Text copied!
CopyCompare
Wedau Mark - Judges

Judges 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
7Mai Israel Bada i viborumei maranai Joshua lawalawaina i mamae ma i ʼraḡe ma kimtana magumagurii biaḡa i mamae i ʼraḡe-pai, wei ravai Bada kaua ḡaeḡae i kauei i vimatematei.
8 Nun natuna - Joshua Bada ana taunola ana madeḡa 110 ma i ʼraḡe.
9Ma doa i verevereia au Timnat Herek i doboi, Ephraim au olana, wei lamna Ola Gaash ana au laubadei.
10Anina ma wei kimtana i nepai amamai awarii ma kimta ḡelauna ai gabu i vaia. Wate taui Bada eḡa ita aramanei ma nanare aiwai i kauei mai Israel aubai.
11Ma kaua apoapoei i kauei Bada awarina ma Baal kokoitaui i raudunelei.
12Taui Bada amamai ai God i votere-tawanei; Wei Godna taui Egyptei i taravaina-opunei. Ma i nae ma dobuḡela ravai au ririvai maemaei ai god i viborumei. Wei kauana Bada i viamlo-ḡaiḡaini.
13Taui Bada i voterei ma Baal ma awana Ashtoreth kokoitaui i viborumei.
14Ma Bada amlona i ḡaiḡai kaua mai Israel awari, da i veredamanei ai ḡavia awari ma taui ai purapura i tama-naiei. Ma i voterei ai ḡaviai maḡamaḡaui au ririvai awari, ma taui eḡa tagotagogina da ita vobelei.
15Bada mai Israel i viḡaviei maranai i opuopu viḡavia aubaina. Lamna aubaina eḡa ita vovaiuba Bada i ririwei nanare. Ma taui i vinuabola kaua.
16Anina ma Bada taurauetara bo ḡavia babadai i terepai, da i voagui da ai ḡavia i vovaiubai.
17Wate taui ai taurauetara i parivirevirei ma god ḡelaui i erawei ma i raudunelei. Taui laḡilaḡina amamai i bababara lana i voterei ma Bada i rau-aḡaiḡaiei.
18Bada mai Israel ai tou i nonori menanare ai ḡavia taui i rau-iviapoapoelei. Bada taurauetara i terei ma i voagui ma i gagaloei. Maranai taurauetara i mae, Bada mai Israel i raunuapoapolei.
19Wate maranai taurauetara i ʼraḡe, rava, Bada i mae-puputei ma i apoapoe kaua eḡa me amamai nanare ma god ḡelaui i vitaunolei ma i raudunelei. Taui i geduai kaua da ai kauai apoapoei ma ai ora pota ita voterei.