Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ikoyã

Ikoyã 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tó mↄ pↄ́ wì mɛ Abibu bↄ̀, àli Gɛ̃amusu dikpɛkɛ Dii á Luaɛ, asa mↄpi guu ↄ̃ à bↄ̀ánↄ Egipi gwãasĩna.
2À sa'o Dii á Luawa ń zuo ge sã Gɛ̃amusu sa'obↄ ũ gu pↄ́ Dii a sɛu a tↄ́ iↄ kuwàu.
3Ásu pɛ̃ɛ soòo. Àliↄ kàa so e gↄↄ sopla wɛ̃na blɛ ũ, asa a bↄlɛ Egipi ń wãaoɛ, á bↄa Egipi yã́ iↄ dↄágu gↄↄpii.
4Pɛ̃ɛsɛ'ɛsɛ su àↄ ku guei á bùsuuo e gↄↄ soplapi gɛ paò. Sa pↄ́ á o dikpɛgↄↄ sɛ̃́ia oosi, ásu a nↄ̀ↄ kĩni to gu dↄwào.
5Á Gɛ̃amusu sa'oa zɛ́ vĩ bùsu pↄ́ Dii á Lua lɛ́ kpáwá wɛ̃́lɛe guuo,
6sema gu pↄ́ a sɛ a tↄ́ iↄ kuwà bàasio. Wekĩi áli Gɛ̃amusu sa'ou oosiɛlɛ á bↄlɛa Egipi dikpɛgↄↄ.
7Àli sa'onↄↄ fùukɛ, í só gu pↄ́ Dii á Lua a sɛu. Tó gu dↄ̀, í tá bɛ.
8Àliↄ kàa so e gↄↄ soolo, a gↄↄ soplade zĩ́ í kãaa Dii á Luaɛ. Ásuli zĩe kɛ zĩbeezĩo.
9Za gↄↄ pↄ́ a na pↄkɛkɛawa, àliↄ ãsↄ̃a nao, a soplade
10í gbasa Pãteko dikpɛkɛ Dii á Luaɛ. Lá à báaadàágu lɛ́u, àli gbadaɛ̀ màa.
11Àli pↄnakɛ Dii á Luaɛ gu pↄ́ a sɛ a tↄ́ iↄ kuwàu, ápiↄ ń á nɛgↄ̃ɛↄ ń á nɛnↄɛↄ ń á zↄgↄ̃ɛnaↄ ń á zↄnↄɛnaↄ ń Levii bui pↄ́ kú á wɛ̃́lɛuↄ ń bↄ̀mↄↄ ń tonɛ pↄ́ gwana vĩoↄ ń gyaa taaside pↄ́ kú á guuↄ.
12À tó á zↄblea Egipi yã́ àↄ dↄágu, í zĩkɛ ikoyãpiↄwa ń laaio.
13Pↄgbɛ̃a ń vɛ̃ɛbɛ'ifɛ̃ao gbɛa àli Lákpɛdↄa dikpɛkɛ e gↄↄ sopla.
14Àli pↄnakɛ dikpɛpi guu, ápiↄ ń á nɛgↄ̃ɛↄ ń á nɛnↄɛↄ ń á zↄgↄ̃ɛnaↄ ń á zↄnↄɛnaↄ ń Levii buiↄ ń bↄ̀mↄↄ ń nɛtonɛↄ ń gyaa pↄ́ kú á wɛ̃́lɛuↄ.
15Àliↄ dikpɛpi kɛ Dii á Luaɛ e gↄↄ sopla, gu pↄ́ a sɛu, asa Dii á Lua a báaadaágu ń á buapↄ́ↄ ń zĩ pↄ́ á kɛↄ píi, á pↄna i kɛ zài.
16Wɛ̃ ń wɛ̃o gɛ̃n àaↄ̃ á gↄ̃ɛↄ lí gɛ́ ńzĩa ↄlↄi Dii á Luaɛ gu pↄ́ a sɛu, Kàaso dikpɛ zĩ́ ń Pãteko dikpɛ zĩ́o ń Lákpɛdↄa dikpɛ zĩ́o. Gbɛ̃e su azĩa ↄlↄ Diiɛ ↄgiio.
17Baade lí gɛ́ ń gbao báaa pↄ́ Dii á Lua dàaàgu lɛ́u.
18À yã́kpalɛkɛnaↄ ń gbãadeↄ dilɛdilɛ á bui ń buio guu wɛ̃́lɛ pↄ́ Dii á Lua lɛ́ kpáwáↄ guu píi. Aali yã́kpalɛkɛ ń gbɛ̃́ↄ a zɛ́wa.

19Ásuli yã́gↄ̃gↄ̃ koleao. Ásuli gbagusaɛsio, asa gbagusaɛ ì ↄ̃nↄnaↄ vĩ̀akũɛ, mɛ́ ì gbɛ̃maaↄ yã́ fuangba.
20Àliↄ tɛ yã́zɛdei, í e àↄ ku, í gↄ̃ bùsu pↄ́ Dii á Lua lɛ́ kpáwápi vĩ.
21Ásuli Asetaati lí pɛ́lɛ sa'okĩi pↄ́ á bo Dii á Lua pↄ́ ũ saɛo.
22Ásuli gbɛpɛlɛ we tã́a ũo, asa Dii á Lua zauɛ.