Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YÃGƆ̃GƆ̃RINƆ

YÃGƆ̃GƆ̃RINƆ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dikiri Malaikaa bò Giligala à gɛ̀ɛ Bokimu à pì: Ma á bↄ́tɛ Misila, ma gɛ̃ kãáo bùsu kũ ma la dà á dizinↄnɛ dí gũn. Ma pì mani ma bàka kunna kãáo yã gboro zikiro.
2Ma òárɛ á yã sún kakara kũ bùsu dí denↄoro. Ma òárɛ à ń sa'okinↄ gboro, akũ ádi ma yã maro. À kɛ̀ dera a kɛ̀ lɛɛ?
3Tↄ̀! Matɛn oárɛ, mani pɛ́ḿmaárɛ doro. Onigↄ̃ deárɛ lɛ̀ ũ á gbã̀ntɛrɛɛa akũsↄ̃ ń tãnanↄ nigↄ̃ deárɛ tankutɛ ũ.
4Kũ Dikiri Malaika yã pìi ò Isarailanↄnɛ, ò ↄ́ↄ dↄ̀ gbãnagbãna.
5Akũ ò tↄ́ kpà gu pìinɛ Bokimu, akũ ò sa ò Dikiria gwe.
6Yↄsua gbɛ̃nↄ gbarɛna gbɛra baadi gɛ̀ɛ à gu kũ ò kpàa túbi ũ kũ̀.
7Ò dò Dikirii Yↄsua gↄrↄa pínki kũ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ kũ ò kun a gbɛranↄ gↄrↄo dↄ. Gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄ pìnↄ wɛ́ sì yã zↄ̃kↄ̃ kũ Dikiri kɛ̀ Isarailanↄnɛlɛ pínki.
8Kũ Dikiri zↄ̀bleri Nuni nɛ́ Yↄsua kɛ̀ wɛ̃̀ basↄↄro akuri, akũ à gà.
9Ò a vĩ̀ gu kũ à de a túbi ũ gũn zaa Timina Ɛrɛsi, Ɛflaimunↄ gukpiden, Gaasi kpi gugbãnduru kpa.
10Kũ Yↄsua gↄrↄ gbɛ̃nↄ gàga ń pínki, nɛ́ kũ ò fùtɛ ń gbɛranↄ Dikiri dↄ̃ro, akũsↄ̃ ò yã kũ à kɛ̀ ń dizinↄnɛ dↄ̃ro.
11Akũ ò yã kũ à vãni Dikirinɛɛ kɛ̀ ò dò tãnanↄi.
12Ò pã kpà Dikiri ń dizinↄ Luda kũ à ń bↄ́tɛ Misilai, ò tɛ̀ buri kũ ò likańyĩnↄ tãnanↄi ò donyĩ kɛ̀ńnɛ, akũ ò Dikiri pↄ fɛ̃̀.
13Ò pã kpài ò dò Baalii kũ Asatorɛo.
14Akũ Dikiri pↄ fɛ̃̀ńyĩ à ń ná ń wɛ́tãmmarinↄnɛ ń ↄĩ ò ń wára. À ń kpá ń ibɛrɛ kũ ò likańyĩnↄa, akũ odi fↄ̃ ò gì kũ ń zĩdao ń ibɛrɛɛ pìnↄ ↄĩro.
15Gↄrↄ kũ ò gɛ̀ɛ zĩ̀ ká pínki, Dikiri dì bo ń kpɛ de yã sún bo kũńwo nnaro yãi, lákũ à dàńnɛ ń sãn nà, akũ ò gↄ̃̀ wɛ́tãmma zↄ̃kↄ̃ↄ gũn.
16Akũ Dikiri yãgↄ̃gↄ̃rinↄ bòbo ń tɛ́ de ò ń sí ń wɛ́tãmmarinↄa.
17Ama òdi ń yãgↄ̃gↄ̃rii pìnↄ yã maro, ò pãpã kɛ̀ ò donyĩ kɛ̀ tãnanↄnɛ. Ò kɛ̃̀ zɛ́ kũ ń dizinↄ sɛ̀ɛa likalika, òdigↄ̃ yã kũ Dikiri dìtɛńnɛnↄ kũna lán ń dizi pìnↄ bàro.
18Tó Dikiri yãgↄ̃gↄ̃rii bò ń tɛ́, àdigↄ̃ kú kũ yãgↄ̃gↄ̃rii pìio, akũ àdigↄ̃ ń sí ń ibɛrɛnↄ ↄĩ ari yãgↄ̃gↄ̃rii pìi wɛ̃̀ndi lɛ́n, zaakũ tó ò ǹ dà gbɛ̃ kũ òtɛn ↄ tↄ̃ḿma òtɛn wari dↄḿmanↄ yãi, Dikiri dì ń wɛ̃nda gwamɛ.

19Tó yãgↄ̃gↄ̃rii gà sↄ̃, òdi ɛra ò yaka de ń denↄla. Òdi do tãnanↄi, òdi ń gbagba, òdi donyĩ kɛńnɛ. Òdi ń yãvãnikɛnaa pìnↄ kũ ń sãgbãnao tóro.
20Akũ Dikiri pↄ fɛ̃̀ńyĩ à pì: Zaakũ buri dí ma bàka kunna kũ ń dizinↄ yã gbòro odi ma yã maro,
21mani pɛ́ńnɛ buri kũ Yↄsua gà à ń tó ń bùsunnↄ kea doro.
22Mani ń suu kɛ Isarailanↄa de mà ń yↄ̃ mà gwa, tó oni ma zɛ́ sɛ́ ògↄ̃ ma yã kũna lákũ ń dizinↄ kũ̀ nà, ke tó oni kɛ lɛro.
23Abire yãin Dikiri buri pìnↄ tò gwe. Adi ń na Yↄsuanɛ a ↄĩ à pɛ̀ḿma gↄ̃̀nↄro.