Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ikoyã

Ikoyã 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mↄizi ń Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ yãdìlɛ ń gbɛ̃́ↄnɛ. Mↄizi mɛ̀: Àↄ yã́ pↄ́ málɛ dilɛɛ́ gbãↄ kũa.
2Tó a bua Yuudɛ̃wa, a gɛ̃ bùsu pↄ́ Dii á Lua lɛ́ kpáwáu, à gbɛ̀ gbɛ̃̀nɛↄ pɛ́lɛpɛlɛ à soolɛwà,
3í ikoyãɛ beeↄ kɛ̃wà píi. Tó a gɛ̃ bùsu pↄ́ vĩ ń zↄ́'io diupiu, lá Dii á Lua a lɛgbɛ̃̀ á dezi káauↄnɛwa,
4à gbɛpiↄ pɛ́lɛpɛlɛ Ebali gbɛ̀sĩsĩwa Yuudɛ̃ baale, lá málɛ daɛ́ gbãwa, í soolɛwà.
5À Dii á Lua gbagbakĩi bo we ń gbɛo. Ásu gã́pɛlɛ gbɛpiↄwao,
6à bo ń gbɛ̀ ãsaiↄ, í sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ o Dii á Luawa we.
7À sáaukpa sa'o we lↄ, í pↄnakɛ Dii á Lua aɛ.
8À ikoyãɛ beeↄ kɛ̃ gbɛpiↄwa píi wásawasa.
9Ɔ̃ Mↄizi ń sa'ona Levii buiↄ ò Isaili buiↄnɛ píi aa mɛ̀: Isailiↄ, à kɛ kílikili! À swã́kpa yãma! A gↄ̃ Dii á Lua gbɛ̃́ↄ ũɛ sa.
10À Dii á Lua yãma, íↄ aà ↄtondↄkĩi gwa, íↄ zĩkɛ aà yãdilɛa pↄ́ málɛ daɛ́ gbãↄwa.
11Gↄↄ doũpi zĩ́ ↄ̃ Mↄizi yãdìlɛnɛ́ à mɛ̀:
12Tó a bua Yuudɛ̃wa, buiɛ beeↄ mɛ́ aa zɛ Galiziũ sĩ̀sĩpↄlɛu, aai báaadaágu: Simɛↄ, Levii, Yuda, Isakaa, Yosɛfu, Bɛ̃yãmɛɛ.
13Buiɛ beeↄ mɛ́ aa zɛ Ebali sĩ̀sĩpↄlɛu, aai láai yã'o: Lubɛni, Gada, Asɛɛ, Zabulↄni, Dã, Nɛfatali.
14Levii buiↄ aai yã́ɛ beeↄ o Isaili buiↄnɛ píi ń lↄↄ gbãao, aa mɛ:
15Láaipↄn gbɛ̃́ pↄ́ tã́a ã̀ ge a kàsa, a pɛ̀lɛ asii guu ũ. Dii ye ↄzĩ bee taa gĩyãio. Gbɛ̃́pii i mɛ, ãmi!
16Láaipↄn gbɛ̃́ pↄ́ a de ge a da kpɛbↄ̀ ũ. Gbɛ̃́pii i mɛ, ãmi!
17Láaipↄn gbɛ̃́ pↄ́ a gbɛ̃́dee kↄↄ sɛ sↄ̃̀ò ũ. Gbɛ̃́pii i mɛ, ãmi!
18Láaipↄn gbɛ̃́ pↄ́ tò vĩ̀a zã̀ zɛ́wa ũ. Gbɛ̃́pii i mɛ, ãmi!

19Láaipↄn gbɛ̃́ pↄ́ yãkɛ̀kɛ bↄ̀mↄ ge nɛtonɛ ge gyaaɛ ↄkpɛai ũ. Gbɛ̃́pii i mɛ, ãmi!
20Láaipↄn gbɛ̃́ pↄ́ gɛ̃̀ a mae gɛ̃kĩi à wùlɛ ń aà nao ũ. Gbɛ̃́pii i mɛ, ãmi!
21Láaipↄn gbɛ̃́ pↄ́ pↄtuo dã̀akpà ũ. Gbɛ̃́pii i mɛ, ãmi!
22Láaipↄn gbɛ̃́ pↄ́ wùlɛ ń a dãeo ũ. Gbɛ̃́pii i mɛ, ãmi!
23Láaipↄn gbɛ̃́ pↄ́ wùlɛ ń a ã̀nsueo ũ. Gbɛ̃́pii i mɛ, ãmi!
24Láaipↄn gbɛ̃́ pↄ́ a gbɛ̃́dee dɛ̀ asii guu ũ. Gbɛ̃́pii i mɛ, ãmi!
25Láaipↄn gbɛ̃́ pↄ́ tàaesaide dɛ̀ gbagusaɛ yã́i ũ. Gbɛ̃́pii i mɛ, ãmi!
26Láaipↄn gbɛ̃́ pↄ́ i zɛ ń ikoyãɛ beeↄ àlɛ zĩkɛwào ũ. Gbɛ̃́pii i mɛ, ãmi!