Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Mudɑ́ɑmmu

Mudɑ́ɑmmu 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ n yɑ̀ Kuyie ntɔ̃nnì kperì mɑrì, kɛ̀ dì cùtɛ́ní kɛĩ́nkɛ̀ yɛwɛtɛ̀ miɛkɛ, kɛ írí kutɑ̃mmɛyɑ̃rí, kɛ̀ di ììkɛ̀ pĩ̀nti kɛ dò ndiyiè, kɛ̀ di tɑ̀ɑ̀kɛ cɔ́u mmuhɑ̃ɑ̃́.
2Kɛ̀ di pikú tɛpɑ́títɛ, kɛ́nɑ di nɑɑ̀cɛ̀tɛ̀ youtɛ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ́nɑ tɛcɑ̃nkutɛ̀ kɛtenkɛ̀.
3Kɛ̀ dìi pɛɛ mɛtɑmmɛ̀ mɛdiɛ̀ ndicìrícìrì kɔ̃mɛ, kɛ̀ itɑpíɛ́ ìyiekɛ̀ cɔ́útɛ́.
4Kɛ̀ nni ndɔ́ kɛ́wɑ̃ri dì bɛ́i ntì kɛ̀ mɛtɑmmɛ̀ mɑmɛ̀ɛ bɛ́inní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ dɔ̀: Bɑ́ɑ́ tì wɑ̃̀ri, ntì yɛ̃́ ɑmɑ́ɑ̀.
5Kɛ̀ n yɑ̀ Kuyie ntɔ̃nnì dìì do nɑ di nɑɑ̀cɛ̀tɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ̀ tɛtɛtɛ̀ nɑ kɛtenkɛ̀, kɛ̀ dìi youtɛ di nɔ̀ùtɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀,
6kɛ́pɑrìkɛ̀ kɛ́yú wèè bo sɑ̃́ɑ̃̀ nho yètìrì wèè dɔ̀ɔ̀ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo kɛ miɛkɛ, kɛtenkɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo, dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo, kɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yóó ɔɔtɛ dɛ̀ bo dɔɔ̀mɛ̀.
7Kuyie ntɔ̃nnì yiénnì bo eé dìì mɔ̀nnì ditɑ̃tɛheù kɛ̀ Kuyie ndɔɔ̀ ku sɔ̀rì kpɛti kù do nɑ̀kɛ́ tì ku kó bɛtɔ̃mbɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀.
8N do kèè mɛ̀ɛ̀ tɑmmɛ̀ kɛ̀ mɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́bɛ́inní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ dɔ̀: Kɔtɛ kɛ́cɔutɛ́ tɛpɑ́títɛ Kuyie ntɔ̃nnì dìì còḿmú dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nɛ̀ kɛtenkɛ̀ dì tɔ tɛ̀.
9Kɛ̀ n kɔtoo kɛ dɔ̀: N duɔ́ ntɛpɑ́títɛ. Kɛ̀ di dɔ̀: Nto tɛ kɛ́mɑɑ́nko. Tɛ̀ bo nwɛɛti ɑ nùù kɛ dò mmɛcekùɔ̀, kɛ́ntii ɑ pɔutì.
10Kɛ̀ n cɔutɛ́ tɛpɑ́títɛ Kuyie ntɔ̃nnì nɔ̀ùtɛ̀ miɛkɛ kɛ́mɑɑ́nko, kɛ̀ tɛ̀ mɛ̀nkɛ nwɛɛti n nùù kɛ dò mmɛcekùɔ̀, kɛ́tɑroo m pɔutì kɛ́ntii.
11Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì dɔ̀: A dò nkɛ́yíɛ́ nɑ́kɛ́mu Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì titentì timɔu kpɛ́í, ibotí imɔu nɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kpɛ́í.