Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - Judges

Judges 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
7Josuwa iyamakamake gabudaridiye na Isrel damdi Yawe God siyabigebigeni, bi irabobo murine na bada wawaya, Yawe God sibigena wiikaruveni patana da Isrel kanababada yawayawiidi siyamakamakena, iiyawogha Yawe God yana berabera Isrel damdi kiiravidiye ibera sikitana.
8Yawe God yana wiitamariyana Josuwa, Nun natuna na kanabodu 110 bi irabobo.
9Na yana wawaya, kubura kana waghawagha Timnat Heresne tanawa ivirapenenina name sidogu, dam Ifreim yadi kubure koyae, Gaas Koyane kikiramutumutuba yana nawae.
10Noko kimtana tupana sirabobo murine, na bada kimta tana itubugha na Yawe God gesiyakovina bo Isrel damdi kiiravidiye awaki iberana.
11Na toudi Yawe God matane bera berona sibera da Baal yana tarabiibiisaka siyapeepetedi.
12Toudi tamadinakim yadi God, Yawe God sisinighiiyeni, iiyabo Ijipt kuburama ikabikanibuvedi, bi sidagu wawaya wiibata iiyawogha nama riridiye siyamakamake na yadi god siyapeepetedi, na Yawe God sivinuwapughupughuni
13basuna toudi Yawe God sisinighiiyeni bi Baal da Astoret siyapeepetedi.
14Na Yawe God yana nuwapughu iragata kirakii Isrel damdi biiyadi bi ibera na wiikayotaketowana damdi sigeghomiiri da Isrel damdi tupeyanama siyapiyedi bi aviya damdi nama riridiye iviruveredi da gerubana siyageebodedi.
15Raghanina Isrel damdi sanagho wiiaviya biidi, na Yawe God geiyiwiitedi da kadi aviya sinageeiwayidi. Touna iwonawiikatayidi da metagha ivisuwona na ibera. Na Isrel damdi nuwapoya ghamana sikabi.
16Wasina bi Yawe God babada ikabiwiimiiridi da Isrel damdi siyiyawiidi iiyawogha siyayapiyapiyedi na gwabidima.
17Bi gegha, Isrel damdi babadidi gesiyawaiyanedi da Yawe God kawagha siyapepeteni, bi gegha da bada god wiibata sikirorovedi da sipepetedi. Toudi yaininagha nosidinakim yadi kedama simiiri irana da Yawe God gesiyakabisisireni.
18Raghanina Yawe God, bada tana Isrel damdi yaveredi bi noko badana yana make yawana kamone na God wawaya iyiwiitedi da kadi aviya siyiaviyedina gwabidima yiwiitedi. Basuna Isrel damdi yadi kabikwarakwara da wiikayotaketowana kamodima siyakabikabida kiiravidiye na Yawe God iyinuwanuwaghanedi.
19Bi raghanina noko badana yarabobo na wawaya, Yawe God samiiri kubuteni da saveramagha yadi yawa katamanidiye bi bera bero kirakiidi sabera geware kimta katamanidi naboni, da god mududi sakivikivina bi sabigebigedi da sapeepetedi. Toudi geyadiwiina da bera beroberodi da kotakii beradi sinakabitourana.