Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mousese Ea Malasu

Mousese Ea Malasu 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Amo da sema huluane dilia Hina Gode da na dilima olelema:ne sia:i. Dilia soge dilia wali gesowale fimu amo ganodini, amo sema nabawane hamoma.
2Dilia amola diligaga fi, da amo soge ganodini ode bagohame esaloma:ne, dilia Hina Gode Ema nodoma, amola Ea sema na da wali dilima iaha amo nabawane hamoma.
3Isala:ili dunu! Amo sema noga:le nabima amola hamoma. Amasea, dilia da hahawane ba:mu amola dilia da gasa bagade fi hamone amola dilia aowalali ilia Hina Gode Ea sia: defele, amo soge noga:idafa amo ganodini esalumu
4Isala:ili fi! Noga:le dawa:ma! Hina Gode E fawane da ninia Gode.
5Dilia dogo huluane amoga, dilia a:silibu huluane amoga amola dilia gasa huluane amoga, dilia Hina Godema asigima.
6Amo hamoma:ne sia:i na da wali eso dilima iaha, amo maedafa gogolema.
7Dilia mano ilima olelema. Amo sema noga:le dawa:ma:ne, eso huluane amo sema dilia lafidili sia:ma - dilia moilaiga esalea, ga ahoasea, helefisia amola hawa: hamosea, dawa:ma:ne sia:ma.
8Sema dedei amo dilia lobo amoga la:gima amola dilia odagiga dawa:ma:ne legema.
9Dilia moilai logo holei mimogodi ifa amoga amo sema dedema amola dilia gagoi logo ga:su amoga dedema.
10Dilia Hina Gode da dilia aowalali A:ibalaha:me, Aisage amola Ya:igobe ilima hahawane imunu sia:i, amo defele, E da dilima soge amoga da bagade gagui moilai bai bagade (amo dilia loboga hame gagui) amo dilima imunu.
11Amo ganodini, diasu da liligi dilia hame ligisi amoga nabaiwane ba:mu. Dilia da hano nasu uli dogoi dilia da hame dogoi amo ba:mu. Amola waini sagai amola olife ifa sagai amo dilia da hame sagai ba:mu. Hina Gode da dili amo soge ganodini oule ahoasea, amola dilia da sadi dagoi ba:sea,
12Hina Gode mae gogolema. Dilia da musa: Idibidi soge ganodini udigili hawa: hamosu dunu esalu amola Hina Gode da dili gaga:i.
13Dilia Hina Godema beda:ma! Ema fawane nodone sia:ne gadoma. Amola hahawane hou o liligi imunusa: ilegesea, Ea Dioba:le fawane hamoma.
14Eno ogogosu ‘gode’ liligi (amoma eno fi dunu dili fi sisiga:le esala da sia:ne gadosa), amoma maedafa nodone sia:ne gadoma.
15Be dilia da amo liligima nodone sia:ne gadosea, Gode Ea ougi bagade da dilima lalu agoane doagala:mu amola dilia da gugunufinisi dagoi ba:mu. Bai dilia Gode dili amola gilisili esala da eno liligi Ea sogebi lamu bagadewane higasa.
16Dilia da Masa sogega Godema ado ba:su hou hamoi. Agoaiwane bu mae hamoma.
17Sema huluane E da dilima i amo noga:le hamoma.
18Adi hou Hina Gode da moloi amola noga:i sia:sea, amo hou dilia hamoma. Amasea, dilia da hahawane ba:mu. Dilia da soge noga:i amo Hina Gode da dilia aowalali ilima imunu ilegele sia:i, amo dilia da amo gesowale fimu defele ba:mu.

19Amola Gode Ea dilima ilegele sia:i defele, dilia da dilima ha lai dunu amo gadili sefasimu.
20Fa:nohobea, dilia mano da dilima amane adole ba:mu, ‘Ninia Hina Gode da abuliba:le amo sema huluane nabawane hamoma:ne sia:bela:?’
21Amasea, ilima amane adoma, ‘Ninia da Idibidi hina bagade dunu ea udigili hawa: hamosu dunu esalu. Be Hina Gode da Ea gasa bagade amoga nini gaga:i.
22Ninia siga ninia ba:i dagoi. E da musa: hame ba:su hou Ea gasa bagade amoga hamoi. E da Idibidi dunu beda:ma:ne, ilima, ilia eagene ouligisu dunu amola Idibidi hina bagade amoma hamoi.
23E da nini Idibidi sogega fisili masa:ne, amo nini guiguda: amo soge E da ninia aowalali ilima imunu ilegele sia:i, amo ninima imunusa: oule misi.
24Amalalu, ninia Hina Gode da ninima amo sema huluane nabima:ne amola Ema beda:ma:ne sia:i. Amane hamonanu, E da eso huluane ninia fi noga:le ouligimu amola ninia mae ha:ne bagade gaguiwane esaloma:ne fidimu.
25Ninia da mae yolesili, Gode Ea sema ninima i amo huluane noga:le nabasea, E da ninima hahawane ganumu.’”