Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Masenyi Dɔnxɔɛ

Masenyi Dɔnxɔɛ 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Annabi Munsa nun ɲama forie yi masenyi nan ti Isirayilakae bɛ, «Wo xa mɛɛni yi yaamarie ma, n naxee fixi wo ma to lɔxɔɛ.
2Wo na Yurudɛn xure igiri tɛmui naxɛ, sigafe ra bɔxi ma wo Marigi Alatala naxan fima wo ma, wo xa gɛmɛ xungbe ndee ti, wo e mafiixɛ.
3Wo na Yurudɛn igiri sigafe ra bɔxi ma, wo Marigi Alatala naxan fima wo ma, xiɲɛ nun kumi gbegbe na dɛnnaxɛ, alɔ wo babae Marigi Alatala a falaxi wo bɛ ki naxɛ,
4wo xa yi gɛmɛe nan ti Ebali geya fari, n baxi naxee xa fe falade wo bɛ ya, wo fa e mafiixɛ.»
5«Mɛnni wo xa sɛrɛxɛbade yailan gɛmɛe ra wo Marigi Alatala bɛ, wure mu dinxi naxee ra,
6naxee mu masolixi fefe ma. Wo xa sɛrɛxɛ gan daaxi ndee ba wo Marigi Alatala bɛ na sɛrɛxɛbade fari.
7Wo xa xanunteya sɛrɛxɛe fan ba, wo naxee donma sɛɛwɛ kui wo Marigi Alatala ya i.
8Wo xa Ala xa sɛriyɛ sɛbɛ na gɛmɛ tixie ma, alako ɲama xa nɔ xarande a fanyi ra.»
9Annabi Munsa nun Lewika sɛrɛxɛdubɛe naxa yi masenyi ti ɲama bɛ, «Isirayila ɲama, wo wo sabari. Wo xa wo tuli mati. To lɔxɔɛ, wo bara findi wo Marigi Alatala xa ɲama ra.
10Wo xa bira wo Marigi Alatala xui fɔxɔ ra. Wo xa a xa masenyi nun a xa sɛriyɛ rabatu a rabatu ki ma, n naxan xaranfe wo bɛ to lɔxɔɛ.»
11Na lɔxɔɛ kerenyi, Annabi Munsa man naxa yi yaamari so ɲama yi ra,
12«Wo na Yurudɛn igiri, Simeyɔn bɔnsɔɛ, Lewi bɔnsɔɛ, Yuda bɔnsɔɛ, Isakari bɔnsɔɛ, Yusufu bɔnsɔɛ, nun Bunyamin bɔnsɔɛ xa ti Garisimi geya fari, e xa dubɛe ti.
13Ruben bɔnsɔɛ, Gadi bɔnsɔɛ, Aseri bɔnsɔɛ, Sabulon bɔnsɔɛ, Dana bɔnsɔɛ, nun Nafatali bɔnsɔɛ xa ti Ebali geya fari, e xa dankɛe ti.
14Lewi bɔnsɔɛ xa na masenyi madangi Isirayila ɲama bɛ e xui itexi ra.»
15«Dankɛ na mixi bɛ naxan kuye masolima, xa na mu a ra a kuye yailanma yɔxui raxunuxi ra, a tuubi a bɛ dunxui ra. Alatala na se mɔɔli xɔnxi.» Ɲama birin fa a ratin, «Amina.»
16«Dankɛ na mixi bɛ naxan a baba nun a nga rayaagima.» Ɲama birin fa a ratin, «Amina.»
17«Dankɛ na mixi bɛ naxan naaninyi tɔnxuma masigama.» Ɲama birin fa a ratin, «Amina.»
18«Dankɛ na mixi bɛ naxan dɔnxui ratantanma kira ma.» Ɲama birin fa a ratin, «Amina.»

19«Dankɛ na mixi bɛ naxan sɛriyɛ rakanama xɔɲɛ, kiridi, xa na mu a ra kaaɲɛ ginɛ ra.» Ɲama birin fa a ratin, «Amina.»
20«Dankɛ na mixi bɛ naxan sama a baba xa ginɛ fɛ ma, a a baba rayaagi.» Ɲama birin fa a ratin, «Amina.»
21«Dankɛ na mixi bɛ naxan yɛnɛ rabama xuruse ra, na findi xuruse yo ra.» Ɲama birin fa a ratin, «Amina.»
22«Dankɛ na mixi bɛ naxan nun a maaginɛ kafuma, a baba xa di ginɛ, xa na mu a nga xa di ginɛ.» Ɲama birin fa a ratin, «Amina.»
23«Dankɛ na mixi bɛ naxan nun a bitanyi ginɛma kafuma.» Ɲama birin fa a ratin, «Amina.»
24«Dankɛ na mixi bɛ naxan a boore faxama nɔxunyi kui.» Ɲama birin fa a ratin, «Amina.»
25«Dankɛ na mixi bɛ naxan kɔbiri rasuxuma mixi tɔɔɲɛgɛxi faxafe ra.» Ɲama birin fa a ratin, «Amina.»
26«Dankɛ na mixi bɛ naxan tondima Ala xa sɛriyɛ rabatude.» Ɲama birin fa a ratin, «Amina.»