Text copied!
CopyCompare
God Wonana Kaoaobaisiyena - Judges

Judges 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
7Joshua ana yawasa ereonowana kamonai Israel biyisi Bada, si bosaibisaibirei ba i rabobo murinai, pipiya warawaraetesi iyabosi wata si mamana wai, Bada Israel biyisi kairavisi wose kaikaposi i wosewose wai ereonowana si kinani.
8Nun natuna Joshua, Bada ana saibisaibirina, kana bodu 110 ba i rabobo.
9Ba ana buderi tanonai, Timnath Heres kana yapara si berei wai namai si dogui, Ephraim kupurinai, Gaash koyana ku yabarata mena.
10Kona kimtina si rabobo murinai ba murina kimtina si rakata si gae wai Bada si buruburuwei ba sawara Israel biyisi kairavisi i wose wai kega si kuiri.
11Kona kairavina Bada matanai goyona si wosewosei ba tarabibisaka Baal si bopepetisi.
12Ba Bada, tutunusi asi God, kona Egypt kamonai i urabakasibauwisi wai si nota wapei. Kosi pipiya gwabisi yai asi god mutusi si kibikibisi ba, si bopepetisi. Kata kosi Bada si yagisigisiyei.
13Ba Bada bopepetina si boterei ba Baal ba Ashtoreth si bopepetisi.
14Ana yagisi kamonai i kaotaveyisi wai, kasi abiya si botu si ravisi ba asi sawara si sekwa roboisi kata, kega rubana sita gebeyisi.
15Mara patepatena abiya kairavina si nenae wai, Bada kega i bibaisisi kata kasi abiya sita bobeyisi, mekabage i kaobiyoyobana wai nanakasike. Kata kosi si bokwarakwara saki.
16Damanina ba Bada, bibuibuiya babadisi i berisi wai, Israel biyisi kasi abiya yarosi ai si yawasisi
17Saba Israel biyisi kega si bosisirisi. Bada ku murisi si terei, ba kamosi yai sibi kakaiwaka ba god mutusi si bopepetisi.
18Maranai Bada Israel biyisi bibuibuiya badana i bereberisi wai, Bada kona bibuibuiya badana yawayawasina i mamana wai, i bibaisi kata kasi abiya yarosi ai i biyawasisi, kairavina iyabosi si bobisipuvisi ba, si bobirasarasaisi wai Bada i kamyosukuvisi.
19Ba maranai bibuibuiya badana i raborabo wai pipiya yebo si neveramaga asi ku yawasa wadubosi ba, god mutusi si bisaununurisi ba, si bosaibirisi ba si bopepetisi. Kega bage rorowa tutunusi rutainisi ba, nuwanuwasi si padapada kata, kega asi waina yawasa wadubosi sita botaura.