Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Mudɑ́ɑmmu

Mudɑ́ɑmmu 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ n wéntɛ́ kɛ́yɑ̀ dipebii kèétɛ́mɛ̀ dicɑnnirì ketirì, kɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ fòùrɛ̀ dɛ̀nɑ̀ɑ̀ kó dɛ̀mɑrɛ̀ɛ pɛɛ fɛtɑɑfɛ̀ kɔ̃mɛ kɛ dɔ̀: Kɔtɛní!
2Kɛ̀ n yɑ̀ní tɛsɑ̃mpɛ́ítɛ̀, wèè tɛ̀ dèkɛ kòò tɔ mutɑ̃mmù kɛ kɔri dikpɑ̀nnì, kɛ ókɛ́ mɛnɑkùmɛ̀ kó dipìì. Ò diɛ́ nkɛ́nɑmu dikpɑ̀nnì kɛ kɔri kɛ bo yíɛ́ kɛ́kpɑ nkɛ́nɑ.
3Kɛ̀ dipebii yíɛ́ kɛ́kéétɛ́ dicɑnnirì dɛ́rínnì kɛ̀ n kèè dɛnɛnnɛ̀ fòùrɛ̀ dɛ́rínnɛ̀ bɛ́immɛ̀ kɛ tú: Kɔtɛní!
4Kɛ̀ tɛsɑ̃nwũɔ̃tɛ̀ɛ yɛ̀nní kɛ̀ bɛ̀ɛ duɔ́ nwèè tɛ̀ dèkɛ muwɛ̃rímú nɛ̀ disiè diɛrì kòò bo konnɛ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ bɛtɔbɛ̀ kutenkù kumɔu.
5Kɛ̀ dipebii kéétɛ́ dicɑnnirì tɑ̃ɑ̃́nnì, kɛ̀ dɛnɛnnɛ̀ fòùrɛ̀ tɑ̃ɑ̃́nnɛ̀ɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kɔtɛní! Kɛ̀ n yɑ̀ní tɛsɑ̃nsɔ̀ùtɛ̀, wèè tɛ̀ dèkɛ kòò tɔ tɛbiètɛ̀.
6Kɛ̀ n kèè dɛnɛnnɛ̀ fòùrɛ̀ dɛnɑ̀ɑ̀ kó dɛ̀mɑrɛ̀ bɛ́immɛ̀ kɛ dɔ̀: Tidiitì bɛ̀ tu tì bèdéè tɛbiètɛ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀ tu tì ɔ́dìsì tɛbietɛ̀ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti diyiè dìmɑ́ɑ̀ tɔ̃mmú kpɛ́í, kɛ́yóu mɛkùɔ̀ nnɛ̀ mɛnɑɑ̀.
7Kɛ̀ dipebii yíɛ́ kɛ́kéétɛ́ dicɑnnirì nɑɑnnì, kɛ̀ n keè dɛ̀mɑrɛ̀ fòùrɛ̀ nɑɑnnɛ bɛ́immɛ̀ kɛ dɔ̀: Kɔtɛní!
8Kɛ̀ n yɑ̀ tɛsɑ̃ntɛ̀ kɛ̀ tɛ̀ dò mmɛnɔ́ɔnnúɔ̀, nkɛ̀ wèè tɛ̀ dèkɛ kòo yètìrì tu mukṹṹ, kɛ̀ mukṹṹ nhò tũ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ mù duɔ́ muwɛ̃rímú, kɛ̀ mù bo kuɔ kɛtenkɛ̀ wɛ́tirì kó dikéè kɔbɛ nɛ̀ yɛse nɛ̀ dikònnì nɛ̀ mumɔmmú, kɛ̀ tikpɑsĩ̀ntì mbɛ̀ cɑ̀ɑ́ nkɛ kɔù.
9Kɛ̀ dipebii kéétɛ́ dicɑnnirì nummùrì, kɛ̀ n yɑ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì borɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do nɑ́ɑntɛ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ kùɔ bɛ wɛ̃rɛ̀.
10Kɛ̀ bɛ pĩɛ̃kù kɛ tú: Ti Yiɛ̀ nwèè kpɑ mɛyɛi, kɛ nɑ́ɑ́ ntimɔ́mmɔnti, ɑ yóó bekɛ́nɛ̀ ɔ̃mmɔ̀nnì kutenkù kɔbɛ kɛ́ bɛ̀ kpetínnɛ́ kɛ fɔ́ɔ́ mbɛ̀ ti kùɔmɛ̀?
11Kɛ̀ bɛ̀ɛ duɔ́ mbɑ́ wè diyɑɑ̀bòrì pɛ́írì kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di nkpɑɑ́ kɛ mi nkɛ kémmú bɛ̀ bo kuɔmɛ̀ di kɔbɛ bɛ̀ dò nkɛ́kuɔ bɛ̀ bɛ̀ di kùɔ mɛ̀ɛ̀ botí, nɛ̀ bɛ̀ di wɛ̃ mmutɔ̃mmú.
12Kɛ̀ dipebii kéétɛ́ dicɑnnirì kuɔ́nnì, kɛ̀ kɛtenkɛ̀ɛ sɑ̃ntɛ̀ mmɛdiɛ̀ nkɛ̀ diyiè sɔutɛ kuyɑɑsɔ̀ùkù kɔ̃mɛ, kòo tɑ̃̀nkùu wũɔ̃tɛ́ kɛ́ ndò mmɛyĩ̀ĩ̀.
13Kɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃ nduòní kuyɑɑkù ɔ̃ɔ̃ fuùtɛ̀ kɛ̀ fìkíè kó yɛtebɛ nduòní mɛ̀ɛ̀ botí.
14Kɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ɛ kpɛ́ú nkpɛ́ú nkumìɛ̀kù kɔ̃mɛ kɛ́pɛ̃ɛ̃tóo, kɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ sokɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ̀ dɛ̀ɛ ítɛ́ dɛ̀ do borɛ̀.
15Bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ kɛtenkɛ̀, bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀, bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀, bɛdítíkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀, bɛkperíbɛ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu, tidɑɑtì nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú tidɑɑtì, kɛ̀ bɛ̀ cokù kɛ tɑɑ̀ titɑ̃dèntì nɛ̀ tidúótì.
16Kɛ dɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú: Duónɛ̀ní ti ĩ́nkɛ̀ kɛ ti kɑ̃ɑ̃́ nKuyie nnɛ̀ dipebii kɛ̀ bɛ miɛkɛ bɑ́ɑ́ ti do.
17Bɛ miɛkɛ kó diyiè yɛiri diì tùɔ̀kɛ kɛ̀ bɛ miɛkɛ pɛikɛ. We mbo nkpɑɑ́?