Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Sɔ̃ɔsiru

Sɔ̃ɔsiru 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Suru wi bɑ mɔ̀ Abibu sɔɔ, i ku rɑ duɑri i Gɔɔ sɑrɑribun tɔ̃ɔ bɑkɑru di Gusunɔ bɛsɛn Yinnin sɔ̃. Domi suru wi sɔɔrɑ u bɛɛ yɑrɑ Eɡibitin di wɔ̃kuru.
2Yɛɛ yi i ko i wunɑ bɛɛn yɑɑ sɑbenu sɔɔ i kɑ Gusunɔ bɛsɛn Yinni yɑ̃kuru kuɑ Gɔɔ sɑrɑribun tɔ̃ɔ bɑkɑ te sɔɔ, yiyɑ, yɑ̃ɑnu kɑ bonu kɑ kɛtɛbɑ. I ko i tɔ̃ɔ bɑkɑ te diwɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ te u ɡɔsɑ.
3Tɔ̃ɔ bɑkɑ ten sɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiru ye sɔɔ, i ǹ pɛ̃ɛ dimɔ ye bɑ seeyɑtiɑ doke. Ye bɑ ǹ seeyɑtiɑ dokewɑ i ko i di yèn sɔ̃ kɑ dukɑ i yɑrɑ Eɡibitin di. Ì n nɔni swɑ̃ɑrun pɛ̃ɛ ye dimɔ, nɡe mɛyɑ bɛɛn wɑ̃ɑru kpuro sɔɔ i ko i kɑ tɔ̃ɔ bɑkɑ te yɑɑyɑ tè sɔɔ i yɑrɑ Eɡibitin di.
4Sɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiru ye sɔɔ, i ǹ ko i de pɛ̃ɛ seeyɑtiɑ yɑ n wɑ̃ɑ bɛɛn tem mɛ kpuro sɔɔ. I ǹ mɑɑ yɑɑ ye i kɑ yɑ̃kuru kuɑ tɔ̃ɔ ɡbiikirun yokɑ yiimɔ sere sisiru bururu.
5I ku rɑ tɔ̃ɔ bɑkɑ te di bɛɛn wusu kpuro sɔɔ mi Gusunɔ bɛsɛn Yinni u bɛɛ swĩi,
6mɑ n kun mɔ wuu ɡe u ɡɔsɑ sɔɔ, mi win sɑ̃ɑ yeru tɑ wɑ̃ɑ. I ko i yɑ̃kuru kowɑ yokɑ sɑnɑm mɛ sɔ̃ɔ u duɑ nɡe sɑɑ ye i yɑrimɑ Eɡibitin din sɑkɑ.
7I ko i yɑɑ sɑbe te wɔ̃wɑ kpɑ i tu tem yɑm mi Gusunɔ bɛsɛn Yinni u ɡɔsɑ mi. Ì n tɔ̃ɔ bɑkɑ te di i kpɑ, yen sisiru bururu, kpɑ i ɡɔsirɑ i wurɑ bɛɛn wusɔ.
8Sɔ̃ɔ nɔɔbɑ tiɑ sɔɔ, i ko i pɛ̃ɛ diwɑ ye bɑ ǹ seeyɑtiɑ doke. Sɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiruse, kpɑ i mɛnnɑ Gusunɔ bɛsɛn Yinnin sɔ̃. I ǹ ko i sɔmburu ɡɑru ko tɔ̃ɔ te sɔɔ.
9Sɑɑ yèn di i dĩɑnu ɡɛ̃ɛbu toruɑ, i ko i ɑlusumɑ ɡɑriwɑ yu kɑ ko nɔɔbɑ yiru.
10Yen biru, kpɑ i Gusunɔ bɛsɛn Yinni ɡɛ̃ɛbun tɔ̃ɔ bɑkɑru diiyɑ kpɑ i mɑɑ kɑ nùn kɛ̃nu nɑɑwɑ ye u domɑru kuɑ u bɛɛ wɛ̃ sɔɔ.
