Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Deuteronomy

Deuteronomy 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Aanei nia haganoho huogodoo ala ne hagi mai go Dimaadua di godou God bolo au gi agoago ina adu gi goodou. Goodou la gi haga gila ina aga nia maa i lodo tenua dela ga hai mee ginai goodou.
2Di waalooloo o godou mouli, gei goodou mo godou madawaawa gi hagalaamua ina Dimaadua di godou God, mo di haga gila ina aga ana haganoho huogodoo ala e gowadu ko au gi goodou, gei goodou ga mouli waalooloo i lodo tenua deelaa.
3Goodou go digau Israel, hagalongo mo di daudalia nia maa, gei goodou ga haadanga lamalia gaa hai tenua maaloo, gaa noho i lodo tenua tomo ge logo ono meegai, be di hagababa a Dimaadua di godou God dela ne hai ang gi godou damana mmaadua.
4“Goodou go digau Israel, goodou gi langahia di mee deenei! Dimaadua dela go tadau God, go Mee hua dela go God.
5Aloho i Dimaadua go doo God aga i lodo do manawa hagatau, mo do mouli hagatau, mo oo mahi hagatau.
6Hudee delangahia nnaganoho aanei, ala e gowadu ko Au gi goodou dangi nei.
7Agoago ina nia maa gi au dama i lodo doo hale, mo do madagoaa dela e heehee iei goe i malaelae, mo do madagoaa ma gaa moe gi lala mo do madagoaa ma ga ala aga.
8Nnoo ina nia maa gi oo lima mo doo lae gi langalangahia goodou nia maa.
9Hihia nia maa gi di gili nia duludulu mo di gili di bontai o doo hale.
10“Dimaadua di godou God gaa dagi goodou gi tenua dela ne hagababa go Mee gi godou damana mmaadua, go Abraham, Isaac mo Jacob, bolo e gowadu gi goodou, tenua deelaa iai nia waahale llauehe ge humalia huoloo, ge hagalee ni goodou ne hau.
11Nia hale le e honu nia goloo humalia, ge hagalee nia mee ni goodou ne haga budu mai. Nia monowai geli hagalee nia mee ni goodou ne geli, gei nia hadagee waini mo nia laagau olib, hagalee nia mee ni goodou ne dogi. Di madagoaa Dimaadua gaa dagi goodou gi lodo tenua deenei, gei goodou gaa noho ga miami laa.
12Malaa, hudee de langahia Dimaadua dela ne laha mai goodou i Egypt, tenua nogo hai hege iei goodou.
13Hagalabagau ina Dimaadua di godou God, daumaha hua gi Mee, gei gi hai hua godou hagamodu i dono ingoo.
14Gei goodou gi hudee daumaha gi nia balu ieidu o nnenua ala e haganiga mai godou gili.
15Maa goodou ga daumaha gi nia balu ieidu, gei di hagawelewele o Dimaadua ga tale adu gi goodou, ga daaligi goodou gi daha mo henuailala, idimaa, Dimaadua di godou God dela i godou baahi la di God dubua.
16“Goodou gi hudee haga madamada ina Dimaadua di godou God, be di godou hai dela nogo hagamada a Mee i lodo di anggowaa i Massah.
17Goodou heia gi haga gila ina aga nia haganoho huogodoo a Dimaadua di godou God ne gowadu gi goodou.
18Heia nia mee ala e hiihai ginai Dimaadua, gei goodou ga haadanga lamalia, gaa mee di godou ulu gei ga hai mee gi tenua huwa humalia dela gu hagababa go Dimaadua ang gi godou damana mmaadua.

19Gei goodou ga hagabagi gi daha godou hagadaumee ala i godou mua, be dana hagababa dela ne hai.
20“I lodo nia madagoaa ala ma gaa dae mai, gei godou dama daane ga heeu adu gi goodou, ‘Dimaadua go tadau God ne helekai mai gi gidaadou bolo gi hagakila ina aga nia haganoho huogodoo aanei la eimaha?’
21Gei goodou ga helekai gi digaula, ‘Gimaadou nogo hai hua nia hege ni di king i lodo Egypt, gei Dimaadua ga dagi mai gimaadou gi daha mo Egypt gi ono mogobuna aamua.
22Gei gimaadou guu mmada gi nia mogobuna haga goboina a Mee ala ne hai ang gi digau Egypt, ga hidi mai ai di haadanga balua guu tale ang gi di king o Egypt mo ana daangada aamua huogodoo.
23Mee ne laha mai gidaadou gi daha mo Egypt belee lahi gi tenua dela gu hagababa go Mee gi tadau damana mmaadua bolo e gaamai gi gidaadou.
24Dimaadua go tadau God guu hai bolo gidaadou gi haga kila aga ina nia haganoho huogodoo aanei, ge gi hagalabagau ina a Mee. Maa gidaadou ga haga kila aga nia maa, gei Mee ga madamada humalia i gidaadou i nia madagoaa huogodoo, ga hagahumalia gidaadou.
25Gidaadou ma ga manawa dahi hua i tadau daudali mo di haga kila aga nia haganoho huogodoo aanei i mua nnadumada o Dimaadua go tadau God gadoo be ana helekai mai gi gidaadou, gei gidaadou gaa kila humalia.’