Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - DEUTERONOMI

DEUTERONOMI 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hua ladana Abib ba laloa, bona Lagau-hanai ariana ba karaia, Iehova, emui Dirava, ena; badina be Abib huana ai Iehova, emui Dirava, ese hanuaboi ai Aigupto tanona amo e hakaumui lasi.
2Lagau-hanai boubouna na emui seri amo bavabia, ba hahelaḡaia Iehova, emui Dirava, ena; ia ese baine abia hidi bona ladana baine nemailaia gabuna ai ba hahelaḡaia.
3E hatubua flaoana basio ania una aria lalonai; dina hitu asie hatubua flaoana mo, hisihisi toana, bavania, badina be Aigupto tanona o heautania haraḡa-haraḡa. Una kara amo emui mauri dinadia iboudiai na Aigupto tanona o rakatania dinana ba laloa tao.
4Dina hitu lalodiai flaoa ihatubuna muramurana na basine hedinarai emui tano idoinai; bona aria dinana ginigunana adorahina a ai emui boubou ḡauna hidiona na basine mia rani.
5Lagauhanai boubouna na Iehova, emui Dirava, ese baine henimui hanuadia ai basio alaia,
6a Iehova, emui Dirava, ese baine abia hidi bona ladana baine nemailaia gabuna ai, unuseni ai lagau-hanai boubouna ḡauna bavalaia, adorahiai, dina baine diho ai, Aigupto amo o raka lasi dinana ai.
7Ba nadua, bena bavania, Iehova, emui Dirava, ese baine abia hidi gabuna ai; bena daba ai ba lou, emui kalaga baola.
8Dina tauratoi lalodiai asie hatubua flaoana bavania. Dina ihahituna ai hebou helaḡana bavabia, Iehova, emui Dirava, ena; una dina ai ḡaukara ta basio karaia.
9Pura hitu ba duahidia; emui uma anidia ba utu matama dinana amo ba duahidia.
10Bena pura ariana ba karaia, Iehova, emui Dirava, ena; emui herahia ba henia, Iehova, emui Dirava, ese ena herahia vada e hanamolaimui heḡereḡerena.
11Iehova, emui Dirava, vairanai ba moale, oi bona natumu maruanena, bona natumu hahinena, bona emu hesiai tauna, bona emu hesiai hahinena, bona Levi tauna emu hanua ai noho, bona noho-hedoa tauna bona ihareha bona vabu bogaragimui ai e nohomu; Iehova, emui Dirava, ese baine abia hidi bona ladana baine nemailaia gabuna ai ba moale hebou.
12Ba laloa tao, umui na hesiai iḡuidia ai o nohova Aigupto ai; bena ini taravatu iboudiai ba badinadia namonamo.
13Kalaga ariana ba karaia, emui uma anidia na ikwadilaina gabuna amo bona emui vine ranuna na vine imoilaina gurina amo ba habou ḡuḡuru negana ai.
14Emui aria ai ba moale hebou, oi bona natumu maruanena bona natumu hahinena, bona emu hesiai tauna bona emu hesiai hahinena, bona Levi tauna bona noho-hedoa tauna bona ihareha bona vabu emuhanua ai nonoho.
15Dina hitu lalodiai aria ba karaia, Iehova emui Dirava ena, Iehova ese baine abia hidi gabuna ai. Badina be Iehova, emui Dirava, ese baine hanamomui, emui biru ai bona imamui ḡaukaradia iboudiai Ialodiai; bena ba moale hisi dae.
16Laḡani ta lalonai emui maruane iboudiai na nega toi Iehova, emui Dirava, vairanai bae hedinarai, ia ese baine abia hidi gabuna ai: asie hatubua flaoana ariana negana ai, bona pura ariana negana ai, bona kalaga ariana negana ai. Imadia asi anidia basie hedinarai Iehova vairanai:
17ta ta ena goada ena goada heḡereḡerena ena herahia baine heni, Iehova, emui Dirava, ese ena herahia vada e hanamolaimui heḡereḡerena.
18Hahemaoro taudia bona heitatao taudia ba duanaidia, Iehova, emui Dirava, baine henimui hanuadia iboudiai lalodiai, emui iduhu ta ta amo bavabidia hidi. Idia ese taunimanima bae hahemaoro henidia mai maoromaorodia ida.

19Hahemaoro basio hagagevaia, tau ta iduruna totona. Hahemaoro ihagagevana davana basio abia, badina be hahemaoro ihagagevana; davana na aonega tauna matana e hakepuludiamu bona kara maoromaoro tauna, ena hereva e hakoikoidiamu.
20Kara maoromaoro ba ḡava, bena ba mauri, bona Iehova, emui Dirava, baine henimui tanona na emui tano korikori ai bainela.
21Au helaḡana ta basio hadoa, Iehova, emui Dirava, ena ihaboulaina patana ba larebaia gabuna ai;
22bona pupu nadina ta basio haginia, badina be Iehova, emui Dirava, ese e inai henidiamu.