Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Mudɑ́ɑmmu

Mudɑ́ɑmmu 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ n yɑ̀ kɛĩ́nkɛ̀ pɑ̀nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ pɑ̀nkɛ̀, kɛkótíkɛ̀ nɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́.
2Kɛ̀ n yɑ̀ dihɛì sɑ̀ɑ̀rì Sedisɑdɛmmu pɑ̀nwè, kòò cutiní kɛĩ́nkɛ̀ Kuyie mborɛ̀, kɛ sɑ̃̀ri kɛ dò nhosɑpɑ̀ɑ̀ nsɑ̃̀ri kɛ kɔri o dɔù.
3Kɛ̀ n kèè òmɔù pĩɛ̃kɛ́nímɛ̀ dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì borɛ̀ kɛ tú: Di mmɔ̀nnì Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bomu bɛnìtìbɛ̀ cuokɛ̀, kù yó mbɛ̀ bonɛ̀mu kɛ̀ bɛ̀ wɛ̃ nkɛ̀ bɛ̀ tu ku kɔbɛ, kɛ̀ kù bɛ̀ te.
4Kɛ̀ kùu ũtɛ́ bɛ nɔnniɛti pɑ́íí. Mukṹṹ mbɑ́ mbo, yɛkúdɑbùò mbɑ́ mbo, isɑ́útìi bɑ́ mbo, mumɔmmú bɑ́ mbo, dɛkótírɛ̀ dɛmɔu yóó pɛ̃ɛ̃tɛ́mu.
5Wèè kɑ̀ri dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì ĩ́nkɛ̀ kòo bɛ́i nkɛ dɔ̀: Di mmɔ̀nnì m bo dɔɔ̀ dɛmɔu dɛpɑ̀nnɛ̀ kɛ yíɛ́ dɔ̀: Wɑ̃ri n yóó dɑ nɑ́kɛ́ tì, tì tu timɔ́mmɔnti nti kɛ dò ndí tì yie.
6Kɛ yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kɛ dèèmu. Míì tu oketiwè kɛ tú osɔnwe, kɛ tú diketírì kɛ tú kumɑ̀nku. Kɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ bo wè m bo ò pɑ̃ mufòmmu bintɛ niɛ nkòo yɑ̃̀ kɛ́nfòù.
7Bɛ̀ɛ̀ bo nɑ kɛ́tuɔkɛ kumɑ̀nku m bo bɛ̀ duɔ́ n yɛ̃ n yóó bɛ̀ duɔ́ ndɛ̀, kɛ́ mbɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ tu m bí.
8Ifɔ̃wɑɑ́ nyɛmbɛ̀, bɛ̀ɛ̀ í dɔɔri bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì, bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri isɔkɛ kpɛrɛ, bɛnitikɔ̀ùbɛ̀, bɛ̀ɛ̀ dɔunɛ̀ bɛtɔbɛ̀, bɛtediibɛ̀, bɛbɔɔféúbɛ̀ nɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí yɛmbɛ̀, m bo bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ kuhɑ̃ɑ̃binku nɛ̀ muhɑ̃pòpùo mmiɛkɛ dɛ̀ɛ̀ tu mukṹṹ ndɛ́rímù.
9Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ kó dìmɑrì, dìì do tɔ mɛyɛi nkó ibòòkɛ sɔnyi ìyiekɛ̀ n yu kɛ dɔ̀: Kɔtɛní kɛ̀ n dɑ bɛnkɛ Kuyie mpebii pokù.
10Kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù m píɛ nkɛ̀ ku tɔ̃nnì n túótɛ́, kɛ́dekɛnɛ̀ ditɑ̃rì diɛrì mɑrì ĩ́nkɛ̀, kɛ́ m bɛnkɛ dihɛì sɑ̀ɑ̀rì Sedisɑdɛmmu wèè cutiní kɛĩ́nkɛ̀ Kuyie mborɛ̀.
11Kɛ̀ Kuyie nkó tikpetì dì dɑ̀ɑ́tí kɛ pĩnti kɛ dò ndoii kɛ dò ntɛwéìtɛ̀, kɛ miɛti kɛ dò nyɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀. Kɛ̀ dìmɑrì dò ntinɔbɛ́ntì kɛ̀ ditɛrì dò ndoii kɛ dò ntɛwéìtɛ̀.
12Kɛ̀ di duotí okù mɛdiɛ̀ nkɛ mɔkɛ yɛbòrɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀, kɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ yɛ̀ bɑ̀ɑ, kɛ̀ dɛ kó yɛbòrɛ̀ wɑ̃̀ri yɛ ĩ́nkɛ̀. Isidɑyɛɛribɛ wuɔ ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ idɛ́ì yètɛ̀.
