Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Lo

Lo 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Orait na Moses wantaim ol hetman bilong ol Israel i tokim ol manmeri olsem, “Yupela i mas bihainim olgeta tok nau mi givim yupela.
2Long de yupela bai i brukim wara Jordan na i go kamap long dispela graun God, Bikpela bilong yumi, i givim yupela, orait yupela i mas kisim ol bikpela ston na karamapim long simen
3na raitim tok bilong dispela olgeta lo antap long ol ston. Taim yupela i kamap long dispela gutpela graun i gat planti gris, em God bilong ol tumbuna bilong yumi, i bin promis long givim yupela,
4na yupela i kamap long hapsait bilong wara Jordan, orait yupela i mas sanapim ol dispela ston long maunten Ebal, na karamapim ol ston long simen olsem nau mi tokim yupela.
5Na yupela i mas kisim sampela ston na wokim wanpela alta. Tasol ol man bilong wokim alta i no ken brukim o katim ston long hama samting ol i wokim long ain.
6Yupela i mas kisim ston ol i no bin brukim na wokim dispela alta bilong God, Bikpela bilong yumi. Na long dispela alta tasol yupela i mas mekim ol ofa bilong paia i kukim olgeta,
7na ol ofa bilong kamap wanbel wantaim God. Na yupela i mas kaikai mit bilong dispela ofa bilong kamap wanbel long dispela ples, na amamas long ai bilong God, Bikpela bilong yumi.
8Orait long dispela ston yupela i bin karamapim long simen, yupela i mas raitim gut tru olgeta lo bilong God.”
9Orait na Moses i sanap wantaim olgeta pris bilong lain Livai na i tokim olgeta Israel olsem, “Yupela olgeta, harim. Putim yau gut long tok bilong mi. Nau yupela i kamap lain manmeri bilong God, Bikpela bilong yumi,
10olsem na yupela i mas bihainim tok bilong em. Na yupela i mas bihainim olgeta dispela lo bilong em nau mi givim long yupela.”
11Orait nau Moses i tokim ol Israel gen,
12“Bihain long yupela i brukim wara Jordan pinis, na yupela olgeta i laik kisim tok long God bai i mekim gut long yupela, orait ol manmeri bilong sampela lain bilong yupela i mas i go sanap long maunten Gerisim, em ol lain Simeon na Livai na Juda na Isakar na Josep na Benjamin.
13Na long taim bilong harim tok long God bai i bagarapim ol man nogut, orait ol arapela lain bai i sanap long maunten Ebal, em lain Ruben na Gat na Aser na Sebulun na Dan na Naptali.
14Na ol Livai i mas tokaut strong olsem,
15‘Sapos wanpela man i wokim giaman god long ston o long diwai o long ain samting na em i hait na i lotu long en, orait God i ken bagarapim dispela man. Ol dispela samting, ol i samting ol man yet i wokim, na God i no save laikim tru ol manmeri i lotu long ol giaman god.’ Na olgeta manmeri bai i bekim tok olsem, ‘Tru tumas, God i ken mekim olsem.’
16“‘Sapos wanpela man i bagarapim nem bilong papamama bilong en, orait God i ken bagarapim dispela man.’ Na olgeta manmeri bai i tok, ‘Tru tumas, God i ken mekim olsem.’
17“‘Sapos wanpela man i surikim mak bilong graun bilong wantok bilong en, orait God i ken bagarapim dispela man.’ Na olgeta manmeri bai i tok, ‘Tru tumas, God i ken mekim olsem.’
18“‘Sapos wanpela man i paulim aipas na wanpela aipas i no inap bihainim rot em i laik i go long en, orait God i ken bagarapim dispela man.’ Na olgeta manmeri bai i tok, ‘Tru tumas, God i ken mekim olsem.’

19“‘Sapos wanpela man i mekim rong long ol manmeri bilong arapela lain na long ol pikinini, papa bilong ol i dai pinis, na long ol meri, man bilong ol i dai pinis, orait God i ken bagarapim dispela man.’ Na olgeta manmeri bai i tok, ‘Tru tumas, God i ken mekim olsem.’
20“‘Sapos wanpela man i mekim trabel long meri bilong papa bilong en, orait God i ken bagarapim dispela man. Dispela pasin i mekim papa i sem nogut tru.’ Na olgeta manmeri bai i tok, ‘Tru tumas, God i ken mekim olsem.’
21“‘Sapos wanpela man i goapim wanpela animal, orait God i ken bagarapim dispela man.’ Na olgeta manmeri bai i tok, ‘Tru tumas, God i ken mekim olsem.’
22“‘Sapos wanpela man i mekim trabel long susa bilong em, orait God i ken bagarapim dispela man.’ Na olgeta manmeri bai i tok, ‘Tru tumas, God i ken mekim olsem.’
23“‘Sapos wanpela man i mekim trabel long tambu mama bilong em, orait God i ken bagarapim dispela man.’ Na olgeta manmeri bai i tok, ‘Tru tumas, God i ken mekim olsem.’
24“‘Sapos wanpela man i hait na kilim nating wanpela man i dai, orait God i ken bagarapim dispela man.’ Na olgeta manmeri bai i tok, ‘Tru tumas, God i ken mekim olsem.’
25“‘Sapos wanpela man i kisim mani bilong kilim i dai wanpela man i no gat rong, orait God i ken bagarapim dispela man.’ Na olgeta manmeri bai i tok, ‘Tru tumas, God i ken mekim olsem.’
26“‘Sapos wanpela man i no bihainim ol lo bilong God, orait God i ken bagarapim dispela man.’ Na olgeta manmeri bai i tok, ‘Tru tumas, God i ken mekim olsem.’”