Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - DEUTERONOMI

DEUTERONOMI 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma Mose ia hereva, ia gwau, “Hua ladana Abiba do umui laloa, bona Pasova aria do umui karaia, Lohiabada emui Dirava do umui hanamoa totona. Badina be Abiba hua lalonai Lohiabada emui Dirava ese hanuaboi neganai Aigupito tano dekena amo umui ia hakaua mai.
2Pasova ena boubou gauna be emui mamoe orea dekena amo do umui abia, bona do umui alaia mase, Lohiabada, emui Dirava ena, ia ese ia abia hidi tomadiho gabuna dekenai.
3“Idia hatubua paraoa do umui ania lasi unai aria dekenai. Dina 7 lalonai mai hatubua gauna lasi paraoa sibona, hisihisi ena toana gauna, do umui ania, badina be Aigupito umui rakatania haragaharaga. Unai aria dekena amo, emui mauri dinadia ibounai lalonai, be Aigupito tano umui rakatania dinana do umui laloa noho.
4“Dina 7 lalonai paraoa hatubua muramura do ia hedinaraia lasi emui tano ibounai dekenai. Bona umui alaia mamoena ena vamu be do umui ania haraga, dina tamona lalonai, vamu taina be do ia noho lasi ela bona dabai.
5“Pasova boubouna be Lohiabada, emui Dirava ese umui dekenai do ia henia hanua edia lalonai do umui alaia lasi.
6Lohiabada, emui Dirava be gabu ta do ia abia hidi, iena ladana unuseni do ia noho totona, unai gabu sibona dekenai Pasova boubou do umui alaia. Adorahi neganai, dina do ia diho neganai do umui alaia, Aigupito dekena amo umui raka siri dinana hegeregerena.
7“Boubou mamoena do umui nadua, bona do umui ania, Lohiabada emui Dirava, ese do ia abia hidi gabuna dekenai. Bona kerukeru dabai emui palai ruma dekenai do umui giroa lou.
8Dina 6 edia lalonai mai hatubua gauna lasi paraoa do umui ania. Bona dina namba 7 dekenai do umui haboua, Lohiabada emui Dirava do umui tomadiho henia. Unai dina dekenai gaukara ta do umui karaia lasi.
9“Emui uiti umui utua hamatamaia murinai, pura 7 do umui duahia.
10Unai pura 7 idia ore, vadaeni Uma Anina Utua ena aria do umui karaia, Lohiabada emui Dirava do umui hanamoa totona. Emui harihari gaudia do umui henia, Lohiabada, emui Dirava ese iena harihari gaudia umui dekenai ia henia hegeregerena.
11“Lohiabada ena vairana dekenai do umui moale, umui, bona emui natudia, emui hesiai taudia, bona emui hanua dekenai idia noho Levi taudia, idau bese taudia, tamana bona sinana lasi maragidia, bona vabu danu. Umui ibounai be Lohiabada ese ia abia hidi tomadiho gabuna dekenai do umui moale hebou.
12“Inai taravatu ibounai be do umui kamonai henia momokani, bona do umui laloaboio lasi, guna umui be hesiai mai guia danu taudia, Aigupito dekenai umui noho neganai.
13“Umui ese uiti ibounai umui kwadia haorea, bona emui vain edia huahua umui moia haorea murinai, Au Raurau Ruma Maragidia ena aria do umui karaia dina 7 lalonai.
14Inai aria dekenai do umui moale hebou, umui bona emui natudia, emui hesiai taudia, bona emui hanua dekenai idia noho Levi taudia, idau bese taudia, tamana bona sinana lasi taudia, bona vabu danu.
15“Dina 7 lalonai inai aria do umui karaia, Lohiabada, emui Dirava do umui hanamoa, ia ese ia abia hidi tomadiho gabuna dekenai. Mai moale bada danu do umui karaia, badina be Lohiabada, emui Dirava ese umui do ia hanamoa, emui uma ena anina bona emui gaukara ibounai lalonai.
16“Lagani ta lalonai emui tatau ibounai be nega toi Lohiabada, emui Dirava ena vairanai do idia haboua, ia dekenai do idia tomadiho henia, ia ese ia abia hidi tomadiho gabuna dekenai. Hebou toiosi be inai: Pasova aria, Uma Anina Utua ena aria, bona Au Raurau Ruma Maragidia ena aria danu.
17Tau ta ta ibounai ese harihari gauna ta Lohiabada dekenai do idia henia, edia goada, edia goada hegeregerena, Lohiabada emui Dirava ese idia dekenai ia henia hegeregerena.
18“Lohiabada emui Dirava ese umui dekenai do ia henia hanua ibounai dekenai kota biaguna bona opesa taudia do umui abia hidi. Inai kota biagudia ese taunimanima do idia kota henia, mai laloa maoromaoro danu.

19Edia kota hereva do idia hagagevaia lasi, tau ta do idia durua totona, to maka tamona dekenai do idia kota henia. Kota hagagevaia totona davana do idia abia lasi. Badina be kota hagagevaia davana ese aonega taudia edia matana ia hakepulua, bona kara maoromaoro taudia edia laloa ia hakererea.
20“Kara maoromaoro momokani sibona do umui karaia noho, vadaeni do umui mauri noho, bona Lohiabada emui Dirava ese umui dekenai do ia henia tano be emui tano korikori do ia halaoa.
21“Lohiabada emui Dirava ena boubou patana umui karaia neganai, ia badinai au helagana ta do umui haginia lasi.
22Bona nadi bada helagana ta do umui haginia lasi, badina be Lohiabada, iseda Dirava ese inai bamona gaudia ia badu henia noho.