Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zia yã́

Zia yã́ 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ wà fee kpàa pↄyↄ̃bↄ ũ, wa òmɛɛ: Fɛlɛ Lua kpɛ́ yↄ̃ ń aà gbagbakĩio, ní lousisina pↄ́ kú weↄ nao.
2Ǹ a ua tó, ńsu yↄ̃o, asa wa kpà luayãdansaiↄwaɛ. Aa ↄ̃zↄ̃ Lua wɛ̃́lɛwa e mↄ bla ń plao.
3Má a seelade gbɛ̃ↄn plaↄ gba zɛ́ aa ãnabikɛkɛ gↄↄ ↄ̀aa soolo ń bàaↄ̃opi (1.260) guu zwã̀nkasaↄ dadaa.
4Gbɛ̃́piↄ mɛ́ kuli mɛ̀n plaↄ ń dau mɛ̀n pla pↄ́ zɛa dṹnia Dii aɛↄ ũ.
5Tó gbɛ̃́ lɛ́ wɛɛlɛ ĩadamá, tɛ́ a bↄ ń lɛ́u à kṹ ń ibɛɛpiↄwa. Tó gbɛ̃́ su lɛ́ wɛɛlɛ ĩadamá, màa ade a ga.
6Aa luabɛ zɛtaa iko vĩ, kɛ́ lou su ma gↄↄ pↄ́ aalɛ ãnabikɛkɛo yã́i. Aa í lilɛa au ũ iko vĩ lↄ. Aa kìsia bui píi kpá dṹniazi gↄↄ pↄ́ aa yeiwa.
7Tó aa ń seeladekɛ kɛ̀ aa làa, wài pↄ́ a bↄ gbã́o zòolo guu a zĩkańnↄ, i zĩblemá à ń dɛdɛ.
8An gɛ aↄ kálɛa mɛɛwia zↄ̃ↄ pↄ́ wà ń Dii pàuliwa zɛa guu. Yáasi guu wì mɛ mɛɛwiapiɛ Sↄdↄũ ge Egipi.
9Gbɛ̃́ↄ ń buiↄ ń buiyã'onaↄ ń bùsu gbɛ̃́ↄ aa ń gɛↄ gwagwa e gↄↄ àaↄ̃ ń kĩnio, aa we wà ń vĩo.
10Gbɛ̃́ pↄ́ aa ku tↄↄlɛↄ pↄnakɛ, aai dikpɛkɛ, aai gbadakↄ̃ɛ, kɛ́ ãnabi gbɛ̃ↄn pla pↄ́ wãwã kpàńzipiↄ gàga yã́i.
11Gↄↄ àaↄ̃ ń kĩniopi gbɛa Lua tò ĩ́an wɛ̃nide gɛ̃̀ńgu, ↄ̃ aa fɛ̀lɛ zɛ̀. Vĩa zↄ̃ↄ gbɛ̃́ pↄ́ ń éↄ kũ̀.
12Ɔ̃ ãnabipiↄ lↄↄ gbãa mà à bↄ̀ luabɛ, a ònɛ́: À fɛlɛ mↄ́ la. Ɔ̃ aa fɛ̀lɛ tà musu luabɛpuana guu gↄↄ pↄ́ an ibɛɛↄ wɛ́ fĩ̀má.
13Zĩbeezĩ tↄↄlɛ lùalua pãsĩpãsĩ, mɛɛwiapi lɛɛ kwide kwɛ̀, ↄ̃ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sopla (7.000) gàga tↄↄlɛlualuaapi guu. Vĩa gbɛ̃́ kĩniↄ kũ̀, ↄ̃ aa Lua Musude tↄbↄ̀.
14Wɛ̃na plaade gɛ̃̀, a àaↄ̃de lɛ́ ká sa.
15Malaika soplade a kã̀ae pɛ̀. Lↄↄ gbãaↄ bↄ̀ luabɛ wà mɛ̀: Dṹnia kpala gↄ̃̀ wá Dii ń kía pↄ́ a kpào pↄ́ ũ, aↄ kible gↄↄpii.
16Gbɛ̃zↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn baasↄo mɛ̀ndosai pↄ́ zↄ̃lɛzↄ̃lɛa ń báawa Lua aɛpiↄ ń mi pɛ̀lɛpɛlɛ tↄↄlɛ aa kùlɛɛ̀
17aa mɛ̀: Dii Lua Gbãapiide, ń kú yãa mɛ́ ń kú tia, wa n sáaukɛ̀, asa n bↄ ń n gbãa zↄ̃ↄoɛ, ↄ̃ n gbasa n na kibleawa.
18Bùsu píi gbɛ̃́ↄ za fɛ̃̀, ↄ̃ n pↄkũmabↄ̀bↄmá. N yã́kpalɛkɛa ń gyaadeↄ gↄↄ kà. Ńyↄ̃ fĩabo n zↄ̀blena ãnabiↄnɛ ń n gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ vĩakɛnɛↄ, nɛ́fɛ̃nɛn gbɛ̃zↄ̃ↄ, ní dṹniadɛnaↄ dɛdɛ.

19Ɔ̃ wà Lua kpɛ́ pↄ́ kú musu wɛ̃̀, ↄ̃ ma Luabaakuańnↄ kpagolo è. Lou lɛ́ pílɛ, àlɛ vĩ, àlɛ pũna. Tↄↄlɛ lùalua, lougbɛ pãsĩ kwɛ̀.