Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YÃGƆ̃GƆ̃RINƆ

YÃGƆ̃GƆ̃RINƆ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii Malaika bↄ̀ Giligala à gàa Bokimu à bè: Ma a bↄɛ Igipiti, ma gɛ̃ao bùsu kɛ̀ ma la dà a dezinↄnɛ kɛ̀kii guu. Ma bè mɛ́ ma bà kuunaao yã gboro zikiro.
2Má òare a yã tón kakↄ̃a kↄ̃n bùsu kɛ̀ deenↄoro. Má òare à ń sa'okiinↄ gboro, ben ée ma yã maro. À kɛ̀ dia á kɛ̀ lɛɛ?
3Tↄ̀! Mɛ́ɛ ooare, mɛ́ pɛ́ḿmaare dↄro. Aↄ̃égↄ̃ dɛare lɛ̀ ũ a gbã̀ntɛ̃a bensↄ̃ aↄ̃ tãanↄ égↄ̃ dɛare takutɛɛ ũ.
4Kɛ̀ Dii Malaika yã pì ò Isarailinↄnɛ, aↄ̃ ↄ́ↄ dↄ̀ gbãngbãn.
5Ben aↄ̃ tↄ́ kpà guu pìnɛ Bokimu, ben aↄ̃ saa ò Diia gwe.
6Yↄsua gbɛ̃nↄ gbarɛna gbɛra baade gàa à guu kɛ̀ wà kpàa túbi ũu kũ̀.
7Aↄ̃ dↄ̀ Diizi Yↄsua gurↄↄa píngi kↄ̃n gbɛ̃nsi kɛ̀ aↄ̃ↄ kuu à gbɛraanↄ gurↄo dↄ. Gbɛ̃nsi pìnↄ wɛ́ɛ sì yã bíta kɛ̀ Dii kɛ̀ Isarailinↄnɛlɛ píngi.
8Kɛ̀ Dii zↄ̀bleri Nuni nɛ́ Yↄsua kɛ̀ wɛ̃̀ basↄↄro akuri, ben à gà.
9Wà à vĩ̀i guu kɛ̀ dɛ à túbi ũu guu zaa Timina Ɛrɛsi, Ɛflaimunↄ gukpiideen, Gaasi kpii gu'igbãroo kpa.
10Kɛ̀ Yↄsua gurↄ gbɛ̃nↄ gàga ń píngi, nɛ́ kɛ̀ aↄ̃ fɛ̀ɛ ń gbɛraanↄↄ Dii dↄ̃ro, bensↄ̃ aↄ̃ yã kɛ̀ à kɛ̀ ń dezinↄnɛ dↄ̃ro.
11Ben aↄ̃ yã kɛ̀ zaa Diinɛ kɛ̀ aↄ̃ dↄ̀ tãanↄzi.
12Aↄ̃ pã kpà Dii ń dezinↄ Luda kɛ̀ à ń bↄ́ɛ Igipitizi, aↄ̃ tɛ̀ borii kɛ̀ aↄ̃ↄ ligańzinↄ tãanↄzi aↄ̃ dↄnzi kɛ̀ńnɛ, ben aↄ̃ Dii pↄↄ fɛ̃̀.
13Aↄ̃ pã kpàzi aↄ̃ dↄ̀ Baalizi kↄ̃n Asatorɛo.
14Ben Dii pↄ fɛ̃̀ńzi à ń ná ń wɛ́ɛtãmmarinↄnɛ ń ↄzĩ aↄ̃ ń wáa. À ń kpá ń ibɛɛ kɛ̀ aↄ̃ↄ ligańzinↄa, ben aↄ̃ↄe fↄ̃ wà gì ń zĩndao ń ibɛɛ pìnↄ ↄzĩro.
15Gurↄↄ kɛ̀ aↄ̃ gàa zĩ̀ ká píngi, Dii è bↄ ń kpɛɛmɛ lɛ yã tón bↄńyo nnaro yãnzi, lán à dàńnɛ ń swãla nà, ben aↄ̃ gↄ̃̀ wɛ́ɛtãmma bíta guu.
16Ben Dii yãgↄ̃gↄ̃rinↄ bↄ̀bↄ ń tɛ́ lɛ aↄ̃ ń sí ń wɛ́ɛtãmmarinↄa.
17Mↄde aↄ̃è ń yãgↄ̃gↄ̃ri pìnↄ yã maro, aↄ̃ pãpãa kɛ̀ wà dↄnzi kɛ̀ tãanↄnɛ. Aↄ̃ kɛ̃̀ zɛ́ kɛ̀ ń dezinↄ sɛ̀a kpakpaa, aↄ̃ègↄ̃ yã kɛ̀ Dii dìɛńnɛnↄ kũna lán ń dezi pìnↄ bàro.
18Tó Dii yãgↄ̃gↄ̃ri bↄ̀ ń tɛ́, ègↄ̃ kú kↄ̃n yãgↄ̃gↄ̃ri pìo, ben ègↄ̃ ń sí ń ibɛɛnↄ ↄzĩ ai yãgↄ̃gↄ̃ri pì wɛ̃̀ndi lɛ́n, zaakɛ tó aↄ̃ m̀bo gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe ↄ tↄ̃ↄḿma aↄ̃ↄe ĩa daḿmanↄ yãnzi, Dii è ń wɛ̃nda gwamɛ.

19Tó yãgↄ̃gↄ̃ri gà sↄ̃, aↄ̃è ɛara wà yaka dɛ ń denↄlamɛ. Aↄ̃è dↄ tãanↄzi aↄ̃è ń gbãgbã aↄ̃è dↄnzi kɛńnɛ. Aↄ̃è ń yãzaakɛna pìnↄ kↄ̃n ń swãgbãaao tóro.
20Ben Dii pↄ fɛ̃̀ńzi à bè: Zaakɛ borii kɛ̀ ma bà kuuna kↄ̃n ń dezinↄ yã gbòro aↄ̃ↄe ma yã maro,
21mɛ́ pɛ́ńnɛ borii kɛ̀ Yↄsua gà à ń tó ń bùsunnↄ kea dↄro.
22Mɛ́ ń swi kɛ Isarailinↄa lɛ mà ń yↄ̃ mà gwa, tó aↄ̃é ma zɛ́ sɛ́ aↄ̃gↄ̃ ma yã kũna lán ń dezinↄ kũ̀ nà, ke tó aↄ̃é kɛ lɛro.
23Beee yãnzin Dii borii pìnↄ tò gwezi. Èe ń na Yↄsuanɛ a ↄzĩ à pɛ̀ḿma gↄ̃ↄro.