Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 5. Mojžišoskero

5. Mojžišoskero 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“O RAJ, tumaro Del, mange prikazinďa, hoj tumen te sikavav kala prikazaňja the zakoni, hoj len te doľikeren andre odi phuv, so džan te zalel pal o Jordan.
2Te kamen but te dživel andre odi phuv tumen, tumare čhave the le čhavengere čhave mušinen calo dživipen te del pačiv le RAJES a te doľikerel leskere prikazaňja the zakoni.
3Akor šun, Izrael, a ker sa, hoj len te doľikeres. Paľis tut ela bach andre phuv, kaj čuľal o thud the o medos, a ačhela tutar baro narodos, sar tut diňa lav o RAJ, o Del tumare dadengero.
4Šun, Izrael! O RAJ hin amaro Del, o RAJ hino jekh.
5Kameha le Rajes, tire Devles, andral calo tiro jilo, andral caľi tiri duša the andral caľi tiri zor.
6Kala lava, so tuke adadžives dav, ľikereha andre tiro jilo
7a sikaveha len tire čhaven; vakereha pal lende, sar bešeha andre tiro kher, sar phireha le dromeha, sar džaha te pašľol the sar ušťeha.
8Priphand peske len pro vast sar znameňje a pro čekat sar leperiben.
9Pisin len pro zarubňi peskere khereskere the pre peskere brani.
10Sar tut o RAJ, tiro Del, ľidžala andre phuv, pal savi la veraha diňa lav tire dadenge – le Abrahamoske, le Izakoske the le Jakoboske – hoj tuke dela kadi phuv le lačhe the bare forenca, save tu na ačhaďal;
11o khera pherarde savore lačhipenenca, save andre na thoďal; o chaňiga, save na kopaľinďal avri; o viňici the olivakere sadi, save na sadzinďal. Sar olestar chaha a čaľoha,
12dikh mištes pre oda, hoj te na bisteres pro RAJ, savo tut iľa avri andral o Egipt, andral o otroctvo.
13Dara tut le RAJESTAR, tire Devlestar, leske služin a te des lav, de ča pre le RAJESKERO nav.
14Ma lašar avre devlen, ňisave devlen le manušengere, save hine pašal tu.
15Bo o RAJ, tiro Del, savo hino maškar tumende, hino žarľivo Del a te kada kereha, ov choľisaľola a khosela tut tele pal e phuv.
16Ma pokušinen le RAJES, peskere Devles, avke sar kerďan andre Massa!
17Dikhen mištes pre oda, hoj te doľikeren o prikazaňja the o zakoni, so tumenge diňa o RAJ, tumaro Del.
18Ker oda, so hin lačho the čačo anglo RAJ, hoj tut te el bach, sar džaha te zalel odi lačhi phuv, pal savi o RAJ diňa lav la veraha tumare daden,

19a tradeha avri tumare ňeprijaťeľen, avke sar o RAJ phenďa.
20Te varekana tutar phučela tiro čhavo: ‘Soske tumenge o RAJ, amaro Del, diňa te doľikerel ola prikazaňja the zakoni?’
21phen leske: ‘Samas otroka le Faraonoske andro Egipt, ale o RAJ amen odarik ľigenďa avri peskere zorale vasteha.
22O RAJ angle amare jakha kerďa bare the strašna znameňja the zazraki pre calo Egipt, pro Faraonos the pre calo leskero kher.
23Iľa amen odarik avri, hoj amen te anel a te del amenge e phuv, pal savi diňa lav la veraha.
24O RAJ, amaro Del, amenge prikazinďa, hoj te doľikeras savore zakoni a te das les pačiv, hoj te el amenge furt mištes a hoj amen te ľikerel paš o dživipen avke sar adadžives.
25Te doľikeraha kala savore zakoni anglo RAJ, anglo amaro Del, avke sar amenge prikazinďa, ela amenge oda o spravodľišagos.’ ”