Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Daannatu Maxaafaa

Daannatu Maxaafaa 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAA kiitanchchai Gelggalappe Bokiima biidi, Israa7eela asaa hagaadan yaagiis; “Taani inttena Gibxxeppe kessaas; kessada beni intte maizza aawatussi immana gaada caaqqido biittaa inttena gelissaas. Gelissada inttena hagaadan yaagaas; ‘Taani inttenaara maacettido maachchaa mulekka kanttikke.
2Intte ha biittan de7iya asatuura maachchaa maacettoppite; eti yarshshiyoosaa kolite’ yaagaas; shin intte taayyo azazettibeekketa. Aissi hegaadan hanidetii?
3Hegaa gishshau, taani inttena, ‘Eta taani intte sinttaappe yedettikke; eti intteyyo morkke gidana; eta xoossatikka intteyyo pire gidana’ yaagais” yaagiis.
4GODAA kiitanchchai hegaa Israa7eela asau ubbau haasayido wode, asai ba qaalaa xoqqu oottidi yeekkiis.
5Yaatidi he sohuwaa Bokiima yaagidi sunttiis; sunttidi hegan GODAASSI yarshshuwaa yarshshiis.
6Yaasu Israa7eela asaa yeddidoogaappe guyyiyan, asai issoi issoi bana shaakkin gakkiya biittaa ekkanau biis.
7Yaasu paxa de7ido laitta ubban asai GODAASSI oottiis; i haiqqidoogaappe guyyiyankka, GODAI Israa7eela asaassi oottido gita ooso ubbaa be7ida cimatu wode ubban GODAASSI oottiyoogaa aggibeenna.
8GODAA ashkkarai, Nawe na7ai Yaasu, laittai xeetanne tammaa gidin haiqqiis;
9haiqqin Ga7aasha Deriyaappe huuphessa baggan, Efireema gezziyan, Timinaati-Seraaha giyoosan de7iya a laata gadiyan moogidosona.
10He yeleta ubbai haiqqidi ba maizzan gaittidoogaappe guyyiyan, GODAA woikko Israa7eela asaassi i oottidobaa ubbaa erenna hara yeletai denddiis.
11Hegaappe guyyiyan, Israa7eela asai GODAA sinttan iitabaa oottiis; Ba7aala geetettiya eeqatuyyo goinniis.
12Gibxxe biittaappe eta kessida GODAA, bantta maizza aawatu Xoossaa aggi bayidosona; bantta yuushuwan de7iya asatu eeqatukko simmidi, etassi goinnidosona; hegan GODAA hanqqetissidosona.
13Qassi GODAA aggi bayidi, Ba7aalayyoonne Asttaarootiyyo goinnidosona.
14Yaatin, GODAA hanqqoi Israa7eela asaa bolli eexxi kiyiis; bonqqiyaageeti bonqqanaadan eta bessi bayiis; eta yuushuwan de7iya morkketuyyo eta aattidi immiis. Yaatin, eti bantta morkketuura eqettanau danddayibookkona.
15Eti olettanau kiyido wode ubban, GODAI kase etassi caaqqidoogaadan eti xoonettana mala, i eta bolli denddiis. Yaatin, eti keehippe waayettidosona.
16Yaatin, GODAI pirddiya daannata etau denttiis; denttin eti Israa7eela asaa bonqqidaageetu kushiyaappe ashshidosona.
17SHin Israa7eela asai pirddiya daannatussi azazettibeenna; eti GODAASSI ammanettennan ixxidosona; ixxidi hara xoossatukko simmidi, etassi goinnidosona. Eta aawati hemettido ogiyaappe sohuwaara guyye simmidosona; eta maizza aawati GODAAYYO azazettidoogaadan, eti azazettibookkona.
18GODAI etau pirddiya daannata denttido wode audenne i he pirddiya daannatuura issippe gidiis; gididi he daannai paxa de7ido laitta ubban eta morkketu kushiyaappe eta ashshiis. Aissi giikko, huqqunnainne tuggai darin, eti waassiyoogaa siyidi, GODAI etau qarettiis.

19SHin pirddiya daannai haiqqidoogaappe guyyiyan, asai guyye simmidi, kase eta aawati oottido iitaappe aadhdhida iitaa oottidosona; eti hara xoossatukko simmidi, etassi goinnidosona; bantta iita oosuwaanne geella ogiyaa aggennan ixxidosona.
20Ixxin GODAA hanqqoi Israa7eela asaa bolli eexxi kiyiis; yaatin, GODAI hagaadan yaagiis; “Ha asai taani eta maizza aawatussi gelido maachchaa kanttido gishshaunne taayyo azazettennan ixxido gishshau,
21hachchippe doommin, Yaasu haiqqido wode biittaa bollan attida dere asatuppe issuwaanne taani eta sinttaappe yedettada kessikke.
22Ha Israa7eela asai kase bantta maizza aawatudan ta ogiyaa kaalliyaakko, woikko kaallennaakko paaccanau, taani he attida dere asatun go7ettana” yaagiis.
23Hegaa gishshau, GODAI he dere asati kiyennan gam77anaadan oottiis. I eta eesuwan yedettidi kessibeenna; Yaasussikka eta aattidi immibeenna.