Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Gabunga

Gabunga 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tangada di langi a Dimaadua ne hagatanga i Gilgal gaa hana gi Bochim, ga helekai gi digau Israel, “Au ne laha mai goodou gi daha mo Egypt, ga laha mai goodou gi tenua dela ne hagababa ko Au ang gi godou maadua mmaadua. Au ne helekai boloo, ‘Au hagalee loo e oho dagu hagababa ne hai adu gi goodou gaa hana hua beelaa.
2Goodou hudee hai hagababa gi digau ala e noho i lodo tenua deenei. Goodou e hai gi oho gi daha nia gowaa dudu tigidaumaha digaula.’ Gei goodou digi hai be dagu helekai dela ne hai adu gi goodou. Goodou ne hai hua go di baahi dela i golo!
3Au e hai adu gi goodou dolomeenei bolo Au ga hagalee hagabagi digau aanei gi daha mo godou mua. Digaula gaa hai nia hagadaumee ni goodou, gei goodou gaa kumi go nadau hai daumaha ang gi nadau god.”
4Di madagoaa tangada di langi deelaa ne helekai beenei, digau Israel huogodoo gu daamada gu tangitangi,
5ge deelaa di mee ne gahi ai di gowaa deelaa boloo Bochim. Digaula gaa hai nadau tigidaumaha ang gi Dimaadua i di gowaa deelaa.
6Joshua ne hagau digau Israel gii hula, ge tangada nei mo tangada nei ne hana gi dono gowaa donu ga hai henua ginai.
7Di madagoaa Joshua nogo mouli, gei digau Israel nogo hai hegau gi Dimaadua, gei i muli o mee ne made, digaula nogo hai hegau hua igolo, i lodo nia madagoaa o nia dagi Israel ala ne gidee ginaadou nia mee haga goboina a Dimaadua ala ne hai gi Israel.
8Tangada hai hegau Dimaadua go Joshua go di tama a Nun la ne made gei mee e lau madangaholu (110) ono ngadau.
9Mee ne danu i lodo dana gowaa i Timnath Serah i lodo tenua gonduu o Ephraim i bahi i ngeia di Gonduu Gaash.
10Nia daangada o di adu dangada deelaa la guu mmade huogodoo. Di adu dangada nomuli la gu dee haawe ginaadou Dimaadua mo ana mee ala ne hai gi Israel.
11Nia daangada Israel gu hai hala gi Dimaadua, gu daamada gu hai hegau gi nia Baal, ala go nia balu god.
12Digaula gu hagalee daumaha gi Dimaadua, go di God o nadau maadua mmaadua, di God dela ne laha mai digaula gi daha mo Egypt, gei digaula gu daamada gu daumaha gi nia balu ieidu, nia god o nia daangada ala i nadau baahi. Digaula e pala gi lala gi nia maa, guu hai Dimaadua gi hagawelewele.
13Digaula gu hagalee daumaha gi Dimaadua, gu hai hegau gi nia balu god go Baal mo Astarte.
14Dimaadua gu hagawelewele huoloo gi digau Israel, guu dugu anga digaula gi nadau hagadaumee gi heebagi gi digaula gi kae nia goloo digaula. Mee guu hai nia hagadaumee digaula gi maaloo i digaula, gei digau Israel gu deemee di bida madamada humalia i ginaadou.
15Nadau madagoaa huogodoo ala ma gaa hula gi tauwa, gei Dimaadua e hai baahi ang gi digaula, gu hai hua be dana helekai dela bolo Ia gaa hai beelaa. Digaula guu noho i lodo di madagoaa haingadaa huoloo mo di manawa gee damanaiee.
16Nomuli gei Dimaadua gaa wanga gi digau Israel nadau dagi e daa digaula gi daha mo nadau hagadaumee ala e hagahuaidu nadau henua.
17Gei digau Israel digi hagalongo gi nadau dagi. Israel la hagalee nogo manawa dahi ang gi Dimaadua, ge nogo daumaha ang gi nia balu ieidu. Nadau maadua mmaadua la nogo daudali nnelekai Dimaadua, gei di adu dangada hoou deenei la gu limalima di de hagalongo.
18Di madagoaa Dimaadua ma gaa wanga dana dagi gi digau Israel, gei Mee e hagamaamaa di tagi deelaa e daa nia daangada gi daha mo nadau hagadaumee i di waalooloo o di mouli o tagi deelaa. Dimaadua e hila anga gi digau Israel i nadau tangitangi mo nadau hagaduadua llauehe i lala nadau hagadaumee.

19Di madagoaa di nadau dagi ma gaa made, gei ogo nia daangada gaa hai labelaa nadau hai huaidu ala mai mua, e koia e huaidu i nia huaidu o nia adu dangada ala i nomua. Digaula e hai hegau gei e daumaha gi nia balu ieidu, ge haihai hua igolo nadau hai huaidu.
20Gei Dimaadua ga hagawelewele huoloo gi digau Israel, ga helekai, “Nia daangada aanei la gu oho di hagababa dela ne hai ko Au gi nadau maadua mmaadua bolo ginaadou gi daudalia ai. Idimaa digaula ala digi hagalongo mai gi di Au,
21gei Au ga hagalee hagabagi nia daangada ala nogo i lodo tenua deelaa i di madagoaa Joshua ne made.
22Au ga haga hai hegau nia daangada aanei gei Au gaa mmada be digau Israel aanei la gaa hai be nadau maadua mmaadua ala nogo daudali agu hai, be deeai.”
23Malaa, Dimaadua gaa dugu ang gi digau aanei gii noho hua igolo i lodo tenua. Dimaadua digi heia Joshua gi haga magedaa ina digaula, ge digi hagabagia digaula hagalimalima i muli di made o Joshua.