Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Zaarettido Wogaa

Zaarettido Wogaa 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan, Muusee Israa7eela cimatuura gididi, asaa hagaadan yaagiis; “Taani hachchi inttena azaziyo azazuwaa naagite.
2Yorddaanoosa SHaafaa pinnidi, GODAI intte Xoossai intteyyo immiyo biittaa geliyo wode, gita shuchchata essidi, nooran tiyite.
3GODAI intte aawatu Xoossai intteyyo immana giidoogaadan, eessainne maattai goggiyo biittaa, GODAI intte Xoossai intteyyo immiyo biittaa intte pinniyo wode, ha higgiyaa qaalata ubbaa he shuchchatu bolli xaafite.
4Intte Yorddaanoosa pinnido wode, taani inttena hachchi azazidoogaadan, ha shuchchata Eebaala Deriyaa bollan essidi, eta nooran tiyite.
5He sohuwan GODAASSI, intte Xoossaassi, birata miishshi bochchibeenna shuchchaappe yarshshiyoosaa oottite.
6He intte GODAASSI, intte Xoossaassi, yarshshiyoosaa masettibeenna shuchchaappe oottite; yaatidi hegaa bollan GODAASSI, intte Xoossaassi, xuuggiyo yarshshuwaa shiishshite.
7Issippetettaa yarshshuwaakka shiishshidi, hegan miiddi, GODAA intte Xoossaa sinttan ufaittite.
8Ha higgiyaa qaalata ubbaa qoncciyan beettiyaadan oottidi, ha intte essido shuchchatu bolli xaafite” yaagiis.
9Muusee qassikka Leewa gidiya qeesetuura issippe gididi, Israa7eela asa ubbau hagaadan yaagiis; “Inttenoo Israa7eela asau, co77u giidi ezggite! Hekko hachchi intte GODAA intte Xoossaa asa gidideta.
10Hegaa gishshau, hachchi taani intteyyo immiyo azazuwaanne awaajuwaa naagiyoogan, GODAA intte Xoossaa qaalau azazettite” yaagiis.
11He gallassikka Muusee asaa hagaadan yaagidi azaziis;
12“Intte Yorddaanoosa pinnido wode, Gariizaana Deriyaa bolli eqqidi asaa anjjanaageeti: Simoona, Leewa, Yihudaa, Yisaakoora, Yooseefanne Biniyaama zareta.
13Qassi asaa qangganau Eebaala Deriyaa bolli eqqanaageeti: Roobeela, Gaada, Aseera, Zaabiloona, Daananne Nifttaaleema zareta.
14Leewati bantta qaalaa xoqqu oottidi, Israa7eela asau hagaadan yaagona.
15“‘GODAA sinttan tuna gididabaa, kushe hiillanchchi massidi kessido mittaa gidin, woikko birataa tigidi medhdhido eeqaa gidin, ayyo geeman goinniya asi qanggettidaagaa gido’ yaagin, asai ubbai, ‘Amin77i!’ yaago.
16“‘Ba aawaa woikko ba aayyiyo kaushshiya asi qanggettidaagaa gido’ yaagin, asai ubbai, ‘Amin77i!’ yaago.
17“‘Ba shooruwaa zawaa sugiya asi qanggettidaagaa gido’ yaagin, asai ubbai, ‘Amin77i!’ yaago.
18“‘Qooqiyaa baanau bessiya ogiyaappe balasaa zaariya asi qanggettidaagaa gido’ yaagin, asai ubbai, ‘Amin77i!’ yaago.

19“‘Betiyaa, aaya aawu bainna naatu pirddaanne am77ee pirddaa geellayiya asi qanggettidaagaa gido’ yaagin, asai ubbai, ‘Amin77i’ yaago.
20“‘Ba aawaa machcheera zin77idi, ba aawaa bonchchuwaa kaushshiya asi qanggettidaagaa gido’ yaagin, asai ubbai, ‘Amin77i!’ yaago.
21“‘Ai meheerakka zin77iya asi qanggettidaagaa gido’ yaagin, asai ubbai, ‘Amin77i!’ yaago.
22“‘Ba michchiyo gidiya, aawaa na7eera gidin, ba aayee na7eera zin77iya asi qanggettidaagaa gido’ yaagin, asai ubbai, ‘Amin77i!’ yaago.
23“‘Ba bolloteera zin77iya asi qanggettidaagaa gido’ yaagin, asai ubbai, ‘Amin77i!’ yaago.
24“‘Ba shooruwaa geeman woriya asi qanggettidaagaa gido’ yaagin, asai ubbai, ‘Amin77i!’ yaago.
25“‘Miishshan shamettidi, xillo asa woriya asi qanggettidaagaa gido’ yaagin, asai ubbai, ‘Amin77i!’ yaago.
26“‘Ha higgiyaa qaalata polidi minttenna asi qanggettidaagaa gido’ yaagin, asai ubbai, ‘Amin77i!’ yaago.