13Kɛ̀ dɛ kó yɛbòrɛ̀ keú tipíìtì tinɑ̀ɑ̀: Yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti diyiè yìɛ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti dì tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kubɑkù cɑ̃̀nku, yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kuyoú.
14Kɛ̀ dɛ kó kuduotí cómmú yɛtɑ̃rɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ ĩ́nkɛ̀. Kɛ̀ yɛ̀ wɑ̃̀ri dipebii tɔ̃rɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ yètɛ̀.
15Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì dìì n nɑ̀ɑ́nnɛ̀ kɛ̀ dì tɔ kusɔɔpɑ̀ɑ̀ti, kɛ̀ bo bennɛ́ dihɛì nɛ̀ yɛbòrɛ̀ nɛ̀ iduotí,
16kɛ́bennɛ́ kɛ̀ dɛ̀ mmɑ tipíìtì timɔu nɛ̀ mɛhokùmɛ̀ nɛ̀ mɛcómmɛ̀, kɛ́mbo cìdòmɛ́tíríbɛ̀ sikɔupísìdɛ́ nɛ̀ sikɔusìdɛ́ (2200).
17Kɛ́bennɛ́ kuduotí cɛ̃́ɛ̃̀ nkɛ̀ mɛ̀ mbo mɛ́tíríbɛ̀ sipísìkuɔ̀ nɛ̀ bɛ̀nùmmù (65).
18Kɛ̀ kuduotí mɑɑ́nɛ̀ yɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀, yɛ̀ɛ̀ dò ntinɔ́bɛ́ntì, kɛ̀ dihɛì mɑɑ́nɛ̀ mɛsɔɔ mmɛ̀ɛ̀ dò ndoii kɛ dò ntɛwéìtɛ̀.

19Kɛ̀ bɛ̀ dɑ̀ri yɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀ yɛbotí yɛbotí dipũũ, kɛ̀ dìmɑrì dò ntinɔ́bɛ́ntì, kɛ̀ ditɛrì dò nyɛkṹɔ̃̀, kɛ̀ ditɛrì dò mmɛyĩ̀ĩ̀, kɛ̀ ditɛrì dò nfɛtònfɛ̀, kɛ̀ ditɛrì dò mmɛbèrìmɛ̀, kɛ̀ ditɛrì dò ntɛdɑ̀ntɛ̀, kɛ̀ ditɛrì dò mmutɑ́pɛí. Kɛ̀ ditɛrì dò ntiwɛtì, kɛ̀ ditɛrì dò mmɛkɔ̀cɛ̀burimɛ.
21Kɛ̀ yɛbòrɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀dɛ̀ì, bɑ́ dì kɛ̀ dì mɔ̀kɛ mɛ̀mɑ́ɑ̀. Kɛ̀ dihɛì kó kucɛ tú mɛsɔɔ mmɛ̀ɛ̀ dò ndoii kɛ dò ntɛwéìtɛ̀.
22Bɑ́ n yí nyɑ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ̀ kɔ̀rì kɛ̀ kɛ bɑ́ɑ́, ti Yiɛ̀ Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ dipebii bɛɛ̀ do dɛ̀ bo kɛ̀ bɛ̀ mbɛ mbɑ́ɑ́ tipíìtì timɔu.
23Diyiè nɛ̀ otɑ̃̀nkù dɛ̀ í mbo kɛ bo mmí dihɛì. Kuyie nkuù do miɛti kɛ̀ dɛ̀ wenni, kɛ̀ dipebii tú dɛfìtírɛ̀.
24Kɛ̀ titentì timɔu kɔbɛ centì di wenniku miɛkɛ, kɛ̀ titentì timɔu kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kɔrìnko bɛ kpɑ̀tì dɛborɛ̀.
25Dɛ kó dihɛì bòrɛ̀ yó nfeímu sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ yɛ̃́ kɛyènkɛ̀ í yó mbomɛ̀.
26Bɛ̀ yó ndɛ ntɔuo titentì timɔu kɔbɛ kpɑ̀tì sɑ̀ɑ̀tì.
27Dɛ̀mɑrɛ̀ sĩ̀nnɛ̀ í tɑti dɛ kó dihɛì, yoo wèè dɔ̀ɔ̀ri isɔkɛ kpɛrɛ yoo siyɑ́ɑ̀bìsí yiɛ̀. Bɛ̀ɛ̀ yètɛ̀ wɑ̃̀ri mufòmmu pɑ́tíri miɛkɛ dìì tu dipebii kpɛri, bɛɛ̀ mɑ́ɑ̀ tɑti dɛ kó dihɛì.