11I ko i nuku dobu ko win wuswɑɑɔ win sɑ̃ɑ yee te u ɡɔsɑ sɔɔ bɛɛ kɑ bɛɛn bii tɔn durɔbu kɑ tɔn kurɔbu kɑ bɛɛn sɔm kowo tɔn durɔbu kɑ tɔn kurɔbu kɑ Lefibɑ kɑ sɔbu kɑ ɡobekubɑ kɑ ɡɔminibu, be kpuro ɡesi be bɑ wɑ̃ɑ bɛɛn suunu sɔɔ.
12I woodɑ be mɛm nɔɔwɔ kpɑ i kɑ sɔmburu ko. I yɑɑyo mɑ i rɑɑ sɑ̃ɑwɑ yobu Eɡibitiɔ.
13Ì n bɛɛn ɡbeɑn dĩɑ bimiɡinu so i kpɑ, mɑ i bɛɛn resɛm binu ɡɑmɑ i kpɑ, i ko i Kunun tɔ̃ɔ bɑkɑru diwɑ sɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiru.
14I ko i nuku dobu kowɑ tɔ̃ɔ bɑkɑ te sɔɔ, bɛɛ kɑ bɛɛn bii tɔn durɔbu kɑ tɔn kurɔbu kɑ bɛɛn sɔm kowo tɔn durɔbu kɑ tɔn kurɔbu kɑ Lefibɑ kɑ sɔbu kɑ ɡobekubɑ kɑ ɡɔminibu be bɑ wɑ̃ɑ bɛɛn suunu sɔɔ.
15I ko i Gusunɔ bɛsɛn Yinni tɔ̃ɔ bɑkɑ te diiyɑwɑ sɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiru sɑ̃ɑ yee te u ɡɔsɑ sɔɔ. Domi u koo bɛɛn ɡbeɑn dĩɑnu kɑ sɔmɑ ye i mɔ̀ kpuro domɑru kuɑ kpɑ i n wɑ̃ɑ nuku dobu sɔɔ mɑm mɑm.
16Wɔ̃ɔ bɑɑɡere, nɔn itɑwɑ bɛɛn tɔn durɔbu kpuro bɑ ko n dɑ de Gusunɔ bɛsɛn Yinnin sɑ̃ɑ yerɔ te u ɡɔsɑ. Sɑɑ yerɑ, pɛ̃ɛ ye bɑ ǹ seeyɑtiɑ doken tɔ̃ɔ bɑkɑrun sɑɑ kɑ ɡɛ̃ɛbun tɔ̃ɔ bɑkɑrun sɑɑ kɑ kunun tɔ̃ɔ bɑkɑrun sɑɑ. Adɑmɑ bu ku dɑ mi kɑ nɔm dirɑ.
17Ben bɑɑwure u koo kɑ kɛ̃ru dɑwɑ mɛ̀n nɔru u koo kpĩ ye Gusunɔ bɛsɛn Yinni u domɑru kuɑ u nùn wɛ̃ sɔɔ.
18I ko i bɛɛn bwese kɛri sɔɔ siri kowobu kɑ wiruɡibu swĩiwɑ bɛɛn wusu kpuro sɔɔ si Gusunɔ bɛsɛn Yinni u bɛɛ wɛ̃. Kpɑ bɑ n dɑ tɔmbu siri ɡem sɔɔ.

19I ku rɑ siri kɑ murɑfitiru, i ku rɑ ɡoo ɡem wɛ̃ win bɛɛrɛn sɔ̃. I ku rɑ mɑɑ nɔm birɑn kɛ̃ru mwɑ domi tɑ rɑ lɑɑkɑriɡibun nɔni wɔ̃kewɑ kpɑ tu ɡemɡibun ɡere ɡɔsiɑ.
20I ko i ɡem swĩiwɑ mɑm mɑm kpɑ i wɑ i n wɑ̃ɑ, kpɑ i tem mɛ mwɑ mɛ Gusunɔ bɛsɛn Yinni u bɛɛ wɛ̃ɛmɔ.
21I ku rɑ bũu dɑ̃ru ɡɑru ɡirɑ yɑ̃ku yerun bɔkuɔ te i ko i Gusunɔ bɛsɛn Yinni bɑniɑ.
22I ku rɑ mɑɑ kperu ɡɑru ɡirɑ tɑ n sɑ̃ɑ bũu, domi Gusunɔ bɛsɛn Yinni u ye kpuro tusɑ.