Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sariyane

Sariyane 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yamarine nun tɔnne nun sariyane ni i ra, Alatala ɛ Ala naxan yamarixi n ma alogo n xa ɛ xaran e ma, alogo ɛ xa e suxu bɔxɔni ɛ Yurudɛn gidima naxan sɔtɔdeni.
2Ɛ xa gaxu Alatala en ma Ala yɛɛ ra. Ɛ xa tɔnne nun yamarine birin suxu ɛ siimayaan birin yi, n naxanye soxi ɛ yii, ɛ tan, ɛ diine, e nun ɛ mamandenne, alogo ɛ xa siimaya xunkuyen sɔtɔ.
3Isirayila kaane, ɛ xa ɛ tuli mati falani itoe ra ɛ yi e suxu ki faɲi, alogo ɛ xa hɛrin sɔtɔ, ɛ yi wuya ayi na bɔxɔni nɔnɔn nun kumin gbo dɛnaxan yi, alo Alatala ɛ benbane Ala a falaxi ɛ xa kii naxan yi.
4Isirayila kaane, ɛ tuli mati. Alatala en ma Ala keden peen na a ra.
5I xa Alatala i ya Ala xanu i bɔɲɛn birin na e nun i niin birin na e nun i sɛnbɛn birin na.
6N yamarini itoe naxan fixi i ma iki, e xa lu i bɔɲɛni.
7I xa i ya diine xaran ne ma waxatin birin. I xa e fe fala i nɛma banxini, i nɛma sigatini, i nɛma i sɛ e nun i nɛma kelɛ.
8I xa na falane xidi i yiin na, e nun i tigi ra alogo i nama ɲinan e xɔn.
9I xa e sɛbɛ i ya banxin sɛnbɛtɛnne ma e nun dɛɛne ma.
10Alatala ɛ Ala na ɛ xali bɔxɔni a dɛnaxan soma ɛ yii, alo a a kɔlɔ ɛ benbane Iburahima nun Isiyaga nun Yaxuba xa kii naxan yi, taa belebele tofaɲine dɛnaxan yi ɛ mi naxanye tixi,
11e nun banxi rafexine hɛrisigɛn sifan birin na ɛ mi naxanye fenxi, e nun xɔɲinne ɛ mi naxanye gexi, e nun manpa bili langane nun oliwi bili langane ɛ mi naxanye sixi,
12ɛ na ɛ dɛge han ɛ yi wasa, ɛ nama ɲinan Alatala ɛ Ala xɔn de, naxan ɛ raminixi konyiyani Misiran yi.
13Ɛ xa Alatala binya ɛ Ala, ɛ yi a keden peen batu. Ɛ xa ɛ kɔlɔ a tan nin.
14Ɛ nama ala gbɛtɛye batu de, ɛ rabilinna muxune naxanye batuma,
15bayo Alatala ɛ Ala naxan ɛ tagi, na xɔxɔlɔn. Xa na mi a ra a xɔlɔma nɛn ɛ ma, a mɔn yi ɛ faxa.
16Ɛ nama Alatala ɛ Ala mato bunbani de, alo ɛ naxan liga Masa yi.
17Koni ɛ xa Alatala ɛ Alaa yamarine suxu ki faɲi, e nun a maxadi xuine e nun a tɔnne a naxanye yamarixi ɛ ma.
18Ɛ xa tinxinyaan nun fe faɲine liga Alatala yɛɛ ra yi, alogo ɛ xa hɛrin sɔtɔ, ɛ yi bɔxɔ faɲin sɔtɔ Alatala a kɔlɔ naxan na ɛ benbane xa.

19Ɛ ɛ yaxune kedima nɛn alo Alatala a fala kii naxan yi.
20Ɛ diine na ɛ maxɔdin waxatin naxan yi, e naxa, “Maxadi xuine nun tɔnne nun yamarini itoe bunna nanse ra, Alatala en ma Ala naxan yamarixi en ma?”
21Ɛ e yabima nɛn, ɛ naxa, “Nxu yi findixi Firawonaa konyine nan na Misiran yamanani, koni Alatala yi nxu ramini Misiran yi a sɛnbɛn xɔn.
22Alatala yi taxamasenne nun kabanako belebele magaxuxine liga nxu yɛɛ xɔri Misiran kaane ra, e nun Firawona nun a denbayaan birin.
23A yi nxu ramini Misiran yi alogo a xa nxu xali bɔxɔni, a a kɔlɔ dɛnaxan ma fe ra en benbane xa, a a soma en yii.
24Alatala yi nxu yamari, a nxu xa sariyani itoe birin suxu nxu yi gaxu Alatala en ma Ala yɛɛ ra alogo nxu xa hɛrin sɔtɔ waxatin birin, nxu yi siimaya faɲin sɔtɔ alo en kii naxan yi iki.
25Xa en yamarini itoe birin suxu ki faɲi Alatala en ma Ala naxanye yamarixi en ma, na findima en ma tinxinyaan nan na.”