Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - AMƆƆSI

AMƆƆSI 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Di bo yɑ̀ díndi bɛ̀ɛ̀ kɑ̀ri bɛ̀tɛ̀ì Siyɔ̃ɔ̃ ɛì miɛkɛ, bɛ̀ɛ̀ tɑ̃́ bɛmɑ́ɑ̀ Sɑmmɑrii tɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀, díndi bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dò ndi tú bɛketibɛ̀ ibotí tɛì miɛkɛ, Isidɑyɛɛribɛ cokóo díì borɛ̀ yɑ́ɑ̀bɑ?
2Kɔtɛnɛ̀ Kɑndee kɛ́yɑ̀ kɛ̀ di dèè mɛmmɛ di kɔtɛ Amɑti dihɛidiɛ̀, kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́kɔtɛ Kɑti Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ ɛì, di yɛ̀mmɛ̀ dò ndi pɛ̃ɛ̃tɛ́mu dɛ kó yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔɑ̀? Di kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu pɛ̃ɛ̃tɛ́mu bɛ kpɛyɑɑ̀?
3Di yɛ̀mmɛ̀ dò ndi dɛ́tinkomu mɛyɛi, di nɛ́ í yɛ̃́ kɛ dò ndi yũɔ̃nní kuyonku nku di cuokɛ̀.
4Díndi bɛ̀ɛ̀ duɔ́ yɛdúɔ̀ sɑ̀ɑ̀yɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ yɛ̀ nɛ̀ yɛpɑ́pɑ́nìì, kɛ yɑɑ nyɑɑ ndi kɑ̀rɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ cɑ́ɑ́ nyɛpedɑkɛ̀ nɛ̀ yɑnɑɑdɑbɛ,
5kɛ diè, nkɛ wékíí mɛdiɛ̀, nkɛ bie ntikùtìdùùtì kɛ tekíí Dɑfiti kɛ dɔɔri tikùtìdùùtì.
6Kɛ yɔ̃ mmɛnɑɑ̀ nnɛ̀ ibòòkɛ pɛ̃kùyì kɛ pe mmɛkɔsɑ̀ɑ̀mɛ̀ bɑ́ di í yĩɛ̃̀kù mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ doti Sosɛfu yɑɑ̀bí ĩ́nkɛ̀.
7Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ bɛ̀ bo di pĩ́ ndi mmɔ̀nnì kɛ di nií ntidɑɑtì kó fɛnɑfɛ ììkɛ̀ kɛ di kònnɛ̀, dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ mɛtuɔ̀ nkó yɛbɑɑ ndeè.
8Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ́pɑrìkɛ̀ nɛ̀ ku yètìrì kɛ dɔ̀: Mí nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i nkɛ tú: M pɛ̃̀mmu Isidɑyɛɛribɛ kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu kó tɛfentɛ̀ n yí dɔ́ kɛ́nwúó mbɛ kpɑ̀ɑ̀tìcɛ̃́ĩ, n yóó dɛitɛmu n nɔ̀ùtɛ̀ dɛ kó dihɛì ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ dì pɔ̀ntɛ.
9Bɑ́ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ sùɔ́ ntɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɑtɛ̀ miɛkɛ tɛpíítɛ̀ dɛ kó dihɛì miɛkɛ bɛ̀ bo kú.
10Kɛ̀ dɛ̀ dò nhòmɔù yentɛ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɑtɛ̀ miɛkɛ kufɑ̃́ɑ̃́, nkòo tebitɛ kɔ̀tɛní kɛ bo tɔ bɛcíríbɛ̀ kɛ́cɔ́u, koò bekɛ́ kɛ yĩ: Òmɔù kpɑɑ́mu kɛnkɛ kufɑ̃ɑ̃́ miɛkɛ ɑ borɑ̀ɑ̀? Ò bo ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ɔ́ɔ̀! Kóò yèkìì tɛnɔ̀ùtɛ̀ kɛ dɔ̀: Yé yé yé bɑ́ɑ́ bɛ́i, dɛ̀ í dò nkɛ́yú ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì di mmɔ̀nnì.
11Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù bɑkɛ́ kɛ̀ kùu bɛ́i nkɛ tú kù bo potɛ́ tɛcɛ̃diɛtɛ̀ kɛ̀ tɛ̀ɛ do kɛ́yɔurɛ yɔurɛ, kɛ̀ tɛsɑ́mpɔ́tɛ̀ pɑ́ɑ́ iyiɛ.
12Sisɛ̃ĩ́ í cokù tipètì ĩ́nkɛ̀, bɛ̀ í duɔ̀nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ. Kɛ̀ díndi nɛ́ cèètɛ tibeéntì kɛ̀ tì tiikɛ kɛ nɑɑ́ mmɛdɔ̀mmɛ̀ kɛ yɛ̃ ntóróó kɛ dòntɛnɛ̀ diyĩ́ɛ̃̀nnì.
13Kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ nɑɑtinɛ̀ Dodebɑɑ ɛì kɛ̀ di pɔtì kɛ tú: Nɛ̀ ti kó muwɛ̃rímú mmu ti fìetɛmɛ̀ Kɑdinɑimmu ɛì Diyènnì dɛ̀ɛ̀ bɛnkú muwɛ̃rímú, Tenketɛ́ 14:5 bɛ̀ nɑ̀ɑ́mmu dɛ kóò Kɑrinɑimmu kpɛ́í.
14Dɛɛ̀ te mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ kɛ̀ n yóó duɔ́ nkɛ̀ ibotí tɛì kɔbɛɛ di fɛ̃́ũ nkɛ́túótɛ́ Debo-Amɑti ɛì kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Adɑbɑ kó kukó.