Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Mudɑ́ɑmmu

Mudɑ́ɑmmu 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ n yɑ̀ wèè kɑ̀ri dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì kòò tɔ o nɔ̀ùtɛ̀ tɛyoutɛ dipɑ́tíri dìì wɑ̃̀ri di ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ di miɛkɛ, kɛ kpɛ̀ú nkɛ dɑ̀nnɛ yɛcɑnniyɛ̀ yɛ̀yièkɛ̀.
2Kɛ̀ n yɑ̀ Kuyie ntɔ̃nnì kperì kɛ̀ dì pĩɛ̃kù kɛ tú: We mbo nɑ kɛ́kéétɛ́ yɛcɑnniyɛ̀ yiɛ nkɛ́pĩntɛ dipɑ́tíri?
3Òmɔù í mbo kɛĩ́nkɛ̀ miɛkɛ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀, yoo kɛtenkɛ̀ miɛkɛ, wèè bo nɑ kɛ́pĩntɛ dɛ kó dipɑ́tíri kɛ́kɑɑ.
4Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ n kuɔ́ mmɛdɛ̀, òmɔù í bomɛ̀ wèè bo nɑ kɛ́ dì pĩ̀ntɛ kɛ́kɑɑ.
5Kɛ̀ bɛkótíbɛ̀ kóò mɔù n nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɑ́ nkuɔ̀, ntɛ Sudɑɑ kɔbɛ kó dicìrícìrì, okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti yɑɑ̀birɛ wèè nɑ dikpɑ̀nnì, kɛ bo nɑ kɛ́kéétɛ́ dɛ kó yɛcɑnniyɛ̀ kɛ́pĩntɛ dɛ kó dipɑ́tíri.
6Kɛ̀ n yɑ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ̀ dɛ dò ndipebii kɛ cómmú dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì nɛ̀ bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ fòùrɛ̀ dɛ̀nɑ̀ɑ̀ cuokɛ̀, kɛ dò mbɛ̀ do di kùɔ, kɛ mɔkɛ yɛyìè nyɛ̀yiekɛ̀ nɛ̀ inuɔ nyìyiekɛ̀, dɛ̀ɛ̀ tu Kuyie nYɑɑ́ mmùyiekɛ̀ kù duɔnní mù kutenkù kumɔu.
7Kɛ̀ dɛ kó dipebii tɔ́ɔ́nní wèè kɑ̀ri dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì o borɛ̀ kɛ́cɔutɛ́ ò tɔ dìì pɑ́tíri o nɔ̀ùtɛ̀ youtɛ.
8Kɛ̀ dɛnɛnnɛ̀ dɛfòùrɛ̀ dɛnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛkótíbɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀ nínkú di ììkɛ̀ kɛ tɔ bɛmɔu tikùtìdùùtì nɛ̀ sisɔɔbúkúsí, kɛ̀ sì pìɛ́kɛ́ tùdɑ̀ɑ̀rí, dɛ̀ɛ̀ tu Kuyie nkɔbɛ kó mubɑ́ɑmmu.
9Kɛ̀ bɛ̀ ndiè nfɛyɛm̀pɑ̀nfɛ̀ kɛ tú: Fɔ̃́ɔ̃̀ mɑ̀nnɛ̀ kɛ́cɔutɛ́ dipɑ́tíri kɛ́kéétɛ́ di kó yɛcɑnniyɛ̀, kɛ yɛ̃́ fɔ̃́ɔ̃̀ kúmɛ̀ kɛ dɛɛtɛ́ iwuɔ nyimɔu nɛ̀ ibotí imɔu nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu nɛ̀ yɛbotɛ̀ yɛmɔu kɛ bɛ̀ duɔ́ nKuyie.
10Kɛ bɛ̀ tɑnnɛ́ ku kpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ tú ikuɔ́ nìùbɛ̀, kɛ pĩ́ nKuyie ntɔ̃mmú, kɛ yó mbɑkɛ́ kutenkù.
11Kɛ̀ n wɛ̃tɛ kɛ́wéntɛ́ kɛ́keè Kuyie ntɔ̃rɛ̀ sikɔupípí cɛ̃̀ɛ̃̀tɛmɛ̀ dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì nɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ fòùrɛ̀ dɛnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛkótíbɛ̀ kɛ diè mmɛdiɛ̀ nkɛ tú:
12Dipebii bɛ̀ kùɔ dì, diì mɑ̀nnɛ̀ Kuyie ndì duɔ́ mmuwɛ̃rímú, nɛ̀ tikpɑ̀tì nɛ̀ mɛciì, nɛ̀ tikpetì, nɛ̀ disɑ̃nni, nɛ̀ didontìrì nɛ̀ diyetidiɛrì!
13Kɛ̀ n keè Kuyie ndɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, kɛĩ́nkɛ̀ kpɛrɛ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kpɛrɛ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ miɛkɛ kpɛrɛ nɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kpɛrɛ dɛ̀ dìèmmɛ̀ kɛ tú: Wèè kɑ̀ri dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì nɛ̀ dipebii, bɛɛ̀ te disɑ̃nni, nɛ̀ didontìrì, nɛ̀ diyetidiɛrì, nɛ̀ muwɛ̃rímú mumɔu yɛbie nyɛbie.
14Kɛ̀ dɛnɛnnɛ̀ fòùrɛ̀ dɛnɑ̀ɑ̀ dɔ̀: Dɛ̀ mmɛ ndò. Kɛ̀ bɛkótíbɛ̀ɛ nínkú kɛ́ bɛ̀ sɑ̃ntɛ.