Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Kitisane

Kitisane 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatalaa malekan yi keli Giligali yi, siga Bokin yi, a yi a fala, a naxa, “N bata ɛ ramini Misiran yi. N yi siga ɛ ra yamanani n na ɛ benbane tuli sa naxan na, n naxa, ‘N mi n ma layirin kalɛ en tagi mumɛ.
2Koni, ɛ tan nama layirin xidi ɛ nun yamanani ito muxune tagi, ɛ yi e saraxa gandene kala.’ Koni, ɛ mi ɛ tuli mati n na. Nanfera ɛ ito ligaxi?
3Nayi, n xa a fala ɛ xa, a n mi fa e kedima ɛ bun. E luma nɛn ɛ fɛma, e alane yi lu alo luti ratixine ɛ yɛɛ ra.”
4Alatalaa malekan to yelin falani itoe tiyɛ Isirayila kaane xa, yamaan yi gbelegbele fɔlɔ sununi.
5E yi mɛnna xili sa “Bokin,” e yi saraxane ba Alatala xa mɛnni.
6Yosuwe yi yamaan naxɛtɛ, Isirayila bɔnsɔnne muxune birin yi sa e kɛ bɔxɔn tongo.
7Yamaan wali nɛn Alatala xa Yosuwe a siimayaan birin yi, e nun fonne siimayane yi naxanye luxi Yosuwe xanbini, naxanye Alatala wali xɔnne to Isirayila bɔnsɔnne muxune xa.
8Nunu a dii xɛmɛn Yosuwe, Alatalaa walikɛɛn faxa a ɲɛɛ kɛmɛ ɲɛɛ mɔxɔɲɛn nan ma.
9E yi a maluxun a kɛ bɔxɔni Timanati-Xeresi yi, Efirami geya yireni, Gaasa geyaan kɔmɛnna ma.
10A waxatin muxune birin yi faxa, mayixɛtɛ gbɛtɛye yi mini naxanye mi yi Alatala kolon, e nun a feen naxanye liga Isirayila bɔnsɔnne muxune xa.
11Nayi, Isirayila bɔnsɔnne muxune yi fe ɲaxin liga Alatala yɛɛ ra yi, e yi Baali sawurane batu.
12E yi e mɛ Alatala ra, e benbane Ala naxan e ramini Misiran yi, e bira e rabilinna muxune alane fɔxɔ ra, e yi e xinbi sin ne bun, e yi Alatala raxɔlɔ.
13E yi e mɛ Alatala ra, e yi Baali batu e nun Asitarate suxurene.
14Alatala yi xɔlɔ Isirayila bɔnsɔnne muxune ma. A yi e sa kala tiine sagoni, a yi e so e yaxune yii naxanye yi e rabilinxi, e mi fa e yaxune nɔ sɔnɔn.
15E na yi siga yɛngɛni waxati yo yi, Alatala mi yi nɔ fima e ma, alo Alatala a kɔlɔ e xa kii naxan yi. E yi lu sununi.
16Nayi, Alatala yi kitisane rasiga e ma, naxanye e ba kala tiine yii.
17Koni, e mi e tuli mati e kitisane ra, e lu Ala yanfɛ ala gbɛtɛne batun xɔn naxan yi luxi alo yalunyana Ala yɛtagi, e yi e xinbi sin e bun. E yi xɛtɛ e benbane kiraan fɔxɔ ra mafurɛn naxanye yi Alatalaa yamarine suxi.
18Alatala na yi kitisana nde rasiga e ma waxati yo yi, Alatala yi luma nɛn na kitisaan xɔn. Ala yi e ba e yaxune sagoni na kitisana siimayaan birin yi, bayo e kininkininna yi Alatala suxuma nɛn e yaxune fe ra, naxanye yi e ɲaxankataxi.

19Koni, kitisaan to faxa, yamaan mɔn yi tantan dangu e benbane ra, e yi bira ala gbɛtɛne fɔxɔ ra, e yi ne batu, e yi e xinbi sin e bun, e mi tin xɛtɛ e fe ɲaxine nun bɔɲɛ xɔdɛxɛn fɔxɔ ra.
20Nayi, Alatala yi xɔlɔ Isirayila bɔnsɔnne muxune ma, a naxa, “Bayo siyani ito bata n ma layirin kala, n naxan tongo e benbane xa, bayo e mi n xuiin suxi,
21n fan mi fa siya yo kedima e yɛɛ ra sɔnɔn Yosuwe naxanye lu benun a xa faxa.
22N na Isirayila bɔnsɔnne muxune kɛɲaan fɛsɛfɛsɛma na kii nin, alogo n xa a kolon xa e n tan Alatala sagoon ligɛ, alo e benbane a liga kii naxan yi.”
23Nayi, Alatala yi siyane lu yamanani Yosuwe naxanye lu na benun a xa faxa, a mi ne kedi sasani.