Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Dↄaanaↄ

Dↄaanaↄ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii Malaika bↄ̀ Giligali, à gɛ̀ Bokiũ à mɛ̀: Ma á bↄ́lɛ Egipi, ma gɛ̃ánↄ bùsu pↄ́ ma a lɛgbɛ̃̀ á deziↄnɛɛ bee guu. Ma mɛ̀ ma bàa aↄ kúánↄ gↄↄpiiɛ, a gbooa vĩo.
2Má òɛ́, ásu makↄ̃ɛ ń bùsuɛbeedeↄo. Má òɛ́ à ń sa'okĩiↄ gboo, ↄ̃ i ma yãmao. Bↄ́yãi á kɛ̀i màai?
3Too! Málɛ oɛ́, má ń yáɛ́ lↄo. Aaↄ dɛɛ́ lɛ ũ á gbã̀tɛ̃ɛuɛ, mɛ́ an tã́aↄ aaↄ dɛɛ́ bai ũɛ.
4Kɛ́ Dii Malaika yã́pi ò Isailiↄnɛ, aa ↄ́ↄlↄ̀ maamaaɛ.
5Ɔ̃ aa tↄkpà gupiɛ Bokiũ, ↄ̃ aa sa'ò Diiwa we.
6Yozuee gbɛ̃́ↄ gbaɛa gbɛa baade gɛ̀ bùsu pↄ́ a kpaalɛ̀nɛ́ sì.
7Aa zↄblè Diiɛ ń nↄ̀sɛmɛndoo Yozuee gↄↄ ń gↄↄ pↄ́ gbɛ̃zↄ̃ↄ pↄ́ gɛ̃̀gɛ̃ dɛaàlaↄ kuo. Gbɛ̃zↄ̃ↄpiↄ wɛsì yãzↄ̃ↄ pↄ́ Dii kɛ̀ Isailiↄnɛlɛ píi.
8Dii zↄ̀blena Nuni nɛ́ Yozuee kɛ̀ wɛ̃̀ basↄokwiɛ, ↄ̃ à gbàsa gà.
9Wà aà vĩ̀ bùsu pↄ́ dɛ aà baa ũ guu Timɛna Sɛla, Ɛflaiũ buiↄ bùsu sĩ̀sĩdeuɛ, Gaasi gbɛ̀sĩsĩ gugbãntoo oi.
10Kɛ́ Yozuee gↄↄdeↄ gàga píi, an nɛ́ pↄ́ fɛ̀lɛ ń kpɛↄ Dii dↄ̃o, mɛ́ aa yã́ pↄ́ a kɛ̀ ń deziↄnɛ dↄ̃o.
11Ɔ̃ aa yã́ pↄ́ vãi Diiɛ kɛ̀, aa zↄblè tã́aↄnɛ.
12Aa pãkpà ń deziↄ Dii pↄ́ ń bↄ́lɛ Egipizi, aa tɛ̀ bui pↄ́ liaańziↄ tã́aↄzi aa kùlɛnɛ́, ↄ̃ aa Dii pↄ fɛ̀lɛɛ̀.
13Aa pãkpàaàzi, aa zↄblè Baaliɛ ń Asetaatio.
14Ɔ̃ Dii pↄ fɛ̃̀ńzi à ń ná ń wɛtãnaↄnɛ ń ↄzĩ, aa ń wáa. À ń kpá ń ibɛɛ pↄ́ liaańziↄwa, ↄ̃ aai fↄ̃ gì ń ńzĩao ń ibɛɛpiↄ ↄzĩo.
15Lá aa gɛ̀ zĩkai píi, Dii ì bↄ ń kpɛɛ, kɛ́ asu bↄńnↄ nao, lá a ònɛ́wa, ↄ̃ aa gↄ̃̀ yooyea.
16Ɔ̃ Dii ìↄ dↄaanaↄ dilɛnɛ́ sa, kɛ́ aa ń bↄ ń wɛtãnaↄ ↄzĩ.
17Kási aali ń dↄaanapiↄ yãmao, aa gbãsĩkɛ̀ ń tã́aↄ aa kùlɛnɛ́. Aa kɛ̃̀ zɛ́ pↄ́ ń deziↄ sɛ̀wa àannↄ, aaliↄ yã́ pↄ́ Dii dìlɛnɛ́ↄ kũa lá ń dezipiↄwao.
18Tó Dii dↄaana dìlɛnɛ́, ìↄ kú ń dↄaanapio, ↄ̃ ìↄ ń sí ń ibɛɛↄwa e dↄaanapi wɛ̃ni lɛ́u, asa tó aa aaukɛ̀ gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ń wɛtã aalɛ ↄtↄ̃máↄ yã́i, Dii ì ń wɛ̃nagwaɛ.

19Tó dↄaana gà sↄ̃, aaì ɛa ↄ̃̀ↄkpa dɛ ń maeↄlaɛ. Aaì tɛ́ tã́aↄzi, aaì zↄblenɛ́, aaì kúlɛnɛ́. Aali ń yãkɛapiↄ ń ń swã́gbãao too.
20Ɔ̃ Dii pↄ fɛ̃̀ńzi à mɛ̀: Lá buipi ma bàakuańnↄ ń ń deziↄ yã́ gbòo, aai ma yãmao,
21má bui pↄ́ Yozuee gà à ń tó ń bùsuuↄ kee yánɛ́ lↄo.
22Má ń tó weɛ, buipiↄ ↄ̃ má Isailiↄ yↄ̃ò, tó aa ma zɛ́ sɛ́ aaↄ ma yã́ kũa lá ń deziↄ kɛ̀wa, ge tó aa kɛo.
23A yã́i Dii buipiↄ tòi we. I ń na Yozueeɛ a ↄzĩ à ń yáɛ̀ gↄ̃̀ↄo.