Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - GUNALAIA TAUDIA

GUNALAIA TAUDIA 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ena aneru ese Gilegala ia rakatania, Bokimi dekenai ia lao. Israela taudia dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Aigupito dekena amo umui lau hakaua mai, bona emui sene lau gwauhamata henidia tano dekenai umui lau hakaua vareai. Umui lau hamaoroa, lau gwau, ‘Iseda gwauhamata taravatuna be lau ese do lau hamakohia lasi.
2Ma umui lau oda henia, inai tano taudia danu gwauhamata taravatuna do umui karaia lasi. Edia boubou patadia do umui hadikaia ore.’ To hari umui ese lauegu oda umui kamonai henia lasi. Badina dahaka inai bamona umui karaia?
3Unai dainai, harihari umui lau hamaoroa, lau gwau: Unai idau bese taudia do lau lulua lasi umui emui vairanai, idia ese umui do idia tuari henia, bona edia dirava ese emui abidadama do idia tohoa dika momokani.”
4Lohiabada ena aneru ese Israela taudia ibounai dekenai unai bamona ia hereva, vadaeni idia ibounai idia taitai, mai regena bada danu.
5Bona unai gabu ena ladana idia atoa Bokimi. Unuseni idia ese Lohiabada dekenai boubou karadia idia karaia.
6Iosua ese Israela taudia ia siaia, vadaeni idia ta ta edia gabu, edia gabu dekenai idia lao, edia tano idia abia totona.
7Iosua ena mauri dinadia ibounai lalonai, Israela taudia ese Lohiabada ena hesiai gaukara idia karaia. Bona Iosua ia mase murinai danu, idia ese Lohiabada idia badinaia. Unai bamona idia karaia, ela bona edia gunalaia taudia, Lohiabada ena kara badadia Israela taudia totona idia itaia taudia, idia mase vadaeni.
8Iosua Nunu, Lohiabada ena hesiai tauna, be ia mase. Iena mauri lagani be 110.
9Sibona ena tano dekenai idia guria, Timinata Sera dekenai. Unai be Eparaima ena ororo tano dekenai, Gaso Ororo ena mirigini kahanai.
10Unai murinai unai uru taudia ibounai idia mase. Bona uru matamata taudia idia vara, idia be Lohiabada idia diba lasi, bona Lohiabada ena durua kara Israela taudia dekenai danu idia laloaboio momokani.
11Vadaeni Israela taudia ese Lohiabada ena vairanai kara dika idia karaia, bona dirava idaudia, ladana Bala idia tomadiho henia.
12Idia ese Lohiabada, edia sene taudia edia Dirava, Aigupito tanona dekena amo ia hakaudia Diravana, idia rakatania, dirava idaudia idia tomadiho henia. Unai dirava idaudia be unai tano matamata taudia edia dirava. Unai kara dika dekena amo Israela taudia ese Lohiabada idia habadua.
13Idia ese Lohiabada idia rakatania, dirava ladana Bala, bona dirava ladana Asataroto idia tomadiho henia.
14Unai dainai Lohiabada ese Israela taudia dekenai ia badu dikadika. Ia ese dadidadi taudia ia koua lasi, vadaeni idia ese Israela taudia idia heatu henia, bona edia kohu momo idia henaoa. Tuari taudia momo be Israela idia hagegea, Lohiabada ese ia koudia lasi, bona Israela taudia be goada lasi do idia luludia.
15Tuari totona idia lao nega ibounai, be Lohiabada ese Israela taudia ia hadikaia. Inai be Lohiabada ese guna ia sisiba henidia, bona ia gwauhamata henidia hegeregerena. Idia edia noho be dika momokani.
16Unai neganai Lohiabada ese gunalaia taudia ia abia hidi. Idia ese Israela taudia idia hamauria, dadidadi taudia dekena amo.
17To Israela taudia ese edia gunalaia taudia edia hereva idia kamonai henia lasi. Idia ese Lohiabada idia badinaia lasi, bona dirava idaudia dekenai idia tomadiho. Edia tamadia ese Lohiabada ena oda idia kamonai henia. To karaharaga, uru matamata taudia ese edia tamadia idia raka dalana dekena amo idia raka siri.
18Lohiabada ese gunalaia tauna ta Israela taudia dekenai ia henia neganai ibounai, ia ese unai gunalaia tauna ia durua. Vadaeni unai gunalaia tauna ena mauri dinadia ibounai lalonai Lohiabada ese Israela taudia ia hamauria, idia tuari henidia taudia dekena amo. Badina be idia dagedage henidia, bona idia hisihisi henidia taudia dainai idia taitai neganai ibounai, Lohiabada ese idia ia bogahisihisi henia.

19To edia gunalaia tauna ia mase neganai, idia edia dala dikadia dekenai ma idia giroa lou, bona edia kara dika ese edia tamadia edia kara dika ia hanaia danu. Dirava idaudia edia murinai idia raka, edia hesiai gaukara idia karaia, bona idia tomadiho henidia danu. Edia kara dika bona kara kerere idia rakatania lasi.
20Unai dainai, Lohiabada ena badu be Israela taudia dekenai ma ia siahu lou, ia gwau, “Inai bese ese lauegu gwauhamata taravatuna, edia sene taudia dekenai lau oda henidia gauna idia utua, bona lauegu hereva idia kamonai henia lasi. Unai dainai,
21lau ese Iosua ia mase murinai idia do noho idau bese taudia, be do lau lulua lao lasi Israela taudia edia vairana dekena amo.
22To unai idau besedia ese lauegu gaukara do idia karaia. Idia dekena amo Israela taudia do lau tohoa, idia ese lauegu dala do idia raka, edia tamadia idia raka bamona, o lasi.”
23Unai dainai Iosua ia mase murinai, Lohiabada ese unai bese ia lulua lao lasi, to unai gabu dekenai idia noho. Badina Iosua ia halusidia haraga diba lasi, Lohiabada ese ia durua lasi dainai.