Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Deuteronomy

Deuteronomy 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gei Moses, ngaadahi mo nia dagi Israel, ga helekai gi nia daangada boloo, “Daudalia agu helekai huogodoo ala e gowadu gi goodou dangi nei.
2I di laangi dela ma gaa hula goodou laa lodo di Monowai Jordan, ga ulu gi tenua dela e gowadu go Dimaadua di godou God, goodou ga hagaduu aga godou hadu llauehe, gaa wanga nia wai mono gelegele pigi, e hii nia maa,
3gaa hihi nnaganoho mono agoago huogodoo aanei gi hongo nia maa. Goodou ma gaa dau adu gi tenua tomo ge logo ono meegai, dela ne boloagi adu go Dimaadua go di God o godou maadua mmaadua,
4gei goodou gu i di baahi i golo di Monowai Jordan, hagaduu aga ina nia hadu aanei i hongo di Gonduu Ebal, be dagu hai dela e hagi adu gi goodou dangi nei, gaa mmili ginai nia mee e gahu ai nia maa.
5Hau hia di gowaa dudu tigidaumaha, hau hia gi nia hadu ala digi hai hegau ginai nia goloo hai mee baalanga.
6Idimaa, goodou ma gaa hau godou gowaa dudu tigidaumaha gi Dimaadua di godou God, le e hau gi nia hadu ala digi duduudia. Go di gowaa deelaa, dela belee kae ginai godou tigidaumaha ala belee dutudu,
7deelaa di gowaa e tigidaumaha ai goodou, ga miami tigidaumaha hagadaubuni deelaa, ga danggee manawa lamalia i mua o Dimaadua di godou God.
8I hongo nia hadu ala gu hagamaalali ono gili, hihia gi modongoohia nnelekai o nnaganoho God huogodoo.”
9Gei Moses mo digau hai mee dabu mai di madawaawa Levi, ga helekai gi digau Israel huogodoo, “Digau Israel, noho deemuu, hagalongo mai gi di au. Dangi nei, goodou guu hai nia daangada ni Dimaadua di godou God.
10Malaa, goodou hagalongo mo di daudalia ana haganoho huogodoo, ala e gowadu ko au gi goodou dangi nei.”
11Gei Moses ga helekai gi nia daangada Israel,
12“I muli di godou lloo adu laa lodo di Monowai Jordan, gei nia madawaawa aanei la gii tuu i hongo di Gonduu Gerizim, i di madagoaa nia hagahumalia ma ga hagamodongoohia gi nia daangada: Simeon, Levi, Judah, Issachar, Joseph mo Benjamin.
13Gei nia madawaawa aanei la gii tuu i hongo di Gonduu Ebal, i di madagoaa nia haga halauwa ma ga hagawaalanga: Reuben, Gad, Asher, Zebulun, Dan, mo Naphtali.
14Digau Levi ga helekai nnelekai aanei i di lee damana:
15“‘Di haga halauwa Dimaadua la gii tale ang gi tangada dela e hai ana ada hadu, ada laagau, be ada baalanga, ga daumaha ginai hagammuni. Dimaadua e ginagina di hai daumaha gi nia ada mee.’ “Gei nia daangada huogodoo ga helekai, ‘Amen!’
16“‘Di haga halauwa a Dimaadua la gii tale ang gi tangada dela hagalee hagalaamua dono damana be dono dinana.’ “Gei nia daangada huogodoo ga helekai, ‘Amen!’
17“‘Di hagahalauwa a Dimaadua la gii tale ang gi tangada dela e nege tagageinga tangada dela e noho i dono baahi.’ “Gei nia daangada huogodoo ga helekai, ‘Amen!’
18“‘Di haga halauwa a Dimaadua la gii tale ang gi tangada dela e dagi dana dangada deegida i di ala hala.’ “Gei nia daangada huogodoo ga helekai, ‘Amen!’

19“‘Di haga halauwa a Dimaadua la gii tale ang gi tangada dela e duuli be daa gi daha nia donu digau mai i daha, mo nia dama guu mmade nadau maadua, mo nia ahina ala guu mmade nadau lodo.’ “Gei nia daangada huogodoo ga helekai, ‘Amen!’
20“‘Di hagalauwa a God la gii tale ang gi tangada dela e hagabalumee ge hagalangaadia dono damana i dana kii i baahi tei o nia lodo o dono damana.’ “Gei nia daangada huogodoo ga helekai, ‘Amen!’
21“‘Di hagahalauwa a Dimaadua la gii tale ang gi tangada dela e kii be e hai ana mee huaidu gi dahi manu.’ “Gei nia daangada huogodoo ga helekai, ‘Amen!’
22“‘Di hagahalauwa a Dimaadua la gii tale ang gi tangada dela ma gaa kii ginaua mo dono duaahina ahina, be ginaua mo dono duaahina ahina dela e hai duaahina ang gi deia, mai tei ono maadua.’ “Gei nia daangada huogodoo ga helekai, ‘Amen!’
23“‘Di haga halauwa a Dimaadua la gii tale ang gi tangada dela ma gaa kii ginaua mo tinana dono lodo.’ “Gei nia daangada huogodoo ga helekai, ‘Amen!’
24“‘Di haga halauwa a Dimaadua la gii tale ang gi tangada dela ma ga daaligi dana dangada gii made hagammuni.’ “Gei nia daangada huogodoo ga helekai, ‘Amen!’
25“‘Di haga halauwa a Dimaadua la gii tale ang gi tangada dela e haimee gi nia bahi hadu, ala belee hui tangada e daaligi dana dangada ono hala ai gii made.’ “Gei nia daangada huogodoo ga helekai, ‘Amen!’
26“‘Di haga halauwa a Dimaadua la gii tale ang gi tangada dela hagalee daudali nnaganoho Dimaadua mo ana agoago huogodoo.’ “Gei nia daangada huogodoo ga helekai, ‘Amen!’