̀ɛ̀ tĩ́ĩ̀ mmɛcɑnnimɛ̀ mɑ́ɑ̀.
5A bɑ́ɑ́ bɛ̀ kùɔ, ɑ́ mbɛ̀ tũɔ̃tì kɛ̀ dɛ̀ yóù kɛ dò nyinɑɑ́, kɛ́ bɛ̀ fɛ̃́ũ mbɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀nùmmù.
6Dɛ kó bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ miɛkɛ bɛnìtìbɛ̀ bo wɑmmú mukṹṹ kɛ́mɔ́ntɛ́, bɛ̀ bo mmù dɔ́ nɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu kɛ̀ mùu cokɛ́ kɛ́dɛ́tɛ́.
7Kɛ̀ dɛ kó fɛcofɛ dò nsisɛ̃ĩ́ sìì bɑ̀ɑ́tí kɛ kɔri dikpɑ̀nnì, kɛ̀ fɛ̀ yɔ dò nyɛsɔɔpìkɛ̀, kɛ̀ fɛ̀ ììkɛ̀ dò nkɛnitikɔkɛ.
8Kɛ̀ fɛ yùtì òkù kɛ dò ntinitipokpɛti, kɛ̀ fɛ nìì ndò ndicìrícìrì kpɛyɛ.
9Kɛ̀ fɛ̀ dɑ̀ɑ́tí dimɑ́tìyɑɑ̀bòrì kɛ kɔri dikpɑ̀nnì, kɛ putì kɛ̀ dɛ̀ ùuti kɛ dò nsikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃́ĩ.
10Kɛ̀ fɛ̀ mɔ̀kɛ iyéí kɛ̀ ì dò nyinɑɑ́ nkpɛyi. Kuyie nfɛ̀ duɔ́ mmuwɛ̃rímú kɛ̀ fɛ̀ yó nyi ntũɔ̃tìnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀nùmmù.
11Kɛ̀ difɔ̃̀tìrì cũmpuri kóo kpɑ̀ɑ̀tì fɛ̀ bɑkɛ́ kòo yètìrì tu: Okɔ̀ùtì, nɛ̀ ebedee kó tinɑ́ɑǹtì Abɑnɔɔ, nɛ̀ kɛrɛki kpɛti Apodiyɔ̃ɔ̃.
12Mɛyɛi nketimɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́mu kɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ kpɑɑ́ kéríní.
13Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì kuɔ́nnìi eé ditɑ̃tɛheù, kɛ̀ n kèè mɛtɑmmɛ̀ mɑmɛ̀ yɛ̀nnímɛ̀ disɔɔhúúntɔ̀nnì dìì bo Kuyie nyììkɛ̀ di píìtì.
14Kɛ̀ mɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Kuyie ntɔ̃nnì kuɔ́nnì kɛ dɔ̀: Boutɛ́ yɛbɔɔkperɛ̀ yɛnɑ̀ɑ̀ yɛ̀ɛ̀ boú kukó ndiɛkù Efɑdɑti borɛ̀.
15Yɛ̀ do dɛ bo kɛ bɑɑ dɛ kó dibenni ndi nɛ̀ dɛ kóo tɑ̃̀nkù nɛ̀ dɛ kó diyiè nɛ̀ dɛ kóo dɛ́ɛ̀rì weti weti. Kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀ boutɛ́ kɛ̀ yɛ̀ɛ kuɔ kɛtenkɛ̀ kó yɛwɛ́tiyɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kó dìmɑrì kɔbɛ.
16Kɛ̀ bɛ̀ n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dèkɛ sisɛ̃ĩ́, bɛ̀ sũmu kɛ bo sikɔupí sikɔupí.
17Kɛ̀ n yɑ̀ sisɛ̃ĩ́, bɛ̀ɛ̀ sì dèkɛ kɛ̀ bɛ̀ dɑ̀ɑ́tí yɛmɑ́tìyɑɑ̀bòrɛ̀, kɛ̀ yɛ̀mɑyɛ̀ wũɔ̃ kɛ dò muhɑ̃ɑ̃́, kɛ̀ yɛtɛyɛ̀ dò ntiwɛtì, kɛ̀ yɛtɛyɛ̀ dò mmuhɑ̃ɑ̃ponyuo, kɛ̀ sisɛ̃ĩ́ yɔ dò nyɛcìrícìrɛ̀ kpɛyɛ. Muhɑ̃ɑ̃́ nnɛ̀ kuyukú nɛ̀ muhɑ̃pòpùo nkɛ̀ dɛ̀ yìɛ̀ní si nɔ,
18kɛ́kùɔ kɛtenkɛ̀ wɛ́tiyɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kó dìmɑrì kɔbɛ.

19Kɛ̀ si nɔ̀ dɔmmù kɛ kɔù kɛ̀ si yéí mɔkɛ yɛyɔ kɛ̀ yɛ̀ dò nyiwɑ̀ɑ̀kɛ kɛ dɔmmù kɛ kɔù.
20Mɛyɛi nyí kùɔ bɛ̀ í nyie nkɛ bo ceetɛ kɛ́tũnnɛ Kuyie, kɛ́nkpɑɑ́ tũ nyɛbɔkɛ̀ kɛ yɛ̀ bɑ̀ɑ́ nnɛ̀ sisɔɔtenkɑɑnìi, nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kpɛsi nɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kpɛsi nɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀ kpɛsi nɛ̀ idɛí kpɛsi. Bɛ̀ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀mu, dɛ̀ í wúó ndɛ̀ í nɔ nkɛ nɑ́ɑ́, dɛ̀ í nɔ nkɛ centì.
21Bɛ̀ í yie nkɛ bo yóu muyóò, munitikɔ̀ù nɛ̀ tinitinɔ̀ntì, kɛ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛtɔbɛ̀.