Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Bisisu

Bisisu 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hina Gode Ea a:igele dunu da Giliga:le fisili Bougimi sogega asili, Isala:ili dunuma amane sia:i, “Na da dili Idibidi sogega esalu amo fisili masa:ne samogele, oule asili, soge amo Na da dilia aowalali ilima imunu ilegele sia:i, amoga oule asi. Na da amane sia:i, ‘Na da gousa:su hou dilima hamoi, amo hamedafa yolesimu.
2Be dilia gousa:su eno Ga:ina:ne soge fi dunuma maedafa hamoma. Ilia oloda amo dilia mugululi wadela:lesima.’ Be dilia da Na sia: hamedafa nabasu.
3Amaiba:le, dilia da gusuba:i ahoasea, Na da amo dunu gadili hame sefasimu. Ilia da dilima ha laiwane esalumu, amola ilia ogogole ‘gode’ liligi ilima nodone sia:ne gadosu hou da fedege sia: agoane dilima sani dialumu.”
4A:igele dunu da amo sia: sia:beba:le, Isala:ili dunu huluane da dinanu.
5Amaiba:le, ilia da amo sogega Bougimi (disu) dio asuli. Amogawi, ilia da Hina Godema gobele salasu hamosu.
6Yosiua da Isala:ili dunu asunasili, ilia da afae afae amo sogebi ilima ilegei, amo gesowale fimusa: asi.
7Yosiua da esalea, amola e da bogoloba, ouligisu dunu da ilia siga Hina Gode Ea Isala:ili fidimusa: gasa bagade hou ba:i, amo dunu amola esalea, Isala:ili dunu da Hina Godema fa:no bobogei.
8Amalalu, Hina Gode ea hawa: hamosu dunu Yosiua (Nane egefe) da ea esalu ode110amo gidigisia, bogoi dagoi.
9Ilia da ea da:i hodo amo hihima ilegei soge amoga uli dogone sali. Amo soge da Dimina:de Sila moilai Ifala:ime agolo soge ganodini, Ga:ia:sie Goumi amoga gagoe (north) dialu.
10Amo musa: fifi misi dunu huluanedafa da bogogia:i dagoi. Amola fa:no fifi misi dunu ilia da Hina Gode Ea gasa bagade Isala:ili dunuma fidi amo gogolei, amola Hina Gode hamedafa dawa:i.
11Amalalu, Isala:ili dunu da Godema wadela:le hamoi. Ilia da ogogosu ‘gode’ liligi ilia dio amo Ba:ile ilima fa:no bobogesu.
12Hina Gode, amo da ilia aowalalia Gode, amola E da ili Idibidi sogega fisili masa:ne asunasi. Be ilia da Hina Gode yolesili, amo hame lalegagui dunu ilia soge ganodini esalu, amo ilia ‘gode’ liligi amoma nodone sia:ne gadosu. Ilia da amo ogogosu ‘gode’ liligi ilima dawa:le begudubiba:le, Hina Gode da ougi bagade ba:i.
13Ilia da Hina Godema nodone sia:ne gadosu hou fisili, Ba:ile amola A:sadalode ogogosu ‘gode’ amoma fa:no bobogei.
14Amaiba:le Hina Gode da ougi bagade ba:i. Ilima ha lai dunu da ilima doagala:musa: amola ilia liligi wamolamusa: manoba, Hina Gode da ilia logo hame hedofai. E da Isala:ili dunu hame fidibiba:le, ilia ha lai dunu da ilima sisiga:le disi, amo da ili hasalasi. Isala:ili dunu da ilima bu gegemu hamedeiwane ba:i.
15Hina Gode Ea sia:i defele, ilia da gegemusa: ahoanoba, Hina Gode da ilima gegebe ba:i. Ilia da se bagade nabi.
16Amalalu, Hina Gode da bisisu dunu Isala:ili dunuma i. Bisisu dunu da gasa bagade gegebeba:le, ilia da Isala:ili dunu ilia ha lai dunu ilima gaga:i.
17Be Isala:ili dunu da ilia bisisu dunu sia: hame nabasu. Ilia Hina Gode Ea hou fisili, eno ‘gode’ liligi ilima hawa: hamosu. Ilia aowalali eda ilia da Hina Gode Ea sema amoma fa:no bobogesu. Be gaheabolo fi dunu da amo hou hedolowane yolesi.
18Eso bagohame, Hina Gode da Isala:ili dunuma bisisu iasu. Amo bisisu dunu da esalea, Hina Gode da e fidibiba:le, Isala:ili dunu ilia ha lai dunu ilima gaga:i. Hina Gode da ilia se nabasu amola gogonomasu amo nababeba:le, E da ilima asigiba:le, ili gaga:i.

19Be bisisu da bogoloba, Isala:ili dunu da ilia musa: wadela:i hou amoma sinidigili, ilia wadela:i hou da ilia ada ilia wadela:i hou baligisu. Ilia da ogogosu ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadosu, amola hawa: hamosu. Ilia da musa: wadela:i hou hamedafa yolesi.
20Amo ba:beba:le, Hina Gode da Isala:ili fi ilima ougi bagade ba:lalu, amane sia:i, “Amo dunu da gousa:su amo Na da ilia aowalali ilima noga:le nabima:ne sia:i, amo ilia da Na sia: hame nababeba:le, wadela:lesi dagoi.
21Amaiba:le, dunu fi da Yosiua esalebe eso amoga, Ga:ina:ne soge ganodini ba:i, amo Na da gadili hame sefasimu.
22Na da wali esalebe Isala:ili dunu da ilia aowalali defele Nama fa:no bobogema:bela:? amo adoba:ma:ne, Na da ilima ha lai dunu Ga:ina:ne soge ganodini fima:ne yolesimu.”
23Amaiba:le, amo dunu fi da Isala:ili soge ganodini bu esaloma:ne, Hina Gode da logo doasi dagoi. Hina Gode Ea hamobeba:le, Yosiua da amo dunuma hame hasali, amola Yosiua da bogoloba, Hina Gode da amo dunu gadili hame sefasi.