Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - DEUTERONOMI

DEUTERONOMI 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Vadaeni Mose, bona Israela gunalaia taudia ese Israela taudia idia oda henia, idia gwau, “Hari dina lau ese umui dekenai lau henia oda ibounai do umui kamonai henia.
2Ioridane Sinavai do umui hanaia, bona Lohiabada, emui Dirava umui do ia henia tano do umui raka vareai dinana dekenai, nadi badadia haida do umui haginia, bona semenisi pilasta dekena amo idia do umui koua.
3“Sinavai umui hanaia neganai, inai taravatu bona hadibaia hereva ibounai be unai nadi dekenai do umui torea. Unai neganai Lohiabada, emui Dirava ese umui ia henia tano dekenai, be do umui noho. Inai tano be namo herea, rata bona hani dekenai ia honu, Lohiabada, emui Dirava ese emui sene taudia dekenai ia gwauhamata hegeregerena.
4Ioridane Sinavai do umui hanaia, bona hari lau gwauraia nadi be Ebala Ororo ena latanai do umui haginia, bona semenisi pilasta dekenai idia do umui koua.
5“Bona unuseni Lohiabada emui Dirava ena boubou patana ta, nadi dekena amo do umui karaia. Unai nadi be auri gauna ta ese ia utua lasi gaudia.
6Idia utua lasi nadi be do umui haboua, Lohiabada, emui Dirava ena boubou patana do umui karaia, bona unai pata ena latanai gabua bouboudia do umui henia, Lohiabada, emui Dirava ena.
7Maino karaia bouboudia danu do umui alaia mase, bona unuseni do umui ania. Bona do umui moale hebou, Lohiabada, emui Dirava ena vairanai.
8Inai taravatu ibounai be unai nadi badadia edia latanai do umui torea hedinarai namonamo.”
9Vadaeni Mose bona hahelagaia taudia, Levi taudia, ese Israela taudia ibounai idia hamaoroa, idia gwau, “Israela taudia e, umui kamonai namonamo! Hari dina dekenai umui be Lohiabada, emui Dirava, ena bese korikori umui lao vadaeni.
10Unai dainai, Lohiabada, emui Dirava ena oda bona taravatu ibounai, hari dina umui dekenai lau henia gaudia do umui kamonai henia.”
11Unai dina dekenai danu Mose ia gwau,
12“Ioridane Sinavai do umui hanaia murinai, inai iduhu taudia be Gerisima Ororo ena latanai do idia gini, taunimanima hanamoa totona: Simeona, Levi, Iuda, Isakara, Iosepa, bona Beniamina.
13Bona Ebala Ororo ena latanai do idia gini, taunimanima do idia gwauraia dika totona, iduhu taudia be inai: Rubena, Gado, Asere, Sebuluno, Dano, bona Napatali.
14“Levi taudia be do idia boiboi bada, Israela taudia ibounai do idia hamaoroa, do idia gwau,
15“ ‘Laulau ta au dekena amo, o nadi dekena amo, o auri dekena amo ia koroa tauna be Dirava ese do ia hadikaia momokani. Ia ese iena imana dekenai unai Lohiabada ia badu henia gauna ia karaia, bona hunia gabuna dekenai ia tomadiho henia.’ “Vadaeni taunimanima ibounai do idia haere, do idia gwau, ‘Amen.’
16“ ‘Iena tamana bona sinana ia matauraia lasi tauna be Dirava ese do ia hadikaia momokani.’ “Vadaeni taunimanima ibounai do idia haere, do idia gwau, ‘Amen.’
17“ ‘Iena badibadinai ia noho tauna ena tano hetoana maka ia kokia tauna be Dirava ese do ia hadikaia momokani.’ “Vadaeni taunimanima ibounai do idia haere, do idia gwau, ‘Amen.’
18“ ‘Matakepulu tauna ia koia, dala dekena amo ia hakaua siri, tauna be Dirava ese do ia hadikaia momokani.’ “Vadaeni taunimanima ibounai do idia haere, do idia gwau, ‘Amen.’

19“ ‘Idau bese tauna dekenai, o tamana bona sinana lasi maragina, o vabu edia kota ia hagagevaia tauna be Dirava ese do ia hadikaia momokani.’ “Vadaeni taunimanima ibounai do idia haere, do idia gwau, ‘Amen.’
20“ ‘Iena tamana ena adavana ta ia sihari henia tauna be Dirava ese do ia hadikaia momokani. Badina unai tau ese iena tamana ia hahemaraia noho.’ “Vadaeni taunimanima ibounai do idia haere, do idia gwau, ‘Amen.’
21“ ‘Ubua gauna o mauri gauna ta dekenai ia sihari henia tauna be Dirava ese do ia hadikaia momokani.’ “Vadaeni taunimanima ibounai do idia haere, do idia gwau, ‘Amen.’
22“ ‘Iena taihuna, iena tamana ena natuna, o iena sinana ena natuna ia sihari henia tauna be Dirava ese do ia hadikaia momokani.’ “Vadaeni taunimanima ibounai do idia haere, do idia gwau, ‘Amen.’
23“ ‘Iena hahine ena sinana ia sihari henia tauna be Dirava ese do ia hadikaia momokani.’ “Vadaeni taunimanima ibounai do idia haere, do idia gwau, ‘Amen.’
24“ ‘Iena badibadinai noho tauna be hunia dekenai ia alaia mase tauna, be Dirava ese do ia hadikaia momokani.’ “Vadaeni taunimanima ibounai do idia haere, do idia gwau, ‘Amen.’
25“ ‘Ia ese davana ia abia, kerere lasi tauna ta do ia alaia mase totona tauna be Dirava ese do ia hadikaia momokani.’ “Vadaeni taunimanima ibounai do idia haere, do idia gwau, ‘Amen.’
26“ ‘Inai taravatu hereva ia abia dae lasi, bona ia kamonai henia lasi tauna be Dirava ese do ia hadikaia momokani.’ ” “Vadaeni taunimanima ibounai do idia haere, do idia gwau, ‘Amen.’