Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Mudɑ́ɑmmu

Mudɑ́ɑmmu 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dipebii kèétɛ́ dìì mɔ̀nnì dicɑnnirì yiénnì, kɛ̀ dɛ̀ dɔ̀ yúóó kɛĩ́nkɛ̀ miɛkɛ kɛ́mmɔkɛ tɛwebiètɛ̀ mɛfitímɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti.
2Kɛ̀ n yɑ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀, kɛ̀ kùu yɛ̀ duɔ́ nyɛtɑ̃tɛhe yɛ̀yiekɛ̀.
3Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì tɛrìi kɔtɛní kɛ́cómmɔ́ɔ dihúúntɔ̀nnì ììkɛ̀ kɛ tɔ tɛsɔɔbuutɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ tɛ̀ píɛ ntùdɑ̀ɑ̀rí, kɛ̀ dìi wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Kuyie nkɔbɛ kó mubɑ́ɑmmu kɛ bo tuɔ ndihúúntɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ mɛsɔɔ nkpɛri dìì bo dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì ììkɛ̀.
4Kɛ̀ kuyukú tùdɑ̀ɑ̀rí kɔku wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Kuyie nkɔbɛ kó mubɑ́ɑmmu Kuyie ntɔ̃nnì nɔ̀ùtɛ̀ miɛkɛ kɛ́ndekù Kuyie mborɛ̀.
5Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnìi túótɛ́ tɛsɔɔbuutɛ kɛ́koutɛ́ muhɑ̃ɑ̃́ nkɛ́útɛ́ kɛtenkɛ̀, kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ mpɛ́ú, kɛ kuɔ̀, nkɛ wéí, kɛ̀ kɛtenkɛ̀ sɑ̃̀nti mɛdiɛ̀.
6Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ yɛ̀ɛ̀ tɔ yɛtɑ̃tɛhe kɛ̀ yɛ̀ɛ bɑ́ɑ́tí kɛ bo eé.
7Kɛ̀ diketirìi eé kɛ̀ yɛmɑ́tɑ̃́rɛ̀ nɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ nkɛ̀ dɛ̀ nkɔkɛ́nɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ nkɛ duòní, kɛ́cɔ́útɛ́ kɛtenkɛ̀ kó yɛwɛ́tiyɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kó dìmɑrì nɛ̀ dɛtie nnɛ̀ timúsũ̀ũ̀tì.
8Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì dɛ́rìi eé ditɑ̃tɛheù, kɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ ncɔ́ú nkɛ dɛu kɛ dò nditɑ̃rì diɛrì, kɛ́doroo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ, kòo wɛ́tìyɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kó dìmɑrìi nɑɑ́ mmɛyĩ̀ĩ̀.
9Kɛ̀ dɛ kó diwɛ́tirì kó siyĩĩ kú, kɛ̀ bɑ̀tóòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo dɛ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ cɑkɛ.
10Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì tɑ̃ɑ̃́nnìi eé, kɛ̀ tɛwɑ̃̀tɛ̀ diɛtɛ̀ mɑtɛ̀ cɔ̀ú mmuhɑ̃ɑ̃́ nkɛ́donní ikó nnɛ̀ sibií kó yɛwɛ́tiyɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kó dìmɑrì miɛkɛ.
11Kɛ̀ dɛ kó tɛwɑ̃̀tɛ̀ yètìrì tu mɛdɔ̀mmɛ̀, kɛ̀ tɛ̀ do dìì wɛ́tirì kó mɛniɛ nnɑɑ́ mmɛdɔ̀mmɛ̀ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ yɑ̃̀ kɛ́kú.
12Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì nɑɑnnìi eé. Diyiè nɛ̀ otɑ̃̀nkù nɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃ kó yɛwɛ́tiyɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kó dìmɑrìi sɔutɛ kɛ̀ kuwenniku í mbo kuyie nkó yɛwɛ́tiyɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kó dìmɑrì nɛ̀ kɛyènkɛ̀ kpɛyɛ kó dìmɑrì.
13Kɛ̀ n yɑ̀ fɛtúúfɛ̀ mɑfɛ̀ kɛ̀ fɛ̀ ɛ̀intɛ kɛĩ́nkɛ̀, kɛ kuɔ̀ nkɛ tú: Díndi kɛtenkɛ̀ kɔbɛ di bo yɑ̀! Di bo yɑ̀! Di bo yɑ̀! Kuyie ntɔ̃rɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti tɛyɛ̀ bo eé dìì mɔ̀nnì yɛtɑ̃tɛhe.