Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sariyane

Sariyane 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Abiba kiken na, ɛ xa Halagi Tiin Dangu Lɔxɔn Sanla raba Alatala ɛ Ala binya feen na, bayo Alatala, ɛ Ala ɛ ramini na kiken nan na Misiran yi kɔɛɛn na.
2Ɛ xa yɛxɛɛn hanma siin hanma ɲingen ba saraxan na Alatala ɛ Ala xa Halagi Tiin Dangu Lɔxɔn Sali lɔxɔni. Ɛ na saraxan bama Alatalaa yire sugandixini a xinla binyama dɛnaxan yi.
3Sali lɔxɔni, ɛ nama burun don buru rate seen saxi naxan yi. Ɛ xa buru ratetaren don xii solofere naxan findixi sunun taxamaseri burun na. Na nan a rabirama ɛ ma a ɛ mafuraxin nan keli Misiran yi. Na ma, ɛ mi ɲinanɲɛ ɛ mini lɔxɔn xɔn ɛ siin birin yi Misiran bɔxɔni.
4Na xii soloferen bun, a mi lan buru ratese yo xa to ɛ konne yi, ɛ bɔxɔn birin yi. Ɛ saraxan naxan bama xii singe lɔxɔn ɲinbanna ra, na sese nama lu han xɔtɔnni.
5Na Halagi Tiin Dangu Lɔxɔn Sanla saraxan mi lan a xa ba yiren birin yi, Alatala ɛ Ala naxan fima ɛ ma.
6Ɛ a bama yire keden peen nin, Alatala ɛ Ala na dɛnaxan sugandi a xinla binyama dɛnaxan yi. Na saraxan bama ɲinbanna nan na sogen godo waxatini, ɛ mini waxatin naxan yi Misiran yi.
7Ɛ suben ɲinma nɛn, ɛ yi a don na yireni Alatala ɛ Ala dɛnaxan sugandima. Na kuye yibani, ɛ yi siga ɛ konne yi.
8Ɛ xa buru ratetaren don xii sennin. A xii soloferede lɔxɔni, ɛ malanna ti Alatala ɛ Ala xa. Ɛ nama wali yo kɛ na lɔxɔni.
9Ɛ na murutu xaban fɔlɔ, ɛ xa xunsagi solofere tɛngɛ,
10ɛ yi Xunsagine Sanla raba Alatala ɛ Ala xa. Ɛ yi ɲɛnige ma saraxan ba naxan na lan hɛrisigɛn yatɛn ma Alatala ɛ Ala naxan fixi ɛ ma.
11Ɛ sɛwama nɛn Alatala ɛ Ala ra na yireni a dɛnaxan sugandima a xinla binyan dɛnaxan yi, ɛ tan nun ɛ diine nun ɛ konyine, e nun Lewi bɔnsɔnna muxun naxanye ɛ konni e nun xɔɲɛne nun kiridine nun kaɲa gilɛne.
12Ɛ nama ɲinan a konyine nan yi ɛ ra Misiran yi. Ɛ xa yamarini itoe suxu ki faɲi.
13Ɛ na yelin ɛ sansine bɔnbɔdeni lonne ma ɛ yi e malan, ɛ yi ɛ wudi bogi igene fan ba, ɛ xa Bubu Kui Sanla raba xii solofere.
14Ɛ xa sɛwa na sanli, ɛ tan nun ɛ diine nun ɛ konyine nun Lewi bɔnsɔnna muxune nun xɔɲɛne nun kiridine nun kaɲa gilɛn naxanye ɛ konni.
15Ɛ sanli ito rabama nɛn xii solofere Alatala ɛ Ala xa, a na dɛnaxan sugandi. Amasɔtɔ Alatala ɛ Ala barakan sama nɛn ɛ se xaban nun ɛ wanla birin yi. Ɛ yi sɛwa han!
16Ɲɛɛ yo ɲɛɛ, Isirayila xɛmɛne birin xa ti Alatala ɛ Ala yɛtagi sanɲa ma saxan a na dɛnaxan sugandi: Buru Tetaren Sanla nun Xunsagine sanla nun Bubu Kui Sanla. Ɛ mi lan ɛ xa siga Alatala yɛtagi ɛ yii genla ra.
17Ɛ birin xa fa a kiseen na ɛ nɔɛ naxan na, naxan na lan hɛrisigɛn ma Alatala ɛ Ala naxan fixi ɛ ma.
18Taane birin kui, Alatala ɛ Ala dɛnaxan fima ɛ ma, bɔnsɔn yo bɔnsɔn, ɛ xa kitisane sugandi, e yamaan makiti tinxinni.

19Ɛ nama kitin sa tɔɲɛgɛni de! Ɛ mɔn nama muxune rafisa e bode xa. Ɛ nama dimi yi seene rasuxu mayifuni, bayo kiseene nɔɛ fe kolonna yɛɛne raxiyɛ nɛn, a tinxin muxuna falane yifu.
20Ɛ lu tinxinna fɔxɔ ra, alogo ɛ xa siimaya faɲin sɔtɔ, ɛ mɔn yi nɔ bɔxɔn sɔtɛ Alatala ɛ Ala dɛnaxan fima ɛ ma.
21Ɛ nama Asera kide gbindonna ti saraxa ganden dɛxɔn ma, ɛ naxan nafala Alatala ɛ Ala xa.
22Ɛ nama suxure gɛmɛn ti, bayo Alatala ɛ Ala na fe sifan naɲaxuxi.