Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - ब्‍यवस्‍था

ब्‍यवस्‍था 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु मोसामी “परमप्रभु यावेमी इन कली माइश्‍शो फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ नु निसाफ पतीक लोव़ बाक्‍ब। मिनु गो इन कली शेंचा माल्‍नुङ, दे आं कली माइक्‍ती। गेपुकी मुल इन लशा, इन के सेल्‍चा चिक्‍शो रागीम बाक्‍नीनु, मेको पचा माल्‍नीनी।
2गेपुकी मबेक्‍नी सम्‍म परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु कली मान पा हिंचा माल्‍नीनी। गो इन कली माइश्‍शो परमप्रभु आ फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ नु आ शेंशो नेल्‍ले थुंम वोइक्‍चा माल्‍नीनी। गे, इन तौ नु इन चच युइ नेल्‍लेमी होस पा टिचा माल्‍नीमी। मो पाइतीनी हना, शुश नाक्‍त ब्रोंइनीनी।
3मोपतीके इस्राएलीपुकी, इन नोफा दाइश्‍शा, एको पचा कली होस पा बाक्‍कीन। गे शुश सोशो बोशो दुम्‍शा इन कली रिम्‍शो दुम्‍ल। ङोंइती परमप्रभु यावे, इन किकी पिपी आन परमप्रभुमी मेको आन कली मोदेंशो पा लोव़ पाप्‍तु। मेको दूध नु खुदो शुश बाक्‍शो रागी इन के दुम्‍ब। लूका ११:२८
4इस्राएलीपुकी, नोफा दाइश्‍शा, नेनीन। परमप्रभु यावे, का ला इं परमप्रभु बाक्‍ब। मर्कूस १२:२९; १कोरिन्‍थी ८:४-६
5मिनु गेपुकी परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु कली इन थुं नेल्‍लेमी, इन सोक्‍त नेल्‍लेमी नु इन बोल नेल्‍लेमी दाक्‍चा माल्‍नीनी। ब्‍यवस्‍था १०:१२; २राजा २२:२५; मत्ती २२:३७
6मिनु गो इन कली मुलाक्‍ती अरेशो लोव़ इन थुंम वोइक्‍चा माल्‍नीनी। ब्‍यवस्‍था ११:१८-२०
7मिनु गेपुकीम मेको लोव़ इन आल आन कली शेंचा माल्‍नीनी। मिनु खिंम बाक्‍नीनु, लांम गाक्‍नीनु, इप्‍शा बाक्‍नीनु, बोक्‍नीनु, मेको अरेशो लोव़ आन पर्बम लोव़ पने। उत्‍पत्ती १८:१९
8मिनु मेको मिम्‍चा कली इन गुइम फ्रेंशा वोतीन। मेको इन कुप्‍फीम फ्रेंचा माल्‍नीनी। प्रस्‍थान १३:९; मत्ती २३:५
9मिनु मेको इन खिं ङा थाम नु इन लाप्‍चोपुकीम ब्रेक्‍शा वोतीन।
10मिनु ङोंइती परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी इन किकी पिप अब्राहाम, इसहाक नु याकूब आन कली ‘मेको रागी इन चच युइ आन कली गेनुङ’ दे कसम जाप्‍तु। मुल मेकेर गे इन मसेल्‍शो ठेयब रिम्‍शो सहर,
11इन मसेल्‍शो रिम्‍शो थोव़कीम ब्रीशो खिं, इन मदोशो इनारपुकी, इन मख्रुम्‍शो अङगुर रू नु तेल रवा रू ताइनीनी। मिनु गे शुश जचा तूचा तशा, ब्‍यवस्‍था ८:३०
12परमप्रभु यावे कली मप्रेंचा, दे होस पा बाक्‍कीन। मेकोमी इन कली इन वाइलीम वाइल दुम्‍शो इजीप्‍त रे ग्रुंइताक्‍व।
13गेपुकी परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु कली मान पा हिनीन। मेको कली गेय पने। मिनु मेको आ नेंम ला कसम जने। ब्‍यवस्‍था १०:२०; मत्ती ४:१०
14गे इन एर ओंथ ङा रागीम बाक्‍शो जात जात ङा मुर आन देवी देवता आन नोले मखोतीन।
15मारदे हना परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु, रुश पाइब परमप्रभु इन दातेमी बाक्‍ब। मो पाइतीनी हना, परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु इन पर्बम शुश गाइक्‍ब। मिनु मेकोमी इन कली रागी रे क्‍याम्‍ब। प्रस्‍थान २०:५
16गेपुकीमी मास्‍साहमी परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु कली नाक्‍शो खोदेंशो पा, मेको कली मनाक्‍तीन। मत्ती ४:७; प्रस्‍थान १७:२-७
17गेपुकीमी परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी इन कली माइश्‍शो आ शेंशो लोव़, आ देंशो नेल्‍ल नु आ फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ शुश होस पा पने।
18मिनु परमप्रभु यावे आ ङोंइती तेको ठीक नु रिम्‍शो बाक्‍बा, मेको पने। मोपा इन कली रिम्‍शो दुम्‍ब। मिनु परमप्रभु यावेमी इन किकी पिप नु कसम जशो, रिम्‍शो रागी इन के सेलीन।

19मेको नोले परमप्रभु यावेमी देंशो खोदेंशो पा इन जोरी सत्रु नेल्‍ल आन कली इन ङोंइती रे खेरब। प्रस्‍थान २३:२७-२८
20मिनु नोले इन तौपुकीमी इन कली ‘परमप्रभु यावे, इं परमप्रभुमी आ देंशो लोव़, आ फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ नु आ निसाफ पतीक लोव़ आन अर्थ मार में?’ दे हिल्‍लो पाम्‍तेक्‍म हना, प्रस्‍थान १३:१४
21गे मेको आन कली ‘गो इजीप्‍त ङा पिप फाराओ आ वाइलीम वाइल बाक्‍तय। मिनु शुश सक्ति पाइश्‍शो परमप्रभु यावेमी मेक रे ग्रुंइताक्‍व। भजन संग्रह ४४:२
22मिनु परमप्रभु यावेम गोपुकीम तचा ङा पा इजीप्‍ती ङा पिप फाराओ नु आ खिं ङा मुर नेल्‍ल कली खतम सेल्‍चा, दे ठेयब नु हिंचा ङा चिन्‍ड नु छक लाक्‍चा ङा गेय पाप्‍तु।
23मिनु आंइ किकी पिपी आन कली गेनुङ देंशा कसम जशो रागीम इं कली चाक्‍चा कली मेकेर रे ग्रुंइताक्‍व।
24मिनु परमप्रभु यावेमी एको फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ नेल्‍ल पचा माल्‍ब, दे माइश्‍शो बाक्‍त। गोपुकी परमप्रभु यावे, इं परमप्रभु कली मान पा हिंतय हना, आंइ कली नेल्‍ल नाक्‍त रिम्‍शो दुम्‍ब। मिनु आंइ कली ब्रोंइचा गेब। मुलाक्‍त मोदेंशो बाक्‍ब।
25मिनु गोपुकी मेको आ शेंशो नेल्‍ल परमप्रभु यावे, इं परमप्रभु आ ङोंइती पाइतय हना, मेकोमी रिम्‍शो दुम्‍ब’ दे इन तौ आन कली देंचा माल्‍नीनी” देंत। ब्‍यवस्‍था ९:५-६; रोमी २:१३, १९-२४