Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Lo

Lo 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Moses i tok moa olsem, “Em hia nau olgeta lo God, Bikpela bilong yumi, i bin tokim mi long lainim yupela. Na taim yupela i kamap pinis long dispela kantri nau yupela i laik kisim na sindaun long en, orait yupela i mas bihainim olgeta dispela lo.
2Olgeta taim yupela i stap long graun, yupela na ol tumbuna pikinini bilong yupela i mas aninit long God, Bikpela bilong yumi. Na yupela i mas bihainim olgeta lo bilong em, nau mi givim yupela. Olsem bai yupela i ken stap longpela taim long dispela graun.
3Yupela ol Israel, harim gut olgeta lo na bihainim gut. Olsem bai olgeta wok samting yupela i mekim i ken kamap gutpela, na bai yupela i ken kamap wanpela strongpela lain manmeri na bai yupela i ken sindaun long dispela gutpela graun i gat planti gris. God, Bikpela bilong ol tumbuna bilong yumi, i bin promis olsem.
4“Yupela Israel, harim gut. Bikpela, em wanpela tasol em i God bilong yumi.
5Yupela i mas laikim tumas God, Bikpela bilong yumi. Yupela i mas laikim em tru long bel bilong yupela na long tingting bilong yupela na long strong bilong yupela.
6Oltaim yupela i mas tingim ol dispela lo nau mi givim long yupela.
7Na yupela i mas lainim ol pikinini bilong yupela long ol dispela lo. Na tokim ol long taim yupela i stap long haus na long taim yupela i wokabaut long rot, na long taim yupela i malolo na long taim yupela i wok.
8Na yupela i mas raitim ol long pepa na pasim ol long han bilong yupela na long pes bilong yupela, olsem na bai yupela i no ken lusim tingting long ol.
9Na raitim ol long pos bilong ol dua bilong haus bilong yupela na long ol dua bilong banis bilong yupela.”
10Moses i tok olsem, “God, Bikpela bilong yumi, i bin promis long ol tumbuna bilong yumi, Abraham na Aisak na Jekop, long em bai i givim yupela wanpela kantri i gat ol gutpela bikpela taun, yupela yet i no bin wokim.
11Na ol planti gutpela gutpela samting bai i pulap long ol haus bilong yupela, em ol samting yupela yet i no bin putim insait. Na bai i gat sampela hul wara i stap, yupela i no bin wokim. Na bai i gat ol gaden wain na gaden oliv i stap, yupela i no bin planim. Bikpela bai i bringim yupela i go long dispela kantri na givim yupela ol dispela samting. Na taim yupela i kaikai olgeta kain kaikai yupela i laikim na yupela i pulap
12orait yupela lukaut gut bai yupela i no lusim tingting long Bikpela. Em yet i kisim yupela long Isip long taim yupela i stap wokboi nating, na em i bringim yupela i lusim Isip na i kam.
13Yupela i mas aninit long God, Bikpela bilong yumi. Na yupela i mas lotu long em wanpela tasol, na mekim olgeta promis bilong yupela long nem bilong em wanpela tasol.
14Yupela i no ken lotu long ol giaman god bilong ol lain manmeri i stap klostu long yupela.
15Sapos yupela i lotu long ol dispela giaman god, bai Bikpela i belhat tru long yupela na bai em i pinisim yupela olgeta olsem paia i kukim ol samting. Long wanem, God, Bikpela bilong yumi i stap wantaim yumi nau na em i no inap larim yupela i lotu long narapela god.
16“Yupela i no ken traim strong bilong God, Bikpela bilong yumi, olsem yupela i bin mekim long ples Masa.
17Yupela i no ken les long bihainim tru olgeta lo em i bin givim long yupela.
18Yupela i mas mekim olgeta samting, Bikpela yet i save kolim gutpela na stretpela, na olgeta samting yupela i laik mekim bai i kamap gutpela. Na bai yupela inap long kisim dispela gutpela graun i gat planti gris, em Bikpela yet i bin promis long ol tumbuna bilong yupela long givim long yupela.

19Na bai yupela inap rausim ol birua bilong yupela, olsem em yet i bin promis.
20“Bihain bihain, ol pikinini bilong yupela bai i askim yupela olsem, ‘Bilong wanem God, Bikpela bilong yumi, i tokim yumi long bihainim dispela olgeta lo?’
21Orait yupela i mas tokim ol olsem, ‘Mipela i bin i stap wokboi nating bilong king bilong Isip, na Bikpela i kisim bek mipela long strong bilong em yet.
22Tru tumas, long ai bilong mipela yet, mipela i lukim ol kain kain mirakel na ol samting nogut tru em i bin mekim long ol man bilong Isip na long king bilong ol na long olgeta ofisa bilong en.
23Em i bringim mipela i kam ausait long kantri Isip, bilong bringim mipela i kam hia na givim mipela dispela graun, olsem em i bin promis long ol tumbuna bilong yumi.
24Bihain God, Bikpela bilong yumi, i tokim yumi long bihainim olgeta dispela lo, na yumi mas aninit long em. Sapos yumi mekim olsem, oltaim bai em i was long kantri bilong yumi, na mekim em i stap gut olsem nau.
25Na sapos yumi bihainim gut olgeta lo em i bin givim long yumi, bai God i belgut long yumi na kolim yumi ol stretpela manmeri.’”