Text copied!
CopyCompare
Itlajtol toteco: Santa Biblia - DEUTERONOMIO

DEUTERONOMIO 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Teipa Moisés ininhuaya nopa huehue tlacame tlen israelitame quinnahuatijque nopa tlacame huan quinilhui: “Xijtoquilica nochi ni tlanahuatili tlen ama nimechnahuatía.
2Ipan nopa tonal quema inapanose nopa atemitl Jordán huan incalaquise ipan nopa tlali tlen imoTECO Dios inmechmacas, monequi xiquinquejquetzaca tetini tlen huejhueyi huan xiquinchipahualtica ica nextli.
3Huan ipan nopa tetini xiquijcuiloca nochi tlajtoli tlen nochi ni tlanahuatili tlen nimechnahuatijtoc xijchihuaca. Ya ni inquichihuase quema achtohui inajsitij ipan nopa tlali tlen nochi temaca hasta mocahua tlen imoTECO Dios inmechmactilis queja quiijtojtoc quichihuas.
4Huajca quema ya inquipanotose nopa atemitl Jordán, monequi xijtlalanaca ipan tepetl Ebal nopa tetini tlen ya nimechilhuijtoc, huan xiquinchipahualtica ica nextli.
5Nojquiya monequi xijchihuaca se tlaixpamitl ica tetini para imoTECO Dios, huan amo xiquintejtequica nopa tetini ica niyon se tepostli.
6Xiquintequihuica tetini tlen nejnejmajtic huan ax tlatectli para ica nopa xijchihuaca nopa tlaixpamitl. Huan nopona ipan nopa tlaixpamitl xijmactilica imoTECO Dios tlacajcahualistli tlatlatili.
7Xijmacaca tlacajcahualistli para tlasehuilistli huan nopona iixtla imoTECO Dios xijcuaca tlen nopa tlacajcahualistli huan xiilhuichihuaca.
8Ipan nopa tetini xiquijcuiloca para cuali ma nesi nochi ni tlajtoli tlen nochi ni tlanahuatili.”
9Teipa Moisés ihuaya nopa levita totajtzitzi quinilhuijque nopa israelitame: “Israelitame, amo ximolinica. San xijtlacaquilica. Ama imojuanti inmocueptoque itlacajhua imoTECO Dios.
10Huajca monequi xijneltoquilica imoTECO Dios huan xijchihuaca nochi itlanahuatilhua huan itlamachtilhua tlen ama timechnahuatijtoque xijchihuaca.”
11Huan nojquiya ipan nopa tonal Moisés quinilhui nochi nopa tlacame:
12“Quema inquipanotose nopa atemitl Jordán, nopa huejhueyi familias tlen Simeón, Leví, Judá, Isacar, José huan Benjamín moquetzase ipan nopa tepetl Gerizim para tlayolmelahuase tlaque tlatiochihuali inisraelitame inquipantise intla inquineltocase TOTECO.
13Huan nopa huejhueyi familias tlen Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan huan Neftalí moquetzase ipan tepetl Ebal para tlayolmelahuase tlaque tlatelchihuali inquiselise intla ax inquineltocase TOTECO.
14Huan nopa levitame tlananquilise ica inintos tlen chicahuac para nochi inisraelitame inquicaquise huan quiijtose ni tlajtoli:
15“Tlatelchihuali ma eli tlen quichijchihuas se tlaixcopincayotl ica tepostli tlaatilili, o tlen ica ima quinchijchihuas tiotzitzi, huan ixtacatzi quintlalis canajya campa axaca quimatis intla quinhueyitlalis. Ya nopa TOTECO ax quinequi quiitas. Huan nochi inisraelitame inquiijtose: ‘Queja nopa ma eli.’
16Tlatelchihuali ma eli tlen ax quitlepanitas itata o inana. Huan nochi inisraelitame inquiijtose: ‘Queja nopa ma eli.’
17Tlatelchihuali ma eli tlen quipatlas nopa tetini tlen quinextía se nepamitl para quiichtequilis seyoc itlal. Huan nochi inisraelitame inquiijtose: ‘Queja nopa ma eli.’
18Tlatelchihuali ma eli tlen quicuapolos ipan ojtli se tlen popoyotzi. Huan nochi inisraelitame inquiijtose: ‘Queja nopa ma eli.’

19Tlatelchihuali ma eli tlen quichihuilis tlen ax xitlahuac se sejcoyoc ejquetl, o se cahualtzi o se icnotzi. Huan nochi inisraelitame inquiijtose: ‘Queja nopa ma eli.’
20Tlatelchihuali ma eli tlen ihuaya motecas isihua itata pampa quiixpanotoc itata. Huan nochi inisraelitame inquiijtose: ‘Queja nopa ma eli.’
21Tlatelchihuali ma eli tlen quichihuas tlen hueli ica se tlapiyali. Huan nochi inisraelitame inquiijtose: ‘Queja nopa ma eli.’
22Tlatelchihuali ma eli tlen ihuaya motecas isihua icni o se tlen icone itata o inana. Huan nochi inisraelitame inquiijtose: ‘Queja nopa ma eli.’
23Tlatelchihuali ma eli tlen ihuaya motecas imona. Huan nochi inisraelitame inquiijtose: ‘Queja nopa ma eli.’
24Tlatelchihuali ma eli tlen quimictis seyoc ixtacatzi. Huan nochi inisraelitame inquiijtose: ‘Queja nopa ma eli.’
25Tlatelchihuali ma eli tlen quiselis tomi para quimictis seyoc tlen ax tleno quichijtoc. Huan nochi inisraelitame inquiijtose: ‘Queja nopa ma eli.’
26Tlatelchihuali ma eli tlen ax quitlepanitas nochi ni tlanahuatili huan ax quineltocas. Huan nochi inisraelitame inquiijtose: ‘Queja nopa ma eli.’