Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Deuteronomio

Deuteronomio 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Da nay din bilin ya linteg Yahweh ay Diyos yo ay intogona ay itdok en dakayo ta onodan yo sin daga ay awni et okaen yo.
2Sin intiro ay biyag yo ya siya abe sin biyag di ipoli yo, masapol ay dayawen yo si Diyos ya tongpalen yo amin din linteg na ay ibagak en dakayo ed wani ta say omando di biyag yo.
3Dengngen yo ay Israelita yan ilaen yo ta tongpalen yo dana ta say somiged di biyag yo ya omad-ado kayo sin nabaknang ay daga ay magabay di mola ay kaman din inkarin Yahweh ay Diyos di ap-apo tako.
4Dengngen yo na ay Israelita! Si Yahweh et anggoy di Diyos tako, magay odom.
5Imongsan yo din am-in ay nemnem, laing ya bikas yo ay manglaylayad en Yahweh ay Diyos yo.
6Igto yo koma sin nemnem yo amin da nan linteg ay ibagak ed wani ay agew en dakayo.
7Masapol ay esten yo ay itdo dana sin anak yo et ibagbaga yo mo wada kayo sin bebbeey yo ono sin danan, mo man-illeng kayo ono sin pan-ob-oblaan yo.
8Igading yo sin takkay yo ya ibedbed yo sin kitong yo ta panginemnemneman yo.
9Isolat yo sin hamban di pantew yo ya sin segpan di ili yo.”
10“Tongpalen Diyos din inkari na sin ap-apo yo ay da Abraham, Isaac ya si Jacob et idawat na en dakayo din lugar ay nankababaknang ya dadakke di siyodad na ay adi yon insaad.
11Din bebbeey yan napno si kasapolan ay adi yon inligatan, din daga et namolaan si obas ya kakaiw ay olivo ay baken dakayo di nangimola, yan wada amin di layden yo ay kanen. Et mo idateng Diyos dakayo sin lugar ay sana
12siliban yo ta adi yon linglinglingan si Diyos ay nangwayawaya en dakayo sin naibabag-enan yo ed Egipto.
13Daydayawen yo si Yahweh ay Diyos yo et sisya anggoy di dayawen ya pansapataan yo.
14Masapol ay adi yon daydayawen di sinan didiyos ay daydayawen di odom ay il-ili ay nanniliked en dakayo.
15Tan si Diyos ay wada sin kad-an yo et iparit na ay waday ikadkadwa yon sisya ay dayawen. Mo pabongeten yo gapo sin pandayawan yos didiyosen, kaman apoy din bonget na ay manosa en dakayo enggana ay maiwed kayo sin labaw di daga.
16Adi kayon padpadasen si Yahweh ay Diyos yo ay kaman din inyat yo ed Massa.
17Masapol ay dadlon yon patien din bilin ya linteg ay indawat na en dakayo.
18Say amagen yo din kosto ya siged sin pangilan Diyos ta say mayat di pantongpalan yo ya maisokat kayo ay mangoka sin nabaknang ay daga ay inkarin Diyos sin ap-apo yo.

19Mo say iyat yo di, pakaanen Diyos amin din kaibaw yo, tan say inkari na.
20“Mo sin tapin di agew ya mansalodsod din an-ak yo ya kanan da, ‘Apay ngin ay inbilin Yahweh ay Diyos tako ay tongpalen tako am-in dana ay linteg?’
21kanan yo en daida, ‘Ed idi yan binag-en din ari ed Egipto si dakami, ngem inmisalakan si Diyos babaen sin nakaskasdaaw ay panakabalina.
22Dadlon min inila din nakaskasdaaw ya kaeegyat ay inamag na sin taga-Egipto ya sin ari da ya oopisyal na.
23Ngem dakami pay yan inpango nas dakami ay komaan isdi ta idawat nan dakami nan lugar ay nay ay inkari na sin ap-apo tako.
24Inbilin Diyos ay tongpalen tako amin din bilbilina ya dayawen takos sisya. Mo ipapasnek tako ay mangon-onod sin linteg na, kanayon ay ay-ayowanana ya pabaknangena din ili tako ay kaman din inyat na en datako ed wani dowan aben kosto di pakikadkadwaan tako en sisya.